Спечелете 200 броя плюшени играчки Емечо


Краен срок - 10 декември 2017

Играта ще бъде проведена в следните обекти, находящи се на територията на Република България:

https://docs.google.com/document/d/1g_LotgqMUToid1kLVwOOXYsLV89CusFjfITNlKpEM54/edit

В Играта участват следните продукти с търговска марка „Emeka“, а именно:

ПРОДУКТ

Кухненска ролка Dry Max White 2бр.
Кухненска ролка Dry Max Forest fruit 2бр.
Кухненска ролка Dry Max White 4бр.
Кухненска ролка Dry Max Forest fruit 4бр .
Кухненска ролка Dry Max Forest fruit 8бр.

Върху участващите в Играта продукти няма изрично обособена промоционална зона или друго изрично обозначение, че участват в Играта.

През периода на провеждане на Играта, желаещите да участват трябва да закупят някой от участващите по т. 4.1. продукти с търговска марка „Emeka” от някой от участващите обекти, изброени в т. 2.3. Участниците, срещу представяне на касовата бележка, удостоверяваща направената покупка, следва да поискат от служител на „Информация“ или на каса в съответния обект, талон за участие, да попълнят в него трите си имена, номер на мобилен телефон, номер на касовата бележка и да отбележат в съответното поле, че са съгласни личните ми данни от попълнения талон за участие да бъдат обработени от Организатора с цел определяне на печелившите и предоставяне на наградите. Поставянето на отбелязване в съответното поле, че са съгласни личните ми данни от попълнения талон за участие да бъдат обработени от Организатора с цел определяне на печелившите и предоставяне на наградите е задължително условие за обявяване на изтегления участник като печеливш и получаване на награда в настоящата Игра

В случай, че в една касова бележка е отразена покупка на повече от един продукт с търговска марка „Emeka“ по т. 4.1., участникът има право да получи само един брой талон, даващ му право да участва в Играта. Попълненият талон следва да се пусне в специално предназначена за Играта урна, позиционирана в задкасовата зона в участващите обекти. След получаване на талон за участие срещу представена касова бележка, касиерът или служител на бюро „Информация“ поставя печат върху нея и тя не може да бъде използвана от участващите за получаване на последващ талон за участие в Играта. Една касова бележка, в която е отразена покупка на продукт/и с търговска марка „Emeka“ кухненска ролка по т. 4.1., може да бъде използвана само веднъж за получаване на талон за участие в Играта. Участникът трябва да запази касовата бележка за направената покупка и, в случай че бъде изтеглен като печеливш, да предостави нейно копие на представител на магазина, като условие за получаване на спечелената награда.

За да спечелят награда, участниците в Играта трябва да:

1. закупят в определения период по т. 2.1. от обект по т. 2.3., участващ/и продукт/и с търговска марка „Emeka” по т.4.1

2. поискат от „Информация“ или от каса в съответния обект талон за участие, да го попълнят коректно и да го пуснат в специално обозначената за целта урна за талони.

3. бъдат изтеглени като печеливши при тегленето на печелившите участници от Играта.

4. предоставят на представител на магазина, предал им наградата, копие на касовата бележка за направената покупка, като нейният номер трябва да съвпада с номера на касовата бележка, попълнен в изтегления печелившия талон за участие в Играта.

Всеки участник има право на многократно участие в Играта. Всеки от Участниците участва толкова пъти в Играта, колкото броя талона за участие e пуснал в предназначените за целта кутии.

Наградите в Играта са, както следва: Плюшена играчка Емечо – 200 /двеста/ броя.

Във всеки обект по т. 2.3. от настоящите Правила ще бъде раздадена по една награда по т. 6.1.1., за спечелването на която участват участниците, пуснали талон за участие в томболната кутия в съответния магазин. Имената на печелившите участници в Играта ще бъдат изтеглени до 31.12.2017г., в присъствието на регионален мениджър от „Фикосота“ ООД и представител на съответния магазин, на случаен принцип, измежду всички участници, пуснали талон за участие в томболната кутия в съответния обект по т. 2.3. и отговарящи на условията по т. 3 и т. 5 от Правилата. В случай, че един и същ участник бъде изтеглен като печеливш повече от един път, той има право да получи само една награда, в случай че отговаря на условията на т. 3 и т. 5 от настоящите Правила.

В срок от 15 работни дни след тегленето на наградите по т. 6.2.1., представител на Организатора се задължава да извести печелившите чрез обаждане на телефона, посочен в талона за участие.  Печелившите ще бъдат публикувани и на интернет сайта www.e-meka.com. Печелившите ще бъдат уведомени от Организатора относно магазина, в който могат да получат спечелената награда и срока за получаване на наградата.

Наградите могат да бъдат получени от печелившите в магазина, посочен от Организатора съгласно уведомлението по т. 6.3.1., в срок от 7 календарни дни, считано от получаване на уведомлението от Организатора по т. 6.3.1. Печелившият участник получава наградата след представяне на документ за самоличност, копие на касовата бележка за направената покупка, номерът на която трябва да съвпада с номера на касовата бележка, попълнен в изтегления печелившия талон за участие, и подписване на приемо-предавателен протокол, удостоверяващ получаването на наградата.


Спечелете СЕГА

Post a Comment

По-нова По-стара