Спечелете всеки месец парични награди - 10 х 1000 лв и 10 000 х 50 лв.


Краен срок - 15 юни 2020

Използвай Visa при плащане на храни и стоки от първа необходимост.

Всяко плащане над 30 лева в магазин или уебсайт за хранителни продукти, което направиш, може да ти донесе 50 или 1000 лева обратно по твоята карта. Не е необходимо да регистрираш плащането, за да участваш.

Всеки месец 10 000 души ще получат по 50 лева, а 10 – по 1000 лева.

Период на промоцията: 15 април – 15 юни 2020 г.

Лимитът за безконтактно плащане без въвеждане на ПИН се увеличава на 100 лева.

Промоцията се организира и провежда на цялата територия на Република България в търговски обекти, класифицирани като магазини за хранителни стоки и онлайн магазини за хранителни стоки.

В Промоцията имат право да участват всички физически лица, навършили 18 години, притежатели на карти Visa, както и юридически лица, притежатели на карти Visa, издадени преди началната дата на Промоцията (15 април 2020 г.) от някоя от следните организации („Участващи карти“):

    Алианц Банк България
    Банка ДСК
    Българо-Американска Кредитна Банка
    Бяла Карта
    Експресбанк
    Инвестбанк АД
    Обединена Българска Банка
    ПроКредит банк
    Първа инвестиционна банка
    Райфайзенбанк България
    Тексим Банк
    УниКредит Булбанк
    Централна Кооперативна Банка
    Юробанк България АД
    Айкарт

(наричани по-долу заедно „Участващи организации“).

Управителите и служителите на Възложителя, управителите и служителите на Организатора и всички свързани с тях дъщерни дружества, както и други лица, обвързани професионално с организацията на Промоцията, както и членове на техните семейства, нямат право да участват в Промоцията.

В промоцията могат да участват всички лица, притежатели на Участващи карти, с които в рамките на Промоцията са били извършени плащания на храни и стоки от първа необходимост на стойност от минимум 30 лева в търговски обекти, класифицирани като магазини за хранителни стоки („Допустими Участници“).

Всяко валидно плащане в рамките на промоцията дава право на едно участие в тегленето на награди за месечния период, в рамките на който е извършено плащането. Всеки Допустим Участник може да участва в месечно теглене неограничен брой пъти, стига да направи в съответния месечен период съответния брой различни валидни плащания. Плащанията, направени през даден месечен период, участват в тегленето на награди само за съответния месечен период.

За валидни се считат само плащанията, направени чрез ПОС терминал в търговски обекти в България, класифицирани като магазини за хранителни стоки и на интернет сайтове за хранителни стоки, оперирани от търговци със седалище в Република България.

В Промоцията не могат да участват:

    Плащания, направени в търговски обекти в България и на интернет сайтове, оперирани от търговци със седалище в Република България, които не са класифицирани като магазини/онлайн магазини за хранителни стоки.
    Плащания, направени през Интернет към интернет сайтове, оперирани от търговци със седалище извън България.
    Плащания в обекти извън територията на Република България.
    Трансакции за теглене на пари в брой чрез ATM (банкомат), в банков клон/бизнес център или всеки друг начин за теглене на пари в брой.
    Плащания с карти Visa, издадени от организация, неучастваща в Промоцията.
    Трансакции, направени с карти, издадени след началото на Промоцията (15 април 2020 г.).

За всеки месечен период в рамките на Промоцията (общо 2 месечни периода) се теглят следните награди измежду всички участници, направили поне 1 валидно плащане през съответния месечен период:

    10 000 награди от 50 лева.
    10 награди от 1000 лева.

Печелившите участници ще бъдат определени на случаен принцип чрез специализиран софтуер и в присъствието на нотариус. При всяко теглене ще се определят съответният брой печеливши.

Промоционалните месечни периоди и датите за тегленията на награди са както следва:

    Месечен период 1: 15 април – 14 май 2020 г. (теглене на 21 май 2020 г.).
    Месечен период 2: 15 май – 15 юни 2020 г. (теглене на 18 юни 2020 г.).

В банковото извлечение преводът ще бъде посочен като „Visa Grocery Promotion“.

Всяка спечелена награда ще бъде преведена директно към картовата сметка, свързана със съответната Участваща карта, която е използвана за извършване на съответното печелившо плащане по следния график:

    За месечен период 1 – в периода между 8 и 14 юни 2020 г.
    За месечен период 2 – в периода между 6 и 12 юли 2020 г.

Участниците разбират и се съгласяват, че Организаторът няма да търси други начини за предоставяне на наградата, различни от директно плащане към картовата сметка, свързана със съответната Участваща карта, която е използвана за извършване на съответното печелившо плащане. С приемане на тези условия Участниците в промоцията се съгласяват, че картовата сметка, свързана със съответната Участваща карта, която е използвана за извършване на съответното печелившо плащане следва да е активна и валидна към момента на получаване на наградата. Ако сметката е закрита или блокирана (неактивна) Печелившият губи правото да получи наградата.

Всеки Печеливш, физическо лице, е длъжен да декларира и внесе дължимия данък върху дохода, представляващ сумата на получената награда, съгласно сроковете и изискванията на Закона за данъците върху доходите на физическите лица („ЗДДФЛ“).

Информация за Промоцията може да бъде получена на промоционалния имейл visa@usefulmarketing.info или по телефон – с обаждане на „горещата линия“ на Промоцията на номер 0800 12020 (безплатно за цялата страна, с изключение на обаждания от крайни потребители на фиксираната мрежа на VIVACOM, свързани с централи без възможност за таксуване по време, които заплащат един импулс независимо от продължителността на разговора) в работни дни между 10 ч. и 18 ч. Горещата линия ще бъде активна до 30 юни 2020 г.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара