Спечелете 33 ваучера по 3000 лв. за пазаруване в Lidl


Играта е приключила!

Печеливши:

Анна Цекова 133 232429
Атанаска Костова 184 47790
Боян Великов 812 84377
Ваня Маджарова 133 221800
Владимир Кънчев 102 254653
Георги Петров 139 256846
Данаил Димитров 103 11451
Даниел Бъркачев 156 478668
Даниела Колева 134 158575
Даниела Тодорова 172 85910
Елена Новачкова 161 897578
Ивайло Андреев 144 435399
Ивайло Аспарухов 141 482922
Константина Борисова Бучинска 141 214299
Людмила Люцканова 166 26649
Мадлена Малинова 102 253804
Максим Тодоров 177 309594
Мариана Георгиева 141 345465
Мария Динова 804 524486
Мария Колданова 131 34756
Мария Хаджийска 115 139758
МАЯ ПАРАСКОВА 163 830925
Петранка Ангелова 102 259913
Полина Илиева 817 304199
Полина Станкова 167 143084
Радослава Велчева 142 407294
Румяна Андонова 150 137251
Румяна Лазарова 124 672972
Самуил Василев 174 27005
Силвия Стоилова 144 1048
Снежанка Драгомирова 104 847311
Станислав Тодоров 174 28411
Христиана Тонева 123 502200
За да участва в Играта, Участникът трябва в рамките на Периода на провеждане на Играта (01.08.2018 до 31.08.2018 г. вкл.) да:

1. пазарува в магазин на Лидл България за не по-малко от 33 (тридесет и три) лева и да запази касовата бележка; и

2. да посети страницата www.lidl.bg/3000 и да попълни в съответните полета номера на магазина, от който е пазарувал, и номера на касовата бележка, както е показано на самата страница, както и да попълни в регистрационната форма съответната информация в предвидените за тази цел задължителни полета: име, фамилия, имейл адрес, телефонен номер, да отбележи, че е съгласен с Правилата на Играта и личните му/ѝ данни да бъдат обработвани за целите на Играта съгласно политиката на Лидл България за защита на личните данни и след това да натисне бутон „Участвай“.

В рамките на Периода на провеждане на Играта всеки Участник може да участва неограничен брой пъти, при отчитане на условието, че с една касова бележка не може да се участва повече от веднъж, т.е. за всяко участие е необходима отделна касова бележка. Участникът следва да запази касовата бележка, с която е участвал, тъй като представяне на копие на същата е условие за получаване на награда в Играта, в случай че Участникът бъде изтеглен като победител.

Наградите, които могат да бъдат спечелени при спазване на условията за участие, уредени в раздел ІІІ по-горе, са 33 ваучери за пазаруване в магазините на Лидл България, всеки на обща стойност 3000 лв. Един ваучер включва 3 електронни карти за пазаруване в магазините на Лидл България, всяка заредена с 1000 лв. Всяка карта може да се използва многократно до изчерпване на заредената в нея сума или до изтичане на периода ѝ на валидност (10.09.2021 г.), което настъпи първо.

Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. Правото да се получи спечелена награда не може да бъде прехвърляно на трети лица.

С получаването на наградата Участникът се счита за уведомен, че стойността на наградата представлява облагаем доход по смисъла на чл. 35, т. 2 във връзка с чл. 13, ал. 1, т. 21 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица и подлежи на деклариране и облагане с данък по реда на действащото българско законодателство. По повод задължението на Организатора да подава справка за изплатените доходи печелившият Участник се задължава като необходимо условие за получаване на наградата да предостави информация относно своите пълни имена и ЕГН. Организаторът не носи отговорност за некоректно предоставени данни във връзка с декларирането на предоставената награда, както и за неизпълнение на задължението за нейното деклариране от страна на Участника.

Определянето на печелившите Участници ще се извърши в първия работен ден след приключване на Периода на провеждане на Играта, а именно на 03.09.2018 г., чрез провеждането на томбола на случаен принцип. От всички регистрирани Участници в Играта ще бъдат изтеглени 33 касови бележки, като лицата, регистрирали ги, ще получат по една награда, описана в т. 9, за всяка съответна касова бележка. Печелившите Участници не са задължени да приемат предоставените им от Организатора награди.

Имената на печелившите Участници, както са посочени в регистрационната форма за участие, ще бъдат публикувани на интернет страницата на Лидл България на адрес: www.lidl.bg/3000 до 24 часа след провеждане на томболата. Участниците ще бъдат уведомени, че са спечелили награда и чрез имейл, който ще бъде изпратен до имейл адреса, посочен от съответния Участник в регистрационната форма. 

Всеки Участник, спечелил награда, трябва да изпрати имейл с потвърждение на адрес: igra@lidl.bg, в срок до 5 (пет) календарни дни, считано от датата на публикуване на имената на печелившия Участник на www.lidl.bg/3000 (датата, следваща деня на провеждане на томболата).В имейла печелившият Участник следва да посочи конкретен адрес, където би желал да получи наградата, данните по т.11 (пълни имена и ЕГН), както и да приложи копие от касовата бележка, с която се е регистрирал.

Ако Организаторът не получи от уведомения Участник имейл в рамките на срока и със съдържанието, посочени в т. 14, Участникът губи правото да получи наградата си.

Организаторът изпраща наградата в срок до 15 (петнадесет) работни дни от получаване на имейла по т.14. Разходите във връзка с доставката са за сметка на Организатора. В случай на невъзможност от страна на Организатора да предостави описаната награда по причини, за които той не отговаря, Организаторът си запазва правото да награди печелившия Участник с друг вид награда на същата стойност.Краен срок - 31 август 2018

Спечелете СЕГА

Post a Comment

По-нова По-стара