Спечелете награди по 100 и 500 лв. от Visa


Краен срок - 12 април 2019

Лесно и удобно е да плащаш с Visa, а до 12 април твоята карта Visa ти дава и шанс за награди.

Плати с Visa и регистрирай ПОС бележката тук С всяко регистрирано плащане от 17 февруари до 12 април 2020 участваш за една от пет награди от 100 лева на ден. С пет регистрирани плащания в рамките на промоционална седмица може да спечелиш седмична награда от 500 лева.

В Промоцията имат право да участват всички физически лица, навършили 18 години, притежатели на карти Visa, както и юридически лица, притежатели на карти Visa, издадени преди началната дата на Промоцията (17 февруари 2020 г.) от някоя от следните организации („Участващи карти“):

Списък с банки:

    Алианц Банк България
    Банка ДСК
    Българо-Американска Кредитна Банка
    Бяла Карта
    Инвестбанк АД
    Обединена Българска Банка
    ПроКредит банк
    Първа инвестиционна банка
    Райфайзенбанк България
    Тексим Банк
    УниКредит Булбанк
    Централна Кооперативна Банка
    Юробанк България АД

Управителите и служителите на Възложителя, управителите и служителите на Организатора и всички свързани с тях дъщерни дружества или други лица, обвързани професионално с организацията на Промоцията, както и членове на техните семейства, нямат право да участват в Промоцията.

Всички лица, притежатели на Участващи карти, с които са били извършени валидни плащания в рамките на Промоцията, могат да участват в тегления за (1) дневни и (2) седмични награди.

Участие в тегленията за награди, избирането на печелившите и предоставянето на наградите се извършва при спазване на следните условия:

Дневни награди:

Всеки притежател на Участваща карта, с която е било извършено поне 1 (едно) валидно плащане в рамките периода на Промоцията, може да се регистрира за участие в тегленията за дневни награди, като в рамките на Промоцията регистрира на промоционалната секция на интернет сайта visabg.com/cashbackpromo2020 уникалния оторизационен код („УОК“) на ПОС бележката от покупката или, в случай на плащане на онлайн покупка (извършена през интернет сайт), регистрира номера на направената поръчка. С регистриране на плащането това лице придобива статута на регистриран участник („Регистриран участник“). Регистрираните участници трябва да запазят регистрираните ПОС бележки/потвърждения на онлайн покупки, за да удостоверят направените покупки с тяхната Участваща карта, в случай че бъдат изтеглени като печеливши.

Всяка регистрация на валидно плащане дава право на 1 участие в тегленето на награди за деня, в който е извършена регистрацията. Всеки Участник може да участва в дневно теглене неограничен брой пъти, стига да регистрира в съответния ден съответния брой различни плащания. Плащане не може да бъде регистрирано повторно, след като вече e участвало в теглене за дадения ден.

Седмични награди:

Всеки притежател на Участваща карта, с която са били извършени поне 5 (пет) валидни плащания в рамките на периода на Промоцията, може да се регистрира за участие в тегленето за седмични награди, като в рамките на седмичен период от Промоцията регистрира на промоционалната секция на интернет сайта visabg.com/cashbackpromo2020 уникалните оторизационни кодове („УОК“) на ПОС бележките от петте покупки, или в случай на плащане на онлайн покупки (извършено през интернет сайт) - регистрира номерата на направените поръчки. С регистрирането на плащанията това лице придобива статута на регистриран участник („Регистриран участник“). Регистрираните участници трябва да запазят регистрираните ПОС бележки/потвърждения на онлайн покупки, за да удостоверят направените покупки с тяхната Участваща карта, в случай че бъдат изтеглени като печеливши.

