Спечелете телефони Huawei P Smart Pro, таблети, фитнес гривни и колонки


Краен срок - 16 април 2020

В Кампанията могат да вземат участие лица, клиенти на Теленор по абонаментни планове за мобилни услуги (страни по договор за предоставяне на мобилни услуги от Теленор), които изпълнят условията, предвидени в настоящите правила, имат инсталирано и актуализирано до последна версия мобилното приложение MyTelenor и имат регистрация в него (наричани за краткост „Участник/и“). В случай, че титуляр на регистрирания MSISDN в мобилното приложение MyTelenor е юридическо лице, ще се счита, че участва физическото лице – ползвател на номера. В Кампанията не могат да вземат участие абонати на Теленор, които ползват план „Интернет по мярка“, „Интернет за дома“ според сключен договор с Оператора. В Кампанията могат да участват служители на Теленор, но те няма да участват в разпределянето на наградите.

За да участва в Кампанията, Участник, който е инсталирал и обновил мобилното приложение MyTelenor до последна версия, както и има регистрация в него, и се намира в Република България, трябва да влезне в Приложението и да провери за банер (препратка) с послание на Кампанията в раздел „Актуално“. След като избере и натисне банера на Кампанията, Участникът бива насочен към екран от електронна игра за смартфони - Best in Game (наричана за краткост „Играта“), която е обвързана със събиране на точки. След като Участникът достъпи играта, получава автоматично генерирано потребителско име за играта. Ако желае то да бъде променено, Участникът може да го смени в меню настройки на своя профил, еднократно за периода на кампанията преди първата игра. Името ще се използва за индивидуализиране на Участника в играта и чрез него той ще се визуализира в класирането й. Администратор ще анализира използваните имена на Участниците в играта, като Теленор запазва правото си да изтрие участието в играта на всеки, който ползва имена, съдържащи нецензурни думи или изрази, непристоен или груб език.

Механизъм на Играта: чрез Играта Участникът има възможност да свири на виртуално пиано, като чрез натискане на клавишите на това виртуалното пианото се събират точки. Сборът от тези точки формира точките в дневните, седмичните и месечната класация на Играта, като повече информация е посочена в Раздели VI, VII и VIII от настоящите правила. Колкото повече точки събира потребителя, толкова повече се увеличава скоростта на играта. Играта има 3 нива: всяко ниво се определя с наименованията 3G, 4G, 5G. 2G, 3G, 4G и 5G са илюстрации за постигнатото от Участника ниво в играта и не е реален измерител за интернет скоростта използвана от Участника.Критериите за получаване и събиране на точки в играта са еднакви за всички участници.

В случай, че титуляр на регистрирания мобилен номер в Приложението е юридическо лице, ще се счита, че участва физическото лице, ползвател на номера. Наградите се връчват на ползвателя на номера.

Играта има дневни класации, през всеки един ден от периода на Кампанията, базирана на събраните точки от всеки Участник в рамките на един ден от 00:00:01 часа до 23:59:59 часа. Във всяка дневна класация ще се визуализират десетте Участника, които са събрали най-много точки през всеки конкретен ден. Визуализирането им е на база въведеното потребителско име при влизането в играта.

При избор на дата от календара, всеки Участник ще има възможност да види всяко дневно класиране, за всяка дневна награда.

Награди за дневните класации на десетте Участника, събрали най-много точки в Играта, са както следва:

    1 брой награда за Участник класиран на 1-во място в дневната класация – ваучер на стойност 50 лв. валиден за покупка на продукт от платформата Купи онлайн на Теленор, намираща се на адрес www.telenor.bg
    1 брой награда за Участник класиран на 2-ро място в дневната класация– ваучер на стойност 30 лв. валиден за покупка на продукт от платформата Купи онлайн на Теленор, намираща се на адрес www.telenor.bg
    1 брой награда за Участник класиран на 3-то място в дневната класация– ваучер на стойност 20 лв. валиден за покупка на продукт от платформата Купи онлайн на Теленор, намираща се на адрес www.telenor.bg
    Участници класирани от 4-то до 10-то място включително, по 1 брой награда, ваучер на стойност 10 лв., валиден за покупка на продукт от платформата Купи онлайн на Теленор, намираща се на адрес www.telenor.bg

Участниците, които са спечелили някоя от дневните награди ще бъдат уведомявани със съобщение изпратено до входящата им кутия в приложението MyTelenor. Уведомяването на печелившите участници ще бъде извършвано до втория работен ден след всяка дневна класация.

