Спечелете огромен телевизор Samsung QLED 65


Краен срок - 15 март 2020

Организаторът предоставя възможност на всеки потребител на OLX да участва в Играта , като публикува поне 1 (една) безплатна обявa в платформата на OLX („Платформата“) в периода на Играта. Всеки участник в Играта, който отговаря на настоящите Общи условия за участие (“ОУ”), ще бъде включен в тегленето  за наградата – телевизор Samsung QLED 65.

Участници в Играта могат да бъдат всички физически или юридически лица чрез  представителите им, които са потребители на OLX по смисъла на Общите условия за използване на Платформата, с валиден и активен потребителски профил, при спазване на настоящите ОУ.

Участници в Играта не могат да бъдат Организаторът, служителите или управителите на Организатора, техни съпрузи, роднини по права линия без ограничение и по съребрена линия до 4-та степен включително, както и свързани с Организатора юридически лица по смисъла на Търговския закон и техните служители или управители, техни съпрузи, роднини по права линия без ограничение и по съребрена линия до 4-та степен включително.

Всеки потребител на OLX, който публикува поне 1 (една) безплатна обявa в Платформата за периода на Играта, има право да участва в нея.

Под “безплатна обява” по смисъла на настоящите ОУ следва да се разбира обява в платформата, за чието публикуване не са закупени и използвани пакет обяви или заплатена отделна единична обява.

Няма предвидени ограничения относно типа устройство, от което са добавени обявите или конкретната категория на обявите, които ще бъдат публикувани.

Публикуваните обяви следва да са в пълно съответствие с Общите условия за използване на Платформата, включително Приложение 1: Забранени артикули и услуги. Организаторът си запазва правото да премахва всякакви обяви, които противоречат на Общите условия за използване на Платформата и приложенията към тях.          

Участниците, които не изпълняват правилата в настоящите ОУ, Общите условия за използване на Платформата, както и приложимото законодателство или ги заобикалят, ще бъдат дисквалифицирани от Организатора без предварително уведомление. Дисквалифицираните участници губят правото да участват в Играта или да получат спечелена награда.  

Всякакви действия, с които се цели вероятността за спечелване на Играта да бъде повишена посредством използването на методи, различни от и/ или в противоречие на тези, предвидени в настоящите Условия, са също забранени. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/ или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при разпределението на наградата, Организаторът на Играта си запазва правото да дисквалифицира съответния Участник/ съответните Участници и да го/ ги лиши от правото да получи/ получат наградата.

Потребителите, които отговарят на настоящите Условия за участие, ще бъдат включени в тегленето  за наградата – телевизор Samsung QLED 65.

Победителят ще бъде изтеглен чрез жребий  в рамките на 20 (двадесет) работни дни след края на Играта, в присъствието на нотариус.

Чрез жребий ще бъдат изтеглени и имената на 5 (петима) потребители, които да послужат за резерви, в случай на невъзможност да се осъществи контакт със спечелилия потребител.

Победителят ще бъде обявявен във Facebook страницата на OLX тук. Личните данни на победителя ще бъдат псевдонимизирани със звездички. Екипът на платформата OLX ще се свърже с победителя на посочените от него данни за контакт в профила му, а при невъзможност да се осъществи контакт с него в рамките на 72 (седемдесет и два) часа от датата на изтеглянето  му, за победител ще се счита потребителят, който е първа резерва. При последваща невъзможност за контакт с потребителя, който е първа резерва, се преминава към всеки от оставащите потребители-резерви според реда на изтеглянето им в жребия.

Наградата ще бъде връчена на печелившия участник не по-късно от два месеца от датата на обявяването му и осъществяването на контакт с него.

Наградата може да бъде получена в офиса на Организатора в гр. София, срещу предоставяне на документ за самоличност и подписване на приемо-предавателен протокол за връчена награда. В случай на невъзможност за лично получаване на наградата в офиса на Организатора, наградата ще бъде изпратена по куриер на изрично посочен от печелившия участник адрес за сметка на Организатора. За получаване на наградата печелившият Участник следва да предостави на служител на куриера валиден документ за самоличност за удостоверяване съответствието на данните си с данните на печелившия. В случай че печелившият не може да получи наградата си лично, същата може да бъде получена от упълномощено лице, чрез представянето на изрично пълномощно, съдържащо необходимите данни. Упълномощеното лице подписва приемо-предавателния протокол.

Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност. Наградата не може да бъде прехвърлена на трети лица.

Участието в Играта не е обвързано с покупка на платена услуга на OLX или стока.

Използване на промо-опции или добавяне на допълнителен брой обяви над лимита не носи допълнителни предимства в Играта.

Публикуването на повече от една обява не носи допълнителни преимущества на участниците в Играта.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара