Спечелете 30 стилени смарт часовника GARMIN VIVOMOVE HR


Краен срок - 31 декември 2019

Да намериш перфектните подаръци не е лесно. Но когато видиш усмивката по лицата на тези, на които ги подаряваш, знаеш, че си направила правилния избор. Тази година създадохме разнообразна колекция подаръчни комплекти NIVEA, специално подбрани да подхождат на всекиго, независимо от възрастта и предпочитанията. Открий ги в магазините и подари на близките си подаръците, които ще им донесат усмивка върху лицето!

Подарявай и получавай подаръци, които правят празниците вълшебни!

Вярваме, че перфектният подарък радва както този, който го получава, така и този, който го подарява. Ето затова тази година ти подаряваш подаръци от NIVEA на близките си, а ние те награждаваме със специална награда! Всичко, което трябва да направиш, е да закупиш един от невероятните подаръчни комплекти от NIVEA и / или NIVEA MEN в периода 15 ноември - 31 декември 2019г., да регистрираш касовата бележка във формуляра по-долу и можеш да спечелиш чрез томбола 1 от 30 часовници Garmin Vivomore HR!

Всяко лице, желаещо да участва в Промо играта, следва да направи Покупка на поне 1 (един) подаръчен комплект от асортимента на една от марките – NIVEA или NIVEA MEN в избраните търговски обекти/търговски вериги на територията на Република България по време на периода на Промо играта, да попълни всички задължителни полета в Регистрационната форма за участие на следната интернет страница - https://nivea.bg/xmas, да прикачи снимка на оригинал на касовата бележка/фактурата, удостоверяваща Покупката, както и да изрази изричното си съгласие за събирането и обработването на личните му данни за целите на Промо играта.

Участникът отговоря за верността и коректността на предоставените от него данни.

Всеки Участник има право да участва в Промо играта многократно, като за всяко участие следва да изпълни изискванията, регламентирани в настоящите Официални правила, и по-конкретно тези, описани в т. 6.1 и прикачи снимка на оригинал на нерегистрирана до момента касова/бележка фактура.. Всяка регистрация, направена по реда на настоящите Официални правила, се счита за лично направена.

Ако с една касова бележка/фактура са закупени повече от 1 (един) подаръчен комплект от асортимента на една от марките- NIVEA или NIVEA MEN, клиентът може да направи само една Регистрация за участие с тази касова бележка/фактура и неговото име ще участва в томболата само веднъж. Оригиналът на касовата бележка/фактура за извършената Покупка на подаръчен комплект/ комплекти NIVEA или NIVEA MEN следва да бъде запазена от клиента, за да я представи, в случай че бъде избран за Печеливш участник по реда на т. 6.10 от настоящите Официални правила.

Независимо от броя на направените регистрации за участие, всеки Участник може да спечели само една Награда. За целите на провеждане на томболата всеки Участник ще се счита за уникален посредством своя e-mail и телефонен номер. Ако двама или повече от изтеглените Печеливши участници имат един и същ e-mail адрес или телефонен номер, за валидна ще се счита единствено първата по време Регистрация на интернет страницата (https://nivea.bg/xmas) на Организатора, а всяка следваща ще се счита за дублирана, поради което и невалидна.

Цената на участващите в Промо играта подаръчни комплекти се определя от съответния/-ата търговски обект/търговска верига.

Не участват в разпределението на Наградите лица, които са:
* участвали с касова бележка/фактура за покупка на каквито и да е други подаръчни комплекти, различни от комплекти NIVEA или NIVEA MEN;
* участвали в Промо играта с касова бележка/фактура за закупени подаръчни комплекти NIVEA или NIVEA MEN, преди началото и след края на срока на провеждане на Промо играта;
* участвали в Промо играта с дубликат на касова бележка/фактура за закупени подаръчни комплекти NIVEA или NIVEA MEN;
* попълнили Регистрационна форма, в която липсват пълните данни на Участника, съгласно разпоредбите на настоящите Официални правила, а именно - три имена, дата на раждане, e-mail и телефон за връзка, качена снимка на касова бележка/фактура, удостоверяваща Покупката на поне 1 (един) подаръчен комплект с марка NIVEA или NIVEA MEN, както и такива, направили Регистрации с качени снимки на касова бележка/фактура, от които не е добре видима направената покупка и дали отговаря на необходимите изисквания за участие в Промо играта, регламентирани в настоящите Официални правила.

Недопустими са действия, с които чрез измама се влияе върху резултатите от Промо играта, както и всички действия, извършвани с цел да бъде заблуден Организатора на Промо играта. При установяването на такива действия, Участникът се лишава от правото да получи всяка спечелена от него или с негово съдействие Награда.

На 24.01.2020 г. в офис на представителя на „Байерсдорф България“ ЕООД – „Република Интерактив“ СРЛ (Republika Interactive SRL), VAT №: RO23981359, дружество, регистрирано съгласно законодателството на Република Румъния, на адрес: Румъния, гр. Букурещ, Сектор 2, ул. „Барбу Вареску“ № 137А, ще бъдат изтеглени имената на 30 (тридесет) Печеливши участници, в присъствието на 5-членна комисия. Тегленето на наградите ще се извърши на случаен принцип - електронно чрез платформата www.random.org, като тегленето ще бъде заснето посредством видеозапис. Заедно с имената на тридесетте Печеливши участници, ще бъдат изтеглени и имената на пет резервни такива. Изтеглянето на имената на Печелившите участници се извършва в следния ред – първо се изтеглят имената на 30 печеливши, след което се изтеглят имената на 5 резервни печеливши участници.

За резултатите от тегленето на Печелившите участници се съставя протокол, който ще бъде наличен на 31.01.2020 г. на интернет адрес: https://nivea.bg/xmas. Всички Печеливши участници ще бъдат информирани от Организатора за това, че са спечелили Награда от Промо играта, до 18.00 часа на 28.02.2020 г. - чрез позвъняване на посочения от тях телефонен номер. В случай че Организаторът не може да се свърже повече от 2 пъти с Печеливш участник на посочения от него телефонен номер, този Участник се замества от изтеглените резервни печеливши участници. Заместването се извършва по реда на изтеглянето на резервните Печеливши участници.

Всички Печеливши участници, желаещи да получат своята Награда, следва да предоставят адрес за доставка на Наградата на територията на Република България, като във връзка с данъчното облагане на получените предметни награди на стойност над 100,00 лв. (сто лева) - Организаторът предоставя при поискване при условията и в срока по чл. 45, ал. 7 от ЗДДФЛ, на всеки от Печелившите участници, желаещи да получат своята Награда, служебна бележка за стойността на спечелената и получена Награда. За целите на издаване на служебната бележка по чл. 45, ал.7 от ЗДДФЛ, Печелившите участници следва да предоставят на Организатора допълнително свои лични данни: ЕГН и постоянен адрес и писмено да изразят изричното си съгласие личните им данни да бъдат събрани, обработвани и съхранявани от Организатора, единствено за целите на изпълнение на задълженията му по ЗДДФЛ. Служебната бележка се използва при подаване на годишна данъчна декларация съгласно разпоредбите на ЗДДФЛ. Организаторът не носи отговорност при неспазване на задълженията на Печелившия участник по ЗДДФЛ.

Всеки Печеливш участник получава 1 (един) брой от общо 30 (тридесет) броя стилен хибриден смарт часовник GARMIN VIVOMOVE HR.

Наградите се доставят чрез куриер на адреса, посочен от Печелившите участници, в срок до петнадесет работни дни от датата на уведомяването на Организатора.

При получаването на Наградата, Печелившият участник трябва да представи документ за самоличност. В случай че Участник, спечелил награда, не може да я получи лично, наградата може да бъде получена от лице, упълномощено с изрично нотариално заверено пълномощно, като в този случай пълномощникът следва да предостави и лична карта единствено за идентификация. При предоставянето на лична карта за идентификация от пълномощника, негови лични данни не биват събирани, обработвани или съхранявани нито от Организатора, нито от куриерската фирма – доставчик на Наградата.

В случай че Печелившият участник откаже да получи Наградата си, не може да бъде намерен на посочения адрес от куриера и не потърси Наградата си в 1-месечен срок от датата на уведомяването, Организаторът се освобождава от задължението да извърши доставката на Наградата. При описаните в настоящата точка обстоятелства, Печелившият участник не може да има последващи претенции за Наградата.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара