Спечелете неочаквана ваканция на море или планина


Краен срок - 10 юни 2018

1. За да се включи в играта, всеки участник трябва да посети интернет страницата на кампанията neochakvanavakancia.bg и да създаде свой профил чрез посочените способи.

2. Регистрацията на участника (създаване на профил) включва следните данни: име и фамилия, имейл адрес, ЕГН или номер на документ за самоличност, период на настаняване, град и място на настаняване и съгласие, че участникът е запознат с правилата на играта.

3. Веднъж създал своя профил, потребителят достъпва лотарията чрез посочения профил с потребителско име и парола за достъп. Потребителят може да използва за вход и профила си в Google+ или Facebook.

4. Участникът трябва да съхранява всички необходими документи, свързани с настаняването, за да ги представи за справка при спечелване и получаване на награда. Задължителни реквизити на документите, доказващи настаняването са: броят нощувки, периода и името на ползвателя, което следва да съвпада с регистрирания и спечелил участник.

5. В играта могат да бъдат регистрирани 3 или повече последователни нощувки, които са осъществени в България, в периода от 1 април 2018 година до 31 май 2018 г., включително.

6. Всяко настаняване с период не по-малък от три броя последователни нощувки, в едно място за настаняване в страната, може да участва самостоятелно в жребия за награда.

7. Участникът може да регистрира неограничен брой настанявания, реализирани в периода на провеждане на играта.

8. С участието в играта се приема, че участникът се е запознал с настоящите правила на играта, приема ги доброволно и се съгласява с тях.

Служители на Министерство на туризма си запазват правото да проверяват валидността на всяка регистрация преди предоставянето на награда на победителя. В случай, че регистрацията не отговаря на настоящите правила , наградата няма да бъде връчена на избрания печеливш.

Наградите се разпределят на случаен, лотариен принцип, посредством специално разработен за нуждите на играта софтуер в присъствието на нотариус. Жребият и регистрациите, които участват в определен етап от играта, са съобразно правилата, описани в т. IV "Правила на играта".

Победителите ще бъдат изтеглени не по-късно от 18.06.2018 г.

Определянето на победителите се извършва в сградата на Министерство на туризма посредством специално разработен софтуер в присъствието на нотариус. Всички награди в играта се разпределят на лотариен принцип. 3 работни дни след края на жребия победителите ще бъдат оповестени на интернет страницата на кампанията.

Освен печелившите, ще бъдат изтеглени и 60 резервни участници, които да получат наградата в случай, че титулярите не отговарят на официалните правила или на посочените при регистрацията данни за контакт. Ако резервните участници не отговарят на настоящите правила, ще бъде извършено повторно теглене, веднага щом се изчерпат резервите.

Организаторът има ангажимент да се свърже с победителите чрез съобщение, изпратено на имейл адреса, посочен във формата за контакт, до 5 работни дни след жребия. Печелившият трябва да отговори най-късно до 5 работни дни след получаването на информационния имейл, с потвърждение за желание за получаване на наградата. Победителите се задължават да приложат в имейла и сканирано или фотокопие на документите, удостоверяващи настаняването, с което са спечелили.

Ако победителят не отговори до 5 дни след получаването на информационния имейл и/или не приложи сканирано/фотокопие на документа, удостоверяващ настаняването, той губи правото си за получаване на награда. В този случай Организаторът се свързва със следващия участник, изтеглен като резерва.

Всеки печеливш ще получи наградата си под формата на ваучер, изпратен на посочения от него имейл адрес за контакт.

Участниците са длъжни да съхраняват своите документи за настаняване за целия период на играта и при спечелване на награда да ги предоставят за справка в оригинал. Допуска се избраният победител да предостави сканирано или фотокопие от документа за настаняване, изпратено на имейл: marketing@tourism.government.bg.

Наградите се връчват във вида, в който са обявени и не може да се предоставя паричната им равностойност.

Печелившият има правото да преотстъпи наградата си на трето лице, както и да промени периода за ползване, при взаимно съгласие между него и предоставящия наградата.

Спечелете СЕГА

Post a Comment

По-нова По-стара