Условия за ползване на ваучер, валиден в електронния магазин Купи онлайн на www.telenor.bg, получен по Кампанията:

    Валидността на ваучерите за покупка в електронния магазин Купи онлайн на www.telenor.bg, спечелени в Дневна класация е до 30.04.2020
    Стойността на ваучера е валидна за всяко устройство от асортимента на електронния магазин Купи онлайн на www.telenor.bg
    Цената на закупения продукт/ продукти не трябва да е по-ниска от стойността на ваучера

Кампанията ще има 5 седмични томболи с награди.

Механизъм за участие в седмичната томбола: всеки Участник в Кампанията, който е участвал в Играта поне веднъж в рамките на периода на съответната седмична томбола. Участие се счита за всяко присъствие в Играта с действие натискане на клавиши на виртуалното пиано за повече от 15 секунди. Всеки ден участие се брои за 1 участие в томболата в играта и ще бъде отразено като една позиция (брой) за участие в тегленето на томболата.

Периоди на всяка седмична томбола:

    13.03.2020, 00:00:01 – 19.03.2020, 23:59:59
    20.03.2020, 00:00:01 – 26.03.2020, 23:59:59
    27.03.2020, 00:00:01 – 02.04.2020, 23:59:59
    03.04.2020, 00:00:01 – 09.04.2020, 23:59:59
    10.04.2020, 00:00:01 – 16.04.2020, 23:59:59

Тегленето на победителите и резервите в седмичните томболи, които са изпълнили условията за участие, посочени по-горе, ще се извърши до три работни дни след всеки описан седмичен период по-горе на адреса на управление на Организатора в гр. София, район Младост, ж.к. „Младост” 4, Бизнес Парк София, сграда 6 в присъствието на представители на Организатора.
В жребия ще бъдат изтеглени 1 (един) печеливш и 3 (три) резерви.

Награди за седмичната томбола:

Общ брой награди за петте седмични томболи – 15 (петнадесет)

    Награда за първо място в седмичните томболи (общо пет за периода на кампанията):
    Таблет LENOVO Tab M10 10.1 Full HD
    Награда за второ място в седмичните томболи (общо пет за периода на кампанията):
    Фитнес гривна Huawei Band 4
    Награда за трето място в седмичните томболи (общо пет за периода на кампанията):
    Мобилни колонки Skullcandy Barricade mini

Организаторът уведомява участника, спечелил жребия (съответно резервите по реда на тяхното изтегляне) чрез съобщение в приложението MyTelenor и обаждане от Центъра за обслужване на клиенти на Теленор. Тегленето на седмичните томболи и уведомяването на печелившите се извършва в рамките на три работни дни след приключване на всяка седмица от посочените по-горе.

Печелившият участник следва да предостави следната информация на служителя от Центъра за обслужване на клиенти на Теленор:

    Потвърди, че отговаря на всички условия за участие, посочени в настоящите Правила;
    Предостави на Организатора имена по документ за самоличност и посочи адрес на територията на България, където да получи спечелената награда. В случай на ненавършено пълнолетие, участникът следва да уведоми Организатора за този факт, с оглед необходимостта от подписването на Приемо-предавателен протокол за получената награда от негов настойник/попечител. Доставката на наградата се извършва за сметка на Организатора.

В случай че спечелилият наградата Участник не отговори на обаждането от Центъра за обслужване на клиенти в рамките на три обаждания и съответно не потвърди информацията по предходния параграф, същият губи правото си на награда. В тези случаи Организаторът пристъпва към уведомяване на съответните резерви по реда на тяхното изтегляне и съответно се следва описаната в предходните параграфи на настоящия раздел процедура, за всяка една от резервите.

