Спечелете стоки на максимална стойност 7900 лв. от МЕТРО


Краен срок - 30 юни 2019

Двама съперници. Две минути в МЕТРО. Грабни максимум продукти и който е с по-голяма „сметка“ на касата, получава всичко БЕЗПЛАТНО!

С всяка покупка в МЕТРО от 15 май до 30 юни 2019 г. на стойност поне 79 лв., за която заплатиш безконтактно с Mastercard®, можеш да участваш в кампанията „Бързи и радостни“, като регистрираш направената трансакция на promo.metro.bg!

Двама участници от регистрираните за периода ще бъдат изтеглени като печеливши и ще имат много специална мисия – 2-минутно екстремно „пазаруване“ в магазин МЕТРО. Участниците ще имат възможност да огледат магазина и да планират стратегията си, защото който от двамата занесе продукти на по-голяма стойност на касата, ги печели безплатно! Вторият участник печели един от продуктите, с които е финиширал.

В периода на провеждане на Промоционалната кампания всеки Клиент, който направи покупка на обща стойност минимум 79.00 лв. с ДДС на една фактура в някой от Участващите обекти, плати своята фактура безконтактно с карта Mastercard – кредитна или дебитна, издадена от банка или финансова институция, находящи се на територията на Република България, с дата на издаване преди старта на промоционалната кампания 15.05.2019 г. и след това регистрира данните от POS бона на сайта https://promo.metro.bg, като следва посочената там процедура, участва в играта. При регистрация за участие Клиентът трябва изрично да приеме настоящите Официални правила и да потвърди, че се е запознал с Уведомлението относно обработване на личните данни. При спазване на тези условия и след регистриране на валидни данни от POS бележка, Клиентът се включва за участие в Промоционалната кампания и в тегленето на Голямата награда.

За валидна регистрация се счита такава, в която Клиентът предостави име, фамилия, имейл, телефон за връзка, както и дата, и сума на трансакцията от POS с безконтактна карта Mastercard.

Нямат право да участват в Промоционалната кампания управителите и служителите на Организатора и всички свързани с него дъщерни дружества или други лица, обвързани професионално с организацията на Промоционалната кампания, както и членове на техните семейства.

Всеки Клиент може да участва в Промоционалната кампания неограничен брой пъти, като всяка покупка над 79.00 лв. с ДДС на една фактура и регистрация на данните от POS бележката се считат за едно участие.

Участникът трябва да запази POS бележката, която при участие за спечелване на награда ще бъде поискана за доказване на валидна регистрация за участие в Промоционалната кампания спрямо настоящите общи условия.

Промоционалната кампания се раздават общо 2 (две) награди:

    1 Голяма награда – от всички регистрирали се в периода 15.05 – 30.06.2019 г. ще бъдат изтеглени двама печеливши, които ще вземат участие в „Състезание“ по „екстремно пазаруване“ в рамките на 2 минути в посочен от Организатора магазин МЕТРО. Победител в състезанието е този, който пренесе до каса или друга точка, предварително определена от Организатора, стоки с по-голяма стойност. Победителят печели безплатно събраните от него стоки, на стойност не повече от 7900 лв. с ДДС. (Теглене на печеливши за участие в Състезанието: 08.07.2019 г.)
  
1 Утешителна награда – състезателят, който изгуби в Състезанието получава безплатно награда по избор от стоките, които е пренесъл до каса или друга точка, предварително определена от Организатора. (Теглене на печеливши за участие в Състезанието: 08.07.2019 г.)

Наградата не може да надвишава сумата от 7900 лв. с ДДС и не включва тютюневи изделия.

В играта не се допуска използване на колички, торби и други помощни средства. За нуждите на изчисляване на класирането в състезанието, стойността на счупени или повредени стоки от състезателите в рамките на провежданото Състезание се приспадат от стойността на безплатно събраните стоки.

Печелившите ще бъдат определени в присъствието на Комисия при провеждане на теглене на случаен принцип чрез използване на специализиран софтуер в централния офис на Организатора в присъствието на нотариус. Организаторът няма да използва процедури, нито специализирания софтуер по начин, който позволява да се предопредели резултатът от проведеното случайно разпределение на наградите. Резултатите от тегленето, както и Печелившият ще бъде отразен в протокол, който ще се съхранява в централния офис на Организатора за срок от 1 (една) година от провеждане на тегленето.

Освен двама Печеливши, при тегленето ще бъдат изтеглени и 8 (осем) резервни участника.

Участниците ще бъдат информирани за спечелването на награда чрез данните за контакт, които са предоставени при регистрацията им, на промо сайта на Организатора по повод регистрацията на данните от POS бележката, в срок до 7 дни след изтеглянето им, но не по-късно от 15.07.2019 г. В случай че Организаторът не може да осъществи контакт с печелившите и печелившите не потвърдят участието си в Състезанието в срок до 15.07.2019 г., Организаторът си запазва правото да предостави наградата на резервен Участник, като бъде следван редът на изтеглянето им.

Печелившите участници ще бъдат обявени на сайта на Организатора https://promo.metro.bg/ след установяване на контакт с тях и проверка на валидността на участията им.

Наградата не може да бъде заменяна за пари в брой или друга награда. Предоставяне (прехвърляне) на участие в Състезанието на трети лица не е разрешено. При потвърждаване на участие в Състезанието, Печелившите участници трябва да предоставят печеливши POS бележки, отговарящи на общите условия на Играта. Организаторът може да изиска от Печелившите да потвърдят самоличността си, чрез предоставяне на необходимите документи. Печелившите, с приемането на наградата, предоставят съгласието си, да бъдат фото- и видео заснемани по време на състезанието, като заснетият материал може да бъде използван от Организатора и/или Mastercard по начин и цели, каквито намерят за добре, включително с рекламни или промоционални цели без да дължат възнаграждение за това.

Наградата се получава на място в обект на Организатора срещу попълнен и подписан от Печелившите Приемо-предавателен протокол за получаване на награда. Печелившите ще бъдат информирани на предоставените от тях контакти за връзка при регистрация им за участие кога и в кой обект на Организатора ще се проведе състезанието. Организаторът поема разходите по транспорт и престой на участниците.

Наградата е с пазарна стойност над 100.00 лв. с ДДС. С получаването на такава награда Печелившият се счита за уведомен, че стойността на наградата представлява облагаем доход по смисъла на чл. 35, т. 2 във връзка с чл. 13, ал. 1, т. 21 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица и подлежи на деклариране и облагане с данък по реда на действащото българско законодателство. По повод задължението на Организатора да подава справка за изплатените доходи, Печелившият се задължава, като необходимо условие за получаване на награда, да предостави информация относно своите пълни имена и ЕГН, които ще бъдат третирани и обработени като лични данни по реда на настоящите Официални правила. Организаторът не носи отговорност за некоректно предоставени данни във връзка с декларирането на предоставената награда, както и за неизпълнение на задължението за нейното деклариране от страна на Печелившия.


ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара