Разкажи история и спечели 101 награди всяка седмица от Ариана


Краен срок - 10 септември 2018

Участието в играта се осъществява, като участникът качи на страницата http://ariana.bg/istorii текст, снимка/снимки с описание или аудио-визуален клип, който/които разказва/т определена история по увлекателен, вълнуващ и оригинален начин. Материалите трябва да бъдат качени в периода от 18.00 часа на 14.06.2018, до 18.00 часа на 10.09.2018 г. включително.

Каченият на Интернет страницата http://ariana.bg/istorii текст трябва да бъде авторство на участника в играта или той да притежава на друго основание авторските права върху него. С качването на текста, участникът в играта декларира, че е негов автор или че на друго основание притежава авторските права върху него. Отказът на лицето да направи декларацията по тази точка го дисквалифицира като участник в играта, като текстът не може да бъде качен на Интернет страницата http://ariana.bg/istorii не може да бъде публикуван на нея.

Качените на Интернет страницата http://ariana.bg/istorii снимки трябва да бъдат заснети от участника в играта и той трябва да притежава на всички авторски и сродни права върху тях. Когато на снимките са заснети лица, различни от участника, тези лица трябва да са дали съгласието си за качването на снимките на Интернет страницата: http://ariana.bg/istorii. Ако лицата, заснети на снимките са непълнолетни или с ограничена или отнета дееспособност, съгласието за качване на снимките се дава от родителите им, респ. от техните попечители/настойници. При качване на снимките, участникът в играта декларира, че е автор на снимките, или че на друго основание притежава авторските права върху тях. При качването на снимките, участникът в играта декларира също така, че прави това с изричното съгласие на всички лица, които са заснети на тези снимки, а когато заснетите лица са непълнолетни или с ограничена или отнета дееспособност, че съгласие за качване на снимките е дадено от техните родителите, респ. от техните попечители/настойници. Декларирането се извършва чрез съответно маркиране на интерфейса на Интернет страницата http://ariana.bg/istorii Отказът на лицето да направи декларациите по предходните изречения го дисквалифицира като участник в играта, а снимките не се качват на Интернет страницата http://ariana.bg/istorii и не могат да бъдат публикувани на нея.

Качените на Интернет страницата http://ariana.bg/istorii аудио-визуални клипове трябва да бъдат заснети от участника в играта и той трябва да притежава на всички авторски и сродни права върху тях. Когато на аудио-визуалния клип са заснети лица, различни от участника, тези лица трябва да са дали съгласието си за качването на аудио-визуалния клип на Интернет страницата http://ariana.bg/istorii . Ако лицата, заснети на аудио-визуалния клип са непълнолетни или с ограничена или отнета дееспособност, съгласието за качване на аудио-визуалния клип се дава от родителите им, респ. от техните попечители/настойници. При качване на аудио-визуалния клип, участникът в играта декларира, че е автор на клипа в т.ч. и на използваната в него музика (ако има такава), или че на друго основание притежава авторските права върху тях. При качването на аудио-визуалния клип, участникът в играта декларира също така, че прави това с изричното съгласие на всички лица, които са заснети в този клип, а когато заснетите лица са непълнолетни или с ограничена или отнета дееспособност, че съгласие за качване на клипа е дадено от техните родителите, респ. от техните попечители/настойници. Декларирането се извършва чрез съответно маркиране на интерфейса на Интернет страницата http://ariana.bg/istorii Отказът на лицето да направи декларациите по предходните изречения го дисквалифицира като участник в играта, а аудио-визуалния клип не се качва на Интернет страницата http://ariana.bg/istorii и не може да бъде публикуван на нея.

В текстовата част на материала участникът няма право да посочва трите имена на лицата, заснети на приложените снимки и/или аудиовизуален клип.

Всеки участник има право да качи една история, независимо дали е разказана в текст, снимка/снимки и/или аудио-визуален клип или чрез комбинация от тези способи, в периода от 18.00 часа на 14.06.2018, до 18.00 часа на 10.09.2018 г. включително. Опитът или реалното участие на едно лице в играта повече от веднъж, включително и с различни имейл адреси или IP адреси, е основание за отстраняване на участника от играта.

Качените от участниците материали – текстове, снимки и аудио-визуални клипове няма да бъдат достъпни за другите посетители на страницата.

По всяко време от провеждането на играта, всеки участник има право да се откаже от участие в играта. Искането се отправя на имейл адреса, посочен на страницата http://ariana.bg/istorii и в тридневен срок от постъпването му, участието на лицето в играта се преустановява.

Всеки понеделник в периода на играта – съответно на 25.06.2018 г., 02.07.2018 г., 09.07.2018 г., 16.07.2018 г., 23.07.2018 г., 30.07.2018 г., 06.08.2018 г., 12.08.2018 г., 20.08.2018 г., 27.08.2018 г., 03.09.2018 г., 10.09.2018 г. ще бъдат определяни по 101 (сто и един) печеливши участници, изпълнили условията на играта. От тях 1 (един) ще бъдат носители на голяма награда и 100 (сто) – на малка награда. На същите дати ще бъдат определяни и по 10 (десет) резервни печеливши в случай че с печелившия участник не удостовери самоличността си при получаване на наградата, или откаже да получи наградата си.

Печелившите участници се определят от тричленна комисия, назначена от Организатора, която по своя преценка обявява най-интересните и най-забавно илюстрираните истории. Комисията се назначава от Организатора на играта по негова свободна преценка. Имената на всички спечелили участници от всяко теглене ще бъдат публикувани на Интернет страницата http://ariana.bg/istorii.

Всеки печеливш участник на малка награда ще получи подаръчен комплект от стек с 6 (шест) кена бира „Ариана“ и неопренов охладител за бира. Всеки печеливш участник на голяма награда ще получи каса бира „Ариана“ с 20 бутилки от 0.5L. Никоя награда не може да бъде заменяна срещу друга или срещу нейната парична равностойност. Не се допуска прехвърлянето на права върху награда върху друго лице преди получаването ѝ.

Всеки печеливш участник ще бъде уведомен от Оператора за правото да получи наградата си чрез изпращане на електронно писмо на вписания в регистрационната форма на участника имейл адрес.

Никой печеливш (редовен или резервен) не може да получи повече от една награда.

В случай, че се установи, че определен за печеливш участник, не отговаря на изискванията по чл.5 или спрямо него има ограничение за участие по чл.6 от настоящите Общи условия, наградата му се предоставя на резервен печеливш по реда на чл.21 от настоящите Общи условия.

Наградата ще бъде предадена на печелившия участник чрез доставяне на посочения от него адрес, чрез куриер за сметка на Организатора. Ако пратката не бъде получена от печелившия участник в рамките на 20 (двадесет) дни от датата на изпращането ѝ, се приема, че участникът се е отказал от наградата и тя се предоставя на резервен печеливш по реда на чл.21 от настоящите Общи условия.

Спечелете СЕГА

Post a Comment

По-нова По-стара