Спечелете едно от 5-те безплатни пазарувания за двама в dm

Краен срок - 12 февруари 2015

Всяко п ълнолетно л ице м оже да з аяви у частие в К онкурса заедно със своя партньор (също пълнолетно лице), стига да има желание за това и поне едно от двете лица от двойката да има Facebook профил, чрез който да осъществи регистрацията по реда на настоящите условия и правила.

За да участва двойката в Конкурса, един от двамата партньори следва да заяви това чрез попълване на всички полета от формуляра за регистрация в приложението на Facebook страницата на dm и обосновавайки се в текст до 200 символа, защо той и партньорът му трябва да спечелят наградата – пазаруване за двама в dm магазин.

Всяка двойка може да участва в Конкурса само чрез един попълнен формуляр - регистрация за участие, като само един от партньорите попълва формуляра при условията на настоящите условия и правила.

Ако участниците в Конкурса, са повече от посочените пет награди, то победителите се определят на случаен принцип чрез теглене на томбола в присъствието на тричленна комисия в Централата на dm България.

Наградите в Конкурса са общо 5 (пет). Всяка една от наградите представлява пазаруване за двама в dm филиал по избор на печелившите, предварително съобщен на Организатора, в рамките на 2 (две) минути, без да се ползва пазарска кошница или количка и без значение какви марки и категории продукти се закупуват. Пазаруването трябва да се осъществи в съвместно уговорен предварително ден и час в периода от 14.02.2015 г. до 20.02.2015 г., в присъствието на представители на Възложителя и на Организатора и на снимачен екип. Маркирането на продуктите на каса се случва извън определеното време от 2 минути. Направените кадри по време на пазаруването на спечелилите двойки, ще бъдат използвани за създаването на 2-минутен рекламен клип на активността. Този рекламен клип ще се разпространява единствено онлайн по каналите за комуникация на „дм България” ЕООД.

Необходимо и задължително условие за участие в пазаруването за двама, което ще бъде заснето от снимачен екип на Възложителя и Организатора, е подписването на декларация от всички лица от избраните пет двойки победители, с която те се съгласяват личните им данни (в това число изображенията им) да бъдат събирани, използвани и обработвани от Организатора и Възложителя за целите на Конкурса, в това число за маркетингови цели и рекламни дейности, както и да бъдат фотографирани, филмирани, излъчвани, показвани и обявявани по всякакъв начин в публичното пространство, в електронните и печатни медии, във връзка с кампанията „ПАЗАРУВАНЕ ЗА ДВАМА за СВ. ВАЛЕНТИН”, без за това Организаторът или Възложителя да им дължи каквото и да било възнаграждение.

Правата върху видео кадрите, направени по време на пазаруването, остават изцяло на „дм България” ЕООД, а Организаторът и Възложителят си запазват правото да ползват видео кадрите с цел популяризиране на Конкурса, както и за изготвяне на рекламни и маркетингови материали по всички възможни и допустими от закона начини.

Служители на Организатора ще се свържат на 13.02.2015 г. с един от партньорите от всяка една от петте двойки победители по телефона, за уточняване на условията и dm филиала, в който ще се осъществи пазаруването според описаните по-горе условия.

В случай, че спечелилите наградата участници не могат да я оползотворят в период, те губят правото си върху нея. Наградата не може да се преотстъпва на трети лица.


Участвай в КОНКУРСА

Post a Comment

По-нова По-стара