При получаване на наградата, печелившият трябва да представи на куриера при доставката документ за самоличност, единствено с цел удостоверяване на неговата самоличност. Документът за удостоверяване на самоличността не се копира и/или сканира от страна на куриера на доставката. Освен лично, наградата може да бъде получена и от трето лице с целесъобразно за получаване на наградата нотариално заверено пълномощно.

При получаване на наградата си, участникът следва да попълни приемо-предавателен протокол за предоставената награда в 2 екземпляра – един за Участника и един за Организатора. В случай че спечелилият наградата участник е непълнолетен, протоколът се попълва от негов родител, съответно настойник/ попечител.

Печеливш Участник, който не е бил намерен при посещение от куриер на адреса, който е посочил за получаване на наградата си или представител на „Теленор България“ ЕАД не е успял да се свърже с него съгласно посоченото в тези правила, губи правото си да получи награда.

Печеливш Участник губи правата си върху наградата и ако се установи, че не отговаря на някое от изискванията, посочени в настоящите Правила и условия за провеждане на Кампанията.

Всеки участник в кампанията, участвал поне веднъж в играта автоматично участва в месечната класация, разпределена в 3 категории. Участие се счита за всяко присъствие в Играта с действие натискане на клавиши на виртуалното пиано за повече от 15 секунди

    Best in Game
    Всеки участник в кампанията, участвал поне веднъж в играта автоматично участва в месечната класация, разпределена в 3 категории. Участие се счита за всяко присъствие в Играта с действие натискане на клавиши на виртуалното пиано за повече от 15 секунди
    Best in Test
    Категорията се определена на база най-голям брой участия в играта за целия период на кампанията
    Best in speed
    Категорията се определена на база най-голям брой участия с достигане нивото на играта: 5G

Наградите в Кампанията за постигнати резултати за целия период са 3 (три) броя Смартфон Huawei P Smart Pro, по един за всеки победител в трите категории посочени по-горе.

Класацията за периода на Кампанията ще бъде обявена до три работни дни след приключване на Кампанията. В случай, че има играчи с еднакъв резултат в една категория, то между тях ще бъде изтеглена томбола.

Организаторът уведомява участника, спечелил наградата в някоя от трите категории (съответно резервите по реда на тяхното изтегляне) чрез съобщение в приложението MyTelenor и обаждане от Центъра за обслужване на клиенти на Теленор.

Печелившият участник следва да предостави следната информация на служителя от Центъра за обслужване на клиенти на Теленор:

    Потвърди, че отговаря на всички условия за участие, посочени в настоящите Правила;
    Предостави на Организатора, имена по документ за самоличност и посочи адрес на територията на България, където да получи спечелената награда. В случай на ненавършено пълнолетие, участникът следва да уведоми Организатора, в отговора си за този факт, с оглед необходимостта от подписването на Приемо-предавателен протокол за получената награда от негов настойник/попечител. Доставката на наградата се извършва за сметка на Организатора.

В случай че спечелилият наградата Участник не отговори на обаждането от Центъра за обслужване на клиенти в рамките на три обаждания и съответно не потвърди информацията по предходния параграф, същият губи правото си на награда. В тези случаи Организаторът пристъпва към уведомяване на съответните резерви по реда на тяхното изтегляне и съответно се следва описаната в предходните параграфи на настоящия раздел процедура, за всяка една от резервите.

При получаване на наградата си, участникът следва да попълни приемо-предавателен протокол за предоставената награда в 2 екземпляра – един за Участника и един за Организатора. В случай че спечелилият наградата участник е непълнолетен, протоколът се попълва от негов родител, съответно настойник/ попечител.

При получаване на наградата си, участникът следва да попълни приемо-предавателен протокол за предоставената награда в 2 екземпляра – един за Участника и един за Организатора. В случай че спечелилият наградата участник е непълнолетен, протоколът се попълва от негов родител, съответно настойник/ попечител.

Печеливш Участник, който не е бил намерен при посещение от куриер на адреса, който е посочил за получаване на наградата си или представител на „Теленор България“ ЕАД не е успял да се свърже с него съгласно посоченото в тези правила, губи правото си да получи награда.

Печеливш Участник губи правата си върху наградата и ако се установи, че не отговаря на някое от изискванията, посочени в настоящите Правила и условия за провеждане на Кампанията.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара