Сподели стойностна история и спечели 366 бири наведнъж


Краен срок - 22 март 2020

Стойностната бира те предизвиква 🍻

Сподели в коментар стойностна история, свързана с теб и/или твои приятели и спечели 𝟑𝟔𝟔 бири Болярка наведнъж!

Топ 20 най-интересни и достойни истории ще бъдат селектирани от специално жури, а победителят ще бъде избран на случаен принцип.

Тагвайте, споделяйте и консумирайте отговорно 😉

За да заяви официално участие даден участник, то той/тя трябва да сподели като коментар под поста на играта своя стойностна история според изискванията на Организатора. Само и единствено участниците, споделили история като коментар под посочения пост, ще бъдат класирани във финалните етапи от промоцията.
Ако участникът даде повече от един отговор/предложение, за негово единствено участие ще се счита първият посочен.

Не се допускат коментари, които:
1. Съдържат политическа, религиозна, расистка, нацистка пропаганда и/или символи, както и подкани към етнически конфликти;
2. Нарушават авторски, имуществени и други права, заимстват чужди надписи и линкове.
3. Съдържат обидни думи, непристойни символи и/или обидни жестове или пози, или имат обиден характер независимо от обекта на обидата.
4. Пропагандират наркотици или други забранени и упойващи вещества, включително изображения на спринцовки, марихуана, линии прах и др.
5. С порнографски характер, съдържащи какъвто и да е предмет от порно индустрията.
6. Съдържат някаква форма на насилие независимо от неговия обект.
7. Предизвикват отвращение и/или неприязън у зрителя.
8. Не са любителски /авторски/ снимки или не са изпратени със знанието и съгласието на фотографа.

На базата на имената, посочени във Facebook профилите на участниците, Организаторът, с помощта на жури, съставя списък от тези имена с цел определяне на 20 (двадесет) участници-финалисти. След обявяването им, съгласно етапите посочени в т.8 от Раздел IV, се определя на случаен принцип и победителя от промоцията.

Период на активностите в промоцията*
(*Организаторът си запазва правото да нанася промени в датите на графика при форсмажорни обстоятелства или поради друга невъзможност те да бъдат спазени.):

ЕТАПИ
1. Етап: участие в игра
Старт: 26.02
Финал: 22.03
2. Етап: избор на топ 20
Избор: 23-26.03
Обявяване: 26.03
3. Етап: избор на победител
Теглене: 30.03
Обявяване: 31.03/01.04

Наградите, налични за участниците в промоцията, са:
- 1-ва награда – 1 награда, включваща 366 (триста шестдесет и шест) броя наведнъж Болярка Светло в кен от 0.5 литра.

Общо заедно наградата е 1 (една) отделна за 1 (един) участник, участвал под съответната публикация във Facebook. В играта не се изисква покупка на продукт/и, а финалниятпобедител се изтегля на случаен принцип.

Всички награди се предоставят в съответствие с разпоредбите на действащото в страната данъчно законодателство.

Един участник може да спечели една награда.

Организаторът назначава вътрешна комисия за целите на наблюдението и контрола върху коректността на организирането на томболите. Комисията се състои от минимум 3 души, определени от Организатора.

Всички извършени от Комисията действия се протоколират, като се описват резултатите от извършените действия по организирането на тегленията.

Разпределението на наградите ще се извършва както следва:
На базата на имената, посочени във Facebook профилите на участниците, Организаторът, с помощта на жури,съставя списък от тези имена с цел определяне на 20 (двадесет)участници-финалисти  преди финален избор на 1 участник-победител, съгласно етапите посочени в т.8 от Раздел IV.

Определянето на 1 (един) печеливш участник ще се извърши на случаен принцип чрез автоматизиран софтуер за теглене на награди в присъствието на комисията, назначена от Организатора.

Обявяването на резултатите ще се извършва чрез публикации във Facebook страницата на Организатора според ред и срок, описани в Официалните правила.

След обявяването на печелившите, Участникът-победител е длъжен да се свърже с Организатора посредством лично съобщение на Facebook страницата, където се провежда промоцията; Организаторът също е длъжен да се опита да се свърже с печелившия/ите, ако не получи отговор от участника-победител. Ако това не е технически възможно поради забрана за получаване на съобщения от страна на потребителя или друга техническа причина, печелившият Участник е длъжен да се свърже с Организатора, за да му предостави трите си имена, адрес за доставка на наградата и телефон по ред и начин, уточнени от Организатора. Ако това не бъде сторено в срок от 7 работни дни след обявяване на спечелилите наградата, Организаторът пристъпва към резервен участник, който е част от предварително изтеглени подгласници. След получаване адреса на участника Организаторът изпраща наградата с препоръчана пощенска услуга на куриер или я доставя чрез упълномощен представител на посочения от участника адрес в срок от 30 (тридесет) работни дни след предоставянето необходимата информация за доставка.

При получаване/доставка на наградите участниците са длъжни да потвърдят получаването на наградата писмено върху приемо-предавателен протокол, предоставен от куриера или от упълномощен представител на компанията. Получателят трябва да удостовери, че e пълнолетен. Ако получателят е непълнолетен, той губи право да получи спечелената награда. Наградите се получават само лично или от упълномощен представител на участника. Липсата на потвърждение, невъзможността или отказът да се направи такова при получаване на наградата прави получаването на наградата невъзможно. В случай на такава невъзможност да се достави/получи наградата в съответствие с процедурата, описана по-горе, участникът губи правото си върху наградата. Същите правила се прилагат съответно и за резервните печеливши участници.


ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара