Напиши писмо в бутилка и спечели 500 награди от Ариана Радлер


Краен срок - 18 юни 2018

Регистрирането за участие се извършва на специално създадената за целта страница в Интернет http://www.ariana.bg/pismo, като в периода от 18.00 часа на 18.05.2018 г. до 24.00 часа на 18.06.2018 г. включително всяко желаещо да участва лице се регистрира със своя адрес на електронна поща (имейл адрес).

Участието в играта се осъществява, като участникът качи на страницата http://www.ariana.bg/pismo текст с размер до 500 (петстотин) символа, в който разказва история. Историята трябва да бъде качена в периода от 18.00 часа на 18.05.2018 г. до 24.00 часа на 18.06.2018 г. включително.

Каченият на Интернет страницата http://www.ariana.bg/pismo текст трябва да бъде авторство на участника в играта или той да притежава на друго основание авторските права върху него.

С качването на текста, участникът в играта декларира, че е негов автор или че на друго основание притежава авторските права върху него.

Всеки участник има право да качи един текст в периода от 18.00 часа на 18.05.2018 г. до 24.00 часа на 18.06.2018 г. включително. Опитът или реалното участие на едно лице в играта с различни имейл адреси или IP адреси, е основание за отстраняване на участника от играта.

Не се допуска качването на страницата http://www.ariana.bg/pismo на текстове, които:

1. Съдържат политическа, религиозна, расистка, нацистка пропаганда и/или символи, както и призиви за дискриминация или към етнически конфликти;
2.Качени са в нарушение на правилата на чл.11 – чл.12 включително от настоящите правила;
3. Съдържат обидни думи, непристойни символи или имат обиден характер независимо от обекта на обидата;
4. Са с агресивно, клеветническо, подигравателно или нецензурно съдържание;
5. Пропагандират (включително индиректно) използването на наркотици или други забранени и упойващи вещества, алкохолни напитки или тютюневи изделия;
6. Са с порнографски характер;
7. Съдържат някаква форма на насилие или призив към насилие, независимо от неговия обект;
8. Предизвикват отвращение и/или неприязън у читателя;
9. Са неподходящи за възприемане от непълнолетни лица, независимо от причината за това;
10. Съдържат лични данни на лица, различни от автора;
11. По друг начин нарушават разпоредбите на нормативните актове, действащи в Република България, на настоящите правила или на морала/добрите нрави.

Всеки текст, качен от участник в играта, подлежи на преглед от модератор. Модераторът може по своя преценка за съответствие с критериите по чл.13 по-горе, да премахне и с това да отстрани от участие в играта съответния текст.

Качените от участниците текстове няма да бъдат достъпни за другите посетители на страницата http://www.ariana.bg/pismo и те няма да могат да ги виждат и преглеждат.

По всяко време от провеждането на играта, всеки участник има право да се откаже от участие в играта. Искането се отправя на имейл адреса, посочен на страницата http://www.ariana.bg/pismo и в тридневен срок от постъпването му, участието на лицето в играта се преустановява.

Всеки понеделник в периода на играта – съответно на 28.05.2018 г., на 04.06.2018 г., на 11.06.2018 г. и на 18.06.2018 ще бъдат определяни по 125 (сто двадесет и пет) печеливши участници, изпълнили условията на играта. На същите дати ще бъдат определяни и по 10 (десет) резервни печеливши в случай, че с печелившия участник не бъде установен контакт, той не удостовери самоличността си при получаване на наградата, или откаже да получи наградата си.

Печелившите участници се определят на случаен принцип чрез използване на компютърна конфигурация от тричленна комисия, назначена от Организатора. Имената на всички спечелили участници от всяко теглене ще бъдат публикувани на Интернет страницата http://www.ariana.bg/pismo.

Всеки печеливш участник ще получи награда, представляваща комплект бутилки Ариана Радлер 0.0%. Всеки комплект ще съдържа две пълни бутилки 0,33 мл. (1 бр. Ариана Радлер 0.0% Лимон и 1 бр. Ариана Радлер 0.0% Малина), както и една празна бутилка, в която като писмо ще бъде поставена разпечатаната история, изпратена от участника. Наградата не може да бъде заменяна срещу друга или срещу нейната парична равностойност. Не се допуска прехвърлянето на права върху награда върху друго лице преди получаването ѝ.

Всеки печеливш участник ще бъде уведомен от Оператора за правото да получи наградата си чрез изпращане на електронно писмо на вписания в регистрационната форма на участника имейл адрес.

В срок от 5 (пет) работни дни от датата на изпращане на съобщението на имейла, посочен от участника в регистрационната му форма, той следва да се свърже с Оператора, като му предостави трите си имена и точен пощенски адрес, на който да бъде доставена наградата. Ако в този срок печелившият участник не изпрати посочените свои лични данни, той губи правото си да получи наградата и тя се предоставя на първия от резервните участници. Спрямо резервния участник съответно се прилагат правилата на чл.20 и на предходните изречения на този чл.21. Ако и първият резервен участник не посочи данните си в срок от 5 (пет) работни дни от датата на изпращане на съобщението на имейла, посочен от участника в регистрационната му форма, той също губи правото си да получи наградата и тя се предоставя на втория резервен участник при съответно приложение на чл.20 и чл.21 от настоящите Правила и така се процедира до изчерпване на всички десет резервни участника. В случай, че и десетият резервен не изпрати в срок личните си данни, не удостовери самоличността си при получаване на наградата или откаже да я получи, наградата не се връчва.

Никой резервен участник не може да получи повече от една награда.

Наградата ще бъде предадена на печелившия участник чрез доставяне на посочения от него адрес, чрез куриер за сметка на Организатора. Ако пратката не бъде получена от печелившия участник в рамките на 20 (двадесет) дни от датата на изпращането ѝ, се приема, че участникът се е отказал от наградата и тя се предоставя на резервен участник по реда на чл.21 от настоящите Правила.

Спечелете СЕГА

Post a Comment

По-нова По-стара