Спечелете Въздухоочистител Дайкин модел: МС70L


Играта е приключила!

Печеливш: @martin.minchev.56 ( Мартин Минчев)Включете се в нашето предизвикателство!

Предложете слоган за годишнината на ММС Инк до 5 думи.

Кое е най-точното послание, описващо компанията?

Участвайте в конкурса ни и станете автор на нашето рекламно изречение.

Участвайте с вашите предложения до 03-ти март 2020 и може да спечелите Въздухоочистител Дайкин модел: МС70L

Конкурсът се организира и провежда за територията на Република България. И е отворен за участие на всички физически лица с възраст над 18 години.

Спечелилият този конкурс ще получи материална награда, а именно:

Въздухоочистител Дайкин модел :МС70L

Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

За спечелване на наградата ще участват всички, които са изпратили своето предложение за слоган на фейсбук страницата на ММС Инк и отговарят на условията за участие (т.5)

печелилият конкурса ще бъде определен от компетентна комисия.

Печелившият ще бъде определен от комисия определена от ММС Инк с Председател – Административен директор ММС Инк и членове - представители от отедели търговия и маркетинг.

Печелившият ще бъде обявен на 10-ти март 2020 г. на уебсайта на ММС Инк www.mmc.bg и Фейсбук страницата на ММС Инк

За заседанието на комисията се води протокол, който съдържа данни за:

• дата, начален час и място на заседанието;
• присъстващи лица – членове на комисията
• избран слоган – печеливш ;
• краен час на заседанието.

Протоколът е задължителен за организатора и за всички участници в Комисията. Подписват го всичките членове на комисията, като по този начин в края на заседанието удостоверяват истинността на решението и протокола.

Резултатите от решението са окончателни и не могат да се обжалват.

Награденият трябва да предостави на организатора писмено съгласие за предоставяне на лични данни, които може да бъдат публикувани на интернет – страницата www.mmc.bg или в други средства за масова информация, с цел уведомяване за резултатите от конкурса или за получаването на наградата.

Участникът се съгласява да прехвърли всички авторски права над слогана за неограничено право на ползване на ММС Инк.,както и е съгласен неговата идея за слоган да бъде променяна от ММС Инк, ако Организаторът реши така.

Ако определеното за победител лице откаже да получи наградата или награденият не приеме или не предостави необходимите данни, ще се счита, че не желае да получи наградата. В този случай организаторът е свободен от каквито и да е задължения по отношение на награденото лице. Същевременно организаторът получава правото да се разпорежда с наградата по свое усмотрение.

Наградата се получава само срещу представяне на документ за самоличност. Допуска се наградата да бъде получена от лице, различно от печелившия участник, ако същото удостовери с писмено пълномощно, че е получило наградата от името на печелившия

Краен срок - 3 март 2020

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара