Спечелете 3 конзоли Xbox One S 500GB + Игра FIFA 18 за XBox One от Nivea


Краен срок - 15 август 2018

Време е за нови награди от NIVEA MEN!

Закупи от търговска верига LIDL България продукти NIVEA MEN на минимална стойност от 10 лв. в периода 19 юли - 15 август 2018 г. Направи снимка на касовата бележка. Съвет: Запази я, за да потвърдиш покупката, когато спечелиш!

Попълни формуляра по-долу с личните си данни, качи снимката на касовата бележка и можеш да спечелиш XBOX конзола и игра FIFA 2018!

Go REAL, Go DEEP, Go XBOX!

В Играта участват всички всички продукти с марка „NIVEA MEN“.

Наградите, които могат да бъдат спечелени в Играта, са - 3 (три) комплекта: Конзола Xbox One S 500GB + Игра FIFA 18 за XBox One

При еднократна покупка на продукти NIVEA MEN, на обща стойност минимум 10 лв. с ДДС от търговска верига Лидл България, клиентът има възможност да участва в Играта за спечелване на награда - комплект Конзола Xbox One S 500GB + Игра FIFA 18 за XBox One. Всеки клиент може да се регистрира на https://www.nivea.bg/gorealgodeep като въведе своите три имена, e-mail и телефон за връзка и качи снимка на оригинал на касова бележка/фактура, удостоверяваща покупката на продукт/и NIVEA MEN на стойност минимум 10 лв. с ДДС.

За участие в Играта се изисква лицето да попълни всички задължителни полета в регистрационната форма, описани по-горе, да прикачи снимка на касова бележка/фактура и и даде изричното си съгласие, чрез отметка в електронната регистрационна форма за участие в Играта, съгласие личните му данни да бъдат обработвани от Организатора за целите на Играта.
Участникът отговоря за верността и коректността на предоставените от него данни.

Оригиналът на фискалния бон/фактура за извършената покупка на продукт/и NIVEA MEN, на стойност минимум 10 лв. с ДДС от търговска верига Лидл България следва да бъде запазен от лицето.

Всеки Участник има право да участва в Играта многократно като за всяка регистрация качи снимка на касова бележка/фактура, удостоверяваща нова покупка на продукти NIVEA MEN, на стойност минимум 10 лв. с ДДС от търговска верига Лидл България, различна от вече регистрирана касова бележка/фактура и при изпълнение на условията в настоящите Официални правила.

Ако с една и съща касова бележка/фактура са закупени NIVEA MEN продукти на по-висока стойност от 10 лв. с ДДС от търговска верига Лидл България, клиентът има право да направи само една регистрация и неговото име ще участва в Играта за посоченaтa наградa само веднъж.

Не участват в тегленето за наградата лица, които са:
а. участвали с фискален бон/фактура за покупка на каквито и да е други продукти, различни от продукти с марка Nivea MEN или на по-ниска от посочената стойност;
б. участвали в Играта с фискални бонове/фактури за закупени продукти с марка Nivea MEN на стойност минимум 10 лв. с ДДС от търговска верига Лидл България, извън периода на Играта;
в. направили регистрации, при които липсват пълните данни за Участника съгласно тези правила (име и фамилия, e-mail, телефон за връзка, дата на раждане, адрес и качена снимка на касова бележка/фактура, удостоверяваща покупката на NIVEA MEN на стойност минимум 10 лв. с ДДС от търговска верига Лидл България), както и регистрации, с качени снимки на касова бележка/фактура, от които не е добре видима направената покупка и дали отговаря на посочените изисквания за участие в Играта.
г. участвали със служебен бон или дубликат на фискалния бон/фактура.

Недопустими са действия, с които с измама се влияе върху резултатите от Играта и всички действия, извършвани с цел да бъде заблуден Организатора на Играта. При установяването на такива действия, Участникът се лишава от правото да получи спечелената от него или с негово съдействие награда.

Забранени са действия от страна на Участници в Играта, с които се цели вероятността за спечелване на награда да бъде повишена посредством използване на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Официални правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при разпределението на наградите, Организаторът на Играта си запазва правото да дисквалифицира съответния Участник или Участници и да го/ги лиши от правото да получи/получат спечелената в резултат на такива действия награда или награди.

На 31.08.2018 г. в офиса на „Байерсдорф България“ ЕООД с адрес: гр. София, ул. „Алабин“ № 1, ет.11 ще бъдат изтеглени 3 (трима) печеливши Участника, в присъствието на 5 (пет) членна комисия. Тегленето на наградите се извършва на случаен принцип, електронно чрез платформата www.random.com. Заедно с името на печелившия Участник, ще бъдат изтеглени и имената на 3 (трима) резервни такива. Изтеглянето на имената се извършва в следния ред – първо се изтеглят името на печелившите наградата и след това имената на 3 (трима) резервни печеливши.

Участниците, спечелили награда, ще бъде информирани за спечелването на наградата до 18.00 часа на 14.09.2018 г. чрез позвъняване на посочения от тях телефонен номер.

Печелившият Участник следва да предостави адрес за доставка на наградата.

За целите на издаване на служебна бележка по чл. 45, ал.7 от ЗДДФЛ печелившият Участник следва да предостави на Организатора допълнително свои лични данни: ЕГН и постоянен адрес и писмено да изрази изричното си съгласие личните му данни да бъдат обработвани и съхранявани от Организатора в изпълнение на задълженията му по ЗДДФЛ.

Наградите 3 (три) комплекта: Конзола Xbox One S 500GB + Игра FIFA 18 за XBox One ще бъдат изпратени до 30.09.2018 г. Заедно с наградата, на печелившия Участник се връчва служебна бележка по чл. 45, ал.7 от ЗДДФЛ за стойността на наградата.

При получаването на наградата печелившият Участник трябва да представи документ за самоличност и оригинал на фискален бон/фактура, свидетелстващ за закупени продукт/и NIVEA MEN на стойност минимум 10 лв. с ДДС от търговска верига Лидл България в периода на Играта, спазвайки изискването на т. 6.2 от настоящите правила. В случай, че Участник, спечелил награда, не може да я получи лично, наградата може да бъде получена от лице, упълномощено с изрично нотариално заверено пълномощно, като в този случай пълномощникът следва да предостави и лична карта за идентификация.

Спечелете СЕГА

Post a Comment

По-нова По-стара