Всяка регистрация на 5 (пет) валидни плащания в рамките на седмица от Промоцията дава право на 1 (едно) участие в тегленето на награда за тази седмица. Всеки Регистриран участник може да участва в тегленето за седмичните награди неограничен брой пъти, стига да е регистрирал в рамките на седмица от Промоцията съответния брой плащания, кратни на 5 (например 10 регистрирани плащания за 2 участия, 15 регистрирани плащания – 3 участия и т.н.). В случай че в рамките на Промоцията от Регистриран участник, регистрирал се с един и същ имейл адрес, има валидни регистрации, чиито брой не е кратен на 5, броят участия се определя, като броят регистрации се раздели на 5 с приближение до по-малкото цяло число в резултата (т.е. ако регистрациите са 7 – 7:5=1,40 - участието е 1; ако са 11 – 11:5=2,20 – участията са 2; при 17 – 17:5=3,40 – участията са 3 и т.н.).

Като уникален идентификатор за всяка регистрация, както за дневни, така и за седмични награди, се приема посоченият имейл адрес. Всички регистрации, при които е посочен един и същ имейл адрес, ще бъдат отнасяни към един и същ Регистриран участник. За да могат всички регистрации, извършени от даден Регистриран участник (независимо дали е ползвана една и съща или различни Участващи карти), да бъдат правилно отчетени, при всяка регистрация на ново плащане трябва да се използва един и същ имейл адрес.

Регистрацията на плащане в промоционалната секция на visabg.com/cashbackpromo2020 става посредством посочване на следните задължителни данни: обръщение, име, фамилия, имейл, както и уникален оторизационен код на бележката от ПОС терминала или номера на поръчката при плащания през интернет сайтове, дата на покупка и наименование на банката, която е издала Участващата карта, с която е извършено плащането. При завършване на регистрацията Регистрираният участник трябва да потвърди, че се е запознал и приема настоящите Официални правила на Промоцията, както и че е уведомен, че неговите лични данни ще бъдат обработвани във връзка с Промоцията. Преди завършване на регистрация всеки Регистриран участник има възможност (без да бъде задължен) да избере дали би желал да получава текущи информационни съобщения, свързани с Промоцията чрез поставяне на отметка в квадратчето пред „Искам да получавам информация за настоящи и бъдещи промоции и свързаната с тях комуникация от Visa”.

Възложителят и Организаторът не носят отговорност за невъзможност за регистрация и участие в Промоцията поради настъпване на обстоятелства извън техния контрол като: случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в локалната мрежа или глобалната мрежа на Интернет, услуги на свързаност, предоставяни от трети лица, както и всякакви други услуги извън контрола на Организатора, включително услуги, предоставяни от Участващите организации.

Възложителят и Организаторът не гарантират, че достъпът до промоционалната секция на интернет страницата visabg.com/cashbackpromo2020 и възможността за регистрация за участие в Промоцията ще бъдат непрекъснати, навременни, сигурни и свободни от грешки, доколкото това се дължи на обстоятелства извън техния контрол. Възложителят и Организаторът не носят отговорност за загуба на съхранявана информация поради извънредни и непредвидими системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с регистрацията и участието в Промоцията.

Плащанията, регистрирани през даден ден/седмичен период, участват в тегленията на награди само за съответния ден/седмичен период и не участват в тегленията за награди за други/следващи дни/седмични периоди.

За валидни се считат само плащанията, направени чрез ПОС терминал в търговски обекти в България и на интернет сайтове, оперирани от търговци със седалище в Република България. Плащания, направени през Интернет към интернет сайтове, оперирани от търговци със седалище извън България, плащания в обекти извън територията на Република България, трансакции за теглене на пари в брой чрез ATM (банкомат), в банков клон/бизнес център или всеки друг начин за теглене на пари в брой, плащания с карти Visa, издадени от организация, неучастваща в Промоцията, както и трансакции, направени с карти, издадени след началото на Промоцията (17 февруари 2020 г.), не могат да участват. Няма изискване за минимален паричен размер на плащането/плащанията.

Възложителят може да откаже участие на Участник в Промоцията или предоставяне на награда на Печеливш, ако не бъдат предоставени валидни ПОС бележки/потвърждения на онлайн покупки.

