Спечелете 500 ваучера за Fashion Days от Nestle Lion


Краен срок - 27 октомври 2019

Участвай за ваучер от Fashion Days на стойност 30лв!
Купи LION за мин.2лв. и регистрирай кода от фискалния бон.
Ваучерите могат да бъдат използвани до 17.11.2019г.

За участие в Играта е необходима покупка  от шоколадови десерти с марка LION® и LION® Pop Choc или LION2GO®.

За срока на Играта ще бъдат раздадени общо 500 