Национален конкурс по гражданско образование "Хората - eднакви и различни"

ЦЕЛИ:
Да активизира интереса на учениците към правната проблематика и да ги стимулира към усвояването на знания, умения и компетенции, необходими за ролята им на граждани в съвременното общество;
Да стимулира формирането на нагласи за толерантност и сътрудничество с другите на основата на взаимното зачитане на правата и свободите и създаването на правилно отношение и климат на интеркултурализъм;
Да съдейства за развитието на подрастващите в дух на уважение към човешкото достойнство и ценност, равноправието и свободата;

УЧАСТНИЦИ:
Ученици от 5 до 12 клас от всички видове училища и извънучилищни звена.

РЕГЛАМЕНТ:
Конкурсът се провежда задочно.
Участниците развиват тема под формата на есе (до три стандартни машинописни страници), която представят в два екземпляра.

Класирането се извършва в две възрастови групи:
І група - от 5 до 8 клас;
ІІ група - от 9 до 12 клас.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ И КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА:
Последователност и логичност на изложението;
Представяне на лична позиция;
Умения за аргументиране;
Оригиналност.

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ:
Животът като основна ценност.
Права на детето.
Грижа за и защита на детето.
Детето в света на възрастните.
Семейството – права и отговорности.
Обществото, в което живея.
Деца в риск
Моите връстници по света.
Децата – еднакви и различни (пол и раса, религия и култура, възгледи, националност, социален произход).
Европа – нашият общ дом.

Конкурсните работи се придружават с информация за: трите имена на участника; клас, възраст; училище, извънучилищно звено; пълен и точен адрес; телефон за контакти. По желание авторите могат да изпратят фотография, рисунка или колаж, отговарящи на темата на разработката.

Желателно е да се посочи името на учителя-консултант, активно подпомогнал участника.

Компетентно жури ще прегледа и оцени работите и ще обяви класирането в срок до 07.12.2011 г.

Класираните на първо, второ и трето място във всяка възрастова група ще бъдат поощрени с грамоти и материални награди.

Церемонията по награждаването на отличените учасктници ще се състои на 16.12.2011 г. от 11.00 ч в Националния дворец на децата.

Конкурсните материали (в два екземпляра) се изпращат в срок до 30.11.2011 г. на адрес:
1309 София, бул. Александър Стамболийски 191
Национален дворец на децата, ст. 420
За конкурса “Хората – еднакви и различни”
За допълнителна информация: тел.: 02/ 920 23 17 в.420, 408

Краен срок - 30 ноември

Post a Comment

По-нова По-стара