Спечелете 1 ваучер х 700 лв. и 6 ваучера х 60 лв. за Technomarket във всеки Billa магазин


Краен срок - 18 октомври 2017

Кампанията се организира и провежда във всички магазини BILLA на територията на България.

В периода на Кампанията във всеки магазин BILLA ще бъдат проведени 2 томболи, съответно на 11.10.2017 г. и 18.10.2017 г.

Наградите, които участниците в томболите могат да спечелят, са както следва:

    1 бр. ваучер за пазаруване на стоки от магазин Technomarket на стойност 700 лв.

    6 бр. ваучера за пазаруване на стоки от магазин Technomarket, всеки на стойност 60 лв.

    10 бр. електронни ваучера за пазаруване на стоки от магазини BILLA, всеки на стойност 10 лв.

Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

За участие в томбола за спечелване на награда е необходимо в периода на Кампанията да бъде извършена покупка на стоки от магазини BILLA на стойност минимум 15 лв. с BILLA Card. Направената покупка отговаря на условията за участие в томбола, ако:

- за нея е издадена касова бележка, съдържаща следния промоционален текст:  „Празнувай 17 години BILLA! Участвай в томболи за награди на 11.10.2017 г. и 18.10.2017 г.! Повече на www.billa.bg и в магазините BILLA“, както и

- към касовата бележка е отпечатан талон за участие. Един покупка на стойност минимум 15 лв. дава право на един талон, независимо от конкретния размер на сумата над 15 лв.

Заявяването за участие се извършва чрез попълване на талона и пускане в урната, намираща се в магазина BILLA, в който е извършена покупката. Талонът за участие е валиден, ако е откъснат от касовата бележка и съдържа коректно попълнени три имена и телефон за контакт. Урната е обозначена с името на Кампанията.

Всеки клиент може да участва с неограничен брой талони. Един клиент може да спечели повече от една награда.

Във всеки магазин BILLA се теглят общо 17 печеливши (по един за всяка от наградите) и 17 резерви. Вече изтеглен талон не участва в тегленето за следващи награди.

Тегленето  на наградите се извършва на случаен принцип в присъствието на клиенти на магазини BILLA. За тегленето се съставя протокол, който се подписва от управителя на  магазина BILLA и от клиент, присъствал на тегленето.

В рамките на деня, следващ тегленето на наградите (12.10.2017 г. и 19.10.2017 г.) представител на БИЛЛА уведомяване по телефона спечелилите участници за спечелената награда.

В случай че в рамките на деня спечелил участник не отговори на позвъняванията на представител на БИЛЛА и/или не потвърди получаването на наградата, същият губи правото да получи награда. В този случай се пристъпва към свързване с изтегления резервен участник за съответната награда, като по отношение на него се прилагат гореописаните правила.

В края на деня, следващ тегленето на наградите (12.10.2017 г. и 19.10.2017 г.), във всеки магазин BILLA се обявява списък на всички спечелили участници. Списъкът съдържа три имена и последните 3 цифри от телефонния номер, попълнен върху талона за участие.

Наградите се получават от магазина BILLA, в който спечелилият участник е бил изтеглен. Крайният срок за получаване на всички награди е 30.11.2017 г. Всички претенции за награди, предявени след определения краен срок, се считат за невалидни.

За получаването на награда се подписва в два екземпляра приемо-предавателен протокол. Спечелилият участник следва да удостовери самоличността си с предоставяне на документ за самоличност и клиентска карта BILLA Card. При несъвпадение на кода на клиентска карта BILLA Card и/или данните от документа за самоличност с данните от талона за участие, спечелилият участник губи правото да получи награда.

При получаване на награда с пазарна стойност над 30 лв., спечелилият участник подписва в два екземпляра служебна бележка съобразно изискванията на чл. 45, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите  на физическите лица (ЗДДФЛ). Служебната бележка съдържа информация за пазарната стойност на получената награда .

Спечелилият се задължава да декларира и плати данък върху спечелената награда при спазване разпоредбите на ЗДДФЛ. Служебната бележка следва да се приложи към Годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.


Спечелете СЕГА

Post a Comment

По-нова По-стара