Спечелете 3 награди по 1000 лв. и 500 броя кафе Jacobs Cronat Gold


Краен срок - 17 декември 2017

Механизъм – за да участва в Играта, всеки потребител трябва да премине през всички стъпки, описани по-долу, при което ще се превърне в „Участник“:

a) Да влезе на сайта www.platismechta.bg в периода на Играта, посочен в Раздел 2, т. 1 на настоящите Официални правила.

b) Да сподели мечта, съобразно изискванията, посочени в Раздел 3, т. 4 на настоящите Официални правила.

c) Да попълни електронната форма за регистрация в Играта така, както е посочено на уебсайта на Играта, като попълни следните полета:

i.  Задължително поле с име и фамилия
ii. Задължително поле с e-mail адрес
iii. Задължително поле с телефонен номер

iv. Задължително отбелязване в посоченото поле за приемане на настоящите Официални правила и съгласие със събирането и обработването на личната информация, която потребителят е въвел, и въвеждането й в базата данни, използвана от Организатора само и единствено за целите на участие в настоящата Игра и изпълнение на законови задължения на Организатора.

За да се счита регистрацията на Участника за валидна за участие в тегленето на наградите, трябва да бъдат изпълнени всички условия по-долу:
a. Всяко качване на мечта на сайта на Играта трябва да бъде осъществено по време на периода на Промоцията, посочен в Раздел 2, т. 1.

b. Мечтата трябва да бъде качена на уебсайта www.platismechta.bg само веднъж.

Чрез регистрацията си в Играта, участниците декларират, че разбират и приемат факта, че могат да качват на уебсайта на Играта своите мечти, които са вдъхновени от тях, имат право да ги възпроизвеждат и не са копирани от други източници. Мечтите не трябва да са с неприлично и нецензурно съдържание; не трябва да са неморални, да съдържат клеветнически детайли, обидни думи или символи, които пряко или косвено обиждат хора от определена раса, етнос, религия, сексуална ориентация или социо-демографска група; не трябва да съдържат или да реферират към марки и продукти, конкурентни на тези на Организатора. Участващите мечти не трябва да съдържат заплахи към трети физически или юридически лица, нито да накърняват нечие лично пространство, право на личен живот и/или други права на физически или юридически лица и не трябва по никакъв начин да нарушават действащата нормативна уредба.

Наградите, които могат да бъдат спечелени от участниците, са общо 503 броя отделни награди. Наградите в Играта са два вида, както следва:
а) Общо 500 (петстотин) броя кафе Jacobs Cronat Gold – по 100 (сто) броя за всяка седмица на Играта;

б) Общо 3 (три) броя мечти, които Организаторът ще поощри, като подпомагането на една мечта се изразява в услуга или материали с парична равностойност до 1000 лв. Участникът, спечелил сбъдване на мечта, не може да замени наградата за нейната парична развностойност. Тримата печеливши Участници, чиито мечти ще бъдат подпомогнати, ще бъдат изтеглени след изтичане на крайния срок на Играта, посочен в Раздел 2, т. 1 на настоящите Правила;

Седмичните награди, посочени в т.1 а) на настоящия Раздел 4, ще бъдат разпределени чрез жребий на случаен принцип, както следва:

- Седмица 1 с период от 13.11. до 19.11.2017 г. – 100 (сто) броя кафе Jacobs Cronat Gold;

- Седмица 2 с период от 20.11. до 26.11.2017 г. – 100 (сто) броя кафе Jacobs Cronat Gold;

- Седмица 3 с период от 27.11. до 03.12.2017 г. – 100 (сто) броя кафе Jacobs Cronat Gold;

- Седмица 4 с период от 04.12. до 10.12.2017 г. – 100 (сто) броя кафе Jacobs Cronat Gold;

- Седмица 5 с период от 11.12. до 17.12.2017 г. – 100 (сто) броя кафе Jacobs Cronat Gold;

При тегленето на седмичните награди за всяка седмица на Играта ще бъдат изтеглени 100 (сто) печеливши Участници и 10 (десет) резерви.

Тримата печеливши Участници, чиито мечти ще бъдат подпомогнати от Организатора, ще бъдат избрани от четиричленно жури след края на периода на Играта, посочен в Раздел 2, т. 1 на настоящите Правила.

В разпределянето на наградите участват всички Участници, които са заявили участие, като са изпълнили условията на настоящите Официални правила.

Съгласно чл. 13 ал.1 т. 21 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, необлагаеми доходи са предметните печалби с незначителна стойност от други игри на случайността. Съгласно т.62 на Допълнителните разпоредби в същия закон “Предметна печалба с незначителна стойност" за целите на чл. 13, ал.1, т. 21 от закона е предметна печалба, чиято пазарна цена не надвишава 30 лв. с включен ДДС.

Единичната парична равностойност на наградата „Сбъдване на мечта“, описана в Раздел 4, т. 1 б) на настоящите правила, е 1000 лв. с включен ДДС. В тази връзка, получилия като награда Сбъдване на мечта, следва да декларира наградата в годишната си данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ в срок до 30 април на годината, следваща годината на придобиването на наградата.

Имената на печелившите ще бъдат обявявани на уебсайта на Играта www.platismechta.bg в рамките на 5 (пет) работни дни от тегленето на съответните награди.
Всеки печеливш участник ще бъде уведомен, че печели награда посредством съобщение, изпратено от Организатора, на e-mail адреса, с който Участникът се е регистрирал в Играта. Печелившите в Играта ще бъдат информирани за това в рамките на 5 (пет) работни дни от датата на теглене на наградата. Печелившият Участник следва да отговори на това писмо по e-mail в раките на 5 (пет) дни от получаването на уведомителното писмо от Организатора. Ако печелившият Участник не върне отговор по e-mail в рамките на 5 (пет) дни, за да потвърди наградата си, той ще бъде дисквалифициран. В този случай, наградата ще бъде предоставена на първата изтеглена резерва, като ще важи същата процедура, описана по-горе. Печелившите и резервите, с които не може да се установи контакт, няма да получат компенсация от страна на Организатора. В случай, че не е установен контакт с печеливш Участник или изтегления на негово място резервен Участник, съответната награда остава неразпределена.

Наградата ще бъде доставена до печелившия участник на посочен от него адрес чрез куриер до 45 работни дни от получаването на потвърждението, че е спечелил и предоставяне на адрес за доставка. Наградата ще се достави на един и същи адрес само веднъж. При отсъствие на участника, ще бъде оставена бележка с адрес на най-близкия клон на куриерската служба, откъдето може да бъде получена наградата.

Наградата се получава само срещу представяне на документ за самоличност.


Спечелете СЕГА

1 Коментари

  1. Е - спечелих, но награда така и не дойде ( еди месец след това, при спазени всички условия ), нито се свързаха с мен, дори и след като им писах...! Изводите - всеки сам за себе си !

    ОтговорИзтриване

Публикуване на коментар

По-нова По-стара