Удвои заплатата си или спечели всеки ден по 50 лв.

Краен срок - 3 април 2015

Всеки понеделник в рамките на обявения период на Промоцията, в часовия интервал между 8:00 часа и 9:00 часа в ефира на честотите на радио програма Радио ENERGY и във фейсбук страницата на Организатора се обявяват заглавията и изпълнителите на 2 песни, които ще бъдат «печелившите песни за седмицата». При обявяването на заглавията на песните се обявява и ориентировъчен часови пояс на тяхното излъчване.

От понеделник до петък обявените печеливши песни за седмицата ще се излъчват в ефир в радио програма «Радио Енерджи».

Всеки участник в Промоцията, който пръв се обади на телефон 0888 895 895, по време на една от печелившите песни за седмицата печели награда от 50 лева. Печели само първият обадил се участник. Всеки следващ няма право на награда.

Всеки участник в Промоцията, който пръв се обади на телефон 0888 895 895, по време на втората печеливша песен, когато тя е била излъчена веднага след първата печеливша песен или до 2 минути след края на двете печеливши песни за седмицата, излъчени една след друга, печели сума, равна на получената от него нетна работна заплата за месеца, предхождащ месеца на обаждането, удостоверена с фиш, издаден от работодателя му,  Печели само първият обадил се участник. Всеки следващ няма право на награда

При обаждането си участникът оставя телефон за обратна връзка на оператора.

Най-високият размер на възможната награда е 1000 /хиляда/ лева. За нетни заплати, чиито размер надвишава посочения в предходното изречение размер, Организаторът не носи отговорност.

Ако Организаторът не успее да установи контакт с обявения печеливш участник в рамките на 3 работни дни след приключване на промоцията, на оставените от страна на спечелилия участник координати или ако спечелилият участник не потърси наградата си в рамките на три работни дни от деня, в който с Организатора е уговорено получаването на наградата, се счита, че участникът се е отказал от наградата и Организаторът не отговаря за нейното предоставяне.

Наградният фонд включва:

- Двадесет броя награди по 50 лева всяка.

- Две големи награди, възлизащи на сума равна на нетната заплата по фиш от последния месец, предхождащ присъждането на наградата, на спечелилия участник. Максималният размер на голямата награда е 1 000 лева.

Получаването на наградите се извършва в офиса на Радио Енерджи, лично и срещу документ за самоличност и фиш, удостоверяващ размера на заплатата на спечелилия участник. Разходите по придвижване и получаване на наградите се поемат от участника и организаторът не носи отговорност за същите.

Участвай в КОНКУРСА

Post a Comment

По-нова По-стара