За Всеки ден от периода на Промоцията (общо 56 (петдесет и шест) дни) се теглят по 5 (пет) дневни награди от 100 лева всяка, измежду всички Регистрирани участници, регистрирали поне 1 валидно плащане през съответния ден на Промоцията.

За всяка седмица от периода на Промоцията (общо 8 (осем) седмични периода) се тегли по 1 (една) седмична награда от 500 лева всяка, измежду всички Регистрирани участници, регистрирали поне 5 валидни плащания през съответната седмица.

Печелившите участници ще бъдат определени на случаен принцип чрез специализиран софтуер и в присъствието на нотариус. Всеки четвъртък, считано от втория седмичен период след началото на Промоцията (т.е. от 27 февруари 2020 г.) до 16 април 2020 г. включително, ще се теглят дневните и седмичните награди за предходния седмичен период. При всяко теглене ще се определят съответният брой печеливши и поне по три резерви за всяка награда

Промоционалните седмични периоди и датите за тегленията на дневни и седмични награди са както следва:

    Седмица 1: 17 февруари – 23 февруари 2020 г. (теглене на 27 февруари 2020 г.);
    Седмица 2: 24 февруари – 01 март 2020 г. (теглене на 05 март 2020 г.);
    Седмица 3: 02 март – 08 март 2020 г. (теглене на 12 март 2020 г.);
    Седмица 4: 09 март – 15 март 2020 г. (теглене на 19 март 2020 г.);
    Седмица 5: 16 март – 22 март 2020 г. (теглене на 26 март 2020 г.);
    Седмица 6: 23 март – 29 март 2020 г. (теглене на 02 април 2020 г.);
    Седмица 7: 30 март – 05 април 2020 г. (теглене на 09 април 2020 г.);
    Седмица 8: 06 април – 12 април 2020 г. (теглене на 16 април 2020 г.).

След всяко теглене Организаторът ще информира съответните Участващи организации – издатели на картите, с които са извършени изтеглените печеливши плащания, за техните печеливши Регистрирани Участници („Печеливши“). Всички Печеливши ще бъдат уведомени за спечелените от тях награди от обслужващата ги Участваща организация и/или от Организатора.

Всички награди ще се получават от Печелившите по личната им банкова сметка в съответната Участваща организация, издала съответната Участваща карта с печеливша трансакция.

Всички награди ще бъдат предоставяни на Печелившите в срок до 30 дни след датата на уведомяването им от обслужващата ги Участваща организация и/или от Организатора.

Имената на Участващите организации, в които са открити картовите сметки на Печелившите, ще бъдат публикувани на официалния сайт на Промоцията: visabg.com/cashbackpromo2020

Организаторът и Възложителят не носят отговорност, ако наградите не бъдат получени поради погрешна комуникация между Печелившия и обслужващата го Участваща организация, дължаща се на причини, за които Печелившите отговарят.

В случай че награда е спечелена от Печеливш, който е подал неточни или непълни данни и не може да бъде открит, тя ще бъде предоставена на следващия по ред резервен участник.

В случай че награда е спечелена от Печеливш, който не може да бъде открит по телефон след до 5 направени опита, тя ще бъде предоставена на следващия по ред резервен печеливш.

Всеки Печеливш, физическо лице, е длъжен да декларира и внесе дължимия данък върху дохода, представляващ сумата на получената награда, съгласно сроковете и изискванията на Закона за данъците върху доходите на физическите лица („ЗДДФЛ“).

Информация за Промоцията може да бъде получена на промоционалния имейл visa@usefulmarketing.info или по телефон – с обаждане на „горещата линия“ на Промоцията на номер 0800 12020 (безплатно за цялата страна, с изключение на обаждания от крайни потребители на фиксираната мрежа на VIVACOM, свързани с централи без възможност за таксуване по време, които заплащат един импулс независимо от продължителността на разговора) в работни дни между 10 ч. и 18 ч. Горещата линия ще бъде активна до 12 април 2020 г.


ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара