Спечелете топли награди от Cappy Hot


Краен срок - 14 февруари 2019

Желаещите да вземат участие в Играта трябва да изпълнят следните стъпки:

Да отидат на микросайта www.cappyhot.bg;

Да отговорят на четири въпроса, за да получат генерират на база на отговорите им Cappy Hot рецепта;

Да направят регистрация на www.cappyhot.bg, за да получат право да участват в томболата за награди;

Да споделят своята Cappy Hot рецепта във Facebook, ако желаят да получат еднократно увеличаване на шанса за печалба в томболата с награди;

За всеки нов период, в който искат да се включат, потребителите, трябва да отговорят отново на въпросите и получат нова Cappy Hot рецепта, генерирана на база на отговорите им.

        Периодите са следните:
            Период 1: 12.11 – 25.11.2018 г.
            Период 2: 26.11 – 02.12.2018 г.
            Период 3: 03.12 – 09.12.2018 г.
            Период 4: 10.12 – 16.12.2018 г.
            Период 5: 17.12 – 30.12.2018 г.
            Период 6: 31.12.2018 – 06.01.2019 г.
            Период 7: 07.01 – 13.01.2019 г.
            Период 8: 14.01 – 20.01.2019 г.
            Период 9: 21.01 – 27.01.2019 г.
            Период 10: 28.01 – 03.02.2019 г.
            Период 11: 04.02 – 14.02.2019 г.

Печелившите участници, избрани за механизъм „Играй за НОТ награда“, ще бъдат общо 374 на брой. Механизмът за раздаване на награди е описан в Раздел 7.

За валидно се счита всяко участие на www.cappyhot.bg, при което е отговорено на анкета с четири въпроса и е генерирана Cappy Hot рецепта на база на отговорите, направена е валидна регистрация и, по желание на участника в Играта, Cappy Hot рецептата е споделена във Facebook според изискванията по Раздел 3, Раздел 4 и Раздел 5, както и са посочени необходимите данни по Раздел 4.

Организаторът не носи отговорност за недоставени награди или други настъпили вреди, поради това, че участник е предоставил невалиден телефон за контакт или не е попълнил правилно и точно необходимите данни за участие.

    Организаторът няма да разглежда създадени от участници изображения и текстове, които:
        не са авторски;
        са с порнографско или нецензурно съдържание;
        не отговарят на изискванията на настоящите Официални правила;
        увреждат права на трети лица, включително: авторски права, запазени марки, обществени и лични права или друго право на интелектуалната собственост;
        рекламират алкохол, наркотици, порнография, тютюн и тютюневи изделия, оръжия (да не се използва нито едно от посочените) или рекламират опасни действия;
        рекламират политически идеи или съобщения;
        съдържат някаква лична информация за лице, различно от участника, което може да бъде разпознато (име, адрес, др.). Изображенията могат да съдържат лична информация, чрез която участникът може да бъде разпознат, в случай че тя/той се е съгласил тази информация да бъде публично оповестена. Участниците са отговорни за всички последици от оповестяването на такава информация;
        нарушават законите на страната или накърняват добрите нрави;
        препращат към порнография, неприлични действия, сексуални и/или расистки намеци или инсинуации, обиден език, клевети или грубости, просташки изказвания, обиди на тема раса, пол, религия и религиозни вярвания, възраст, сексуални намеци;
        съдържат насърчаване към омраза, война или нетърпимост към човечеството или животните;
        се отнасят до имена на марки, лого или търговски марки, освен тези на компанията Coca-Cola; не трябва да вредят на марката или имиджа на компанията The Coca-Cola Company;
        омаловажават компанията The Coca-Cola Company или лице, или група, участващи в Играта, или предават съобщения, които са несъвместими с добросъвестността на компанията The Coca-Cola Company.

Печелившите участници, избрани за механизъм „Играй за НОТ награда“, ще бъдат общо 120 на брой, избрани по следния начин:

За всеки период ще бъдат избирани печеливши посредством електронен жребий на случаен принцип сред всички участници, отговорили на анкета с четири въпроса, получили генерирана на база на отговорите им Cappy Hot рецепта и направили валидни регистрации в микросайта на адрес www.cappyhot.bg. Ще бъдат изтеглени общо 20 (двайсет) печеливши за всеки от шестте периода, или общо 120 печеливши в рамките на Играта. Наградите в механизъм „Играй за НОТ награда“ са:
 

1. Чифт чорапи – 25 бр. за всеки период, или общо 275 бр.
2.Oдеяло - 8 бр. за всеки период, или общо 88 бр.
3. Термометър за напитки – 1 бр. за всеки период, или общо 11 бр.

Един участник може да спечели само една награда (чифт чорапи,одеяло или термометър) за целия период на Играта.

Всички награди ще бъдат доставени най-късно до 45 работни дни след обявяването на имената на печелившите в съответната секция на сайта www.cappyhot.bg. Доставката ще бъде направена на посочения от печелившия адрес при регистрацията ѝ/му за съответната томбола. Организаторът на Играта не носи отговорност за доставка на награда, при условие че печеливш участник е предоставил невалиден телефон за контакт или не кореспондиращ, непълен или неточен адрес за получаване на наградата, или по друг начин не е попълнил правилно и точно необходимите данни за участие.

В случай че награда бъде спечелена от участник, който е навършил 16, но не и 18 години в деня на спечелване на наградата, тя може да бъде получена само от родител или друг законен представител с подписана декларация от неин/негов (на печелившия) родител/настойник. В случай на липса на такова приемане награда може да бъде предоставена на друг участник по установения в настоящите правила ред за теглене на наградите.

Стойността на която и да било от наградите (чифт плетени чорапи или плетено одеяло) не надвишава 30 лв.

В деня на реалното получаване на наградата печелившият подписва протокол, съдържащ пълната информация относно самоличността му (име, адрес, телефонен номер, лична карта номер и дата на издаване) и удостоверяващ, че наградата му е връчена от представител на Организатора. За да получи наградата, печелившият трябва да предостави на куриера изцяло попълнен протокол.

Наградите в Играта са, както следва:

        Награди за механизъм „Играй за Сарру НОТ награда“:
            Чифт чорапи – общо 275 бр. за цялата продължителност (25 бр. за всеки период) на Играта.
            Одеяло - общо 88 бр. за цялата продължителност (8 бр. за всеки период) на Играта.
            Термометър за напитка – общо 11 бр. за цялата продължителност (1 бр. за всеки период) на Играта.

    Периодите и датите на теглене на печелившите са както следва:

        Период 1: 12.11 – 25.11.2018 г.
        25 бр. чифт чорапи
        8 бр. одеяла
        1 бр. термометър за напитки

        Дата на теглене: 26.11.2018 г.

        Период 2: 26.11 – 02.12.2018 г.
        25 бр. чифт чорапи
        8 бр. одеяла 1 бр. термометър за напитки

        Дата на теглене: 03.12.2018 г.

        Период 03.12 – 09.12.2018 г.
        25 бр. чифт чорапи
        8 бр. одеяла
        1 бр. термометър за напитки

        Дата на теглене: 10.12.2018 г.

        Период 4: 10.12 – 16.12.2018 г.
        25 бр. чифт чорапи
        8 бр. одеяла
        1 бр. термометър за напитки

        Дата на теглене: 17.12.2018 г.

        Период 5: 17.12 – 30.12.2018 г.
        25 бр. чифт чорапи
        8 бр. одеяла
        1 бр. термометър за напитки

        Дата на теглене: 02.01.2019 г.

        Период 6: 31.12 – 06.01.2019 г.
        25 бр. чифт чорапи
        8 бр. одеяла
        1 бр. термометър за напитки

        Дата на теглене: 07.01.2019 г.

        Период 7: 07.01 – 13.01.2019 г.
        25 бр. чифт чорапи
        8 бр. одеяла
        1 бр. термометър за напитки

        Дата на теглене: 14.01.2019 г.

        Период 8: 14.01 – 20.01.2019 г.
        25 бр. чифт чорапи
        8 бр. одеяла
        1 бр. термометър за напитки

        Дата на теглене: 21.01.2019 г.

        Период 9: 21.01 – 27.01.2019 г.
        25 бр. чифт чорапи
        8 бр. одеяла
        1 бр. термометър за напитки

        Дата на теглене: 28.01.2019 г.

        Период 10: 28.01 – 03.02.2019 г.
        25 бр. чифт чорапи
        8 бр. одеяла
        1 бр. термометър за напитки

        Дата на теглене: 04.02.2019 г.

        Период 11: 04.02 – 14.02.2019 г.
        25 бр. чифт чорапи
        8 бр. одеяла
        1 бр. термометър за напитки

        Дата на теглене: 15.02.2019 г.

Имената на печелившите се обявяват в рамките на 4 (четири) работни дни след тегленето на електронния жребий.

Един участник може да спечели само една награда за целия период на Играта.

С получена след отговор на анкетата Cappy Hot рецепта в съответен период може да участва в тегленето на награди само за този период.

В случай че, наградите от един период не бъдат раздадени поради липса на участници, то оставащата бройка награди ще бъде прехвърлена към следващ период.

Спечелете СЕГА

Post a Comment

По-нова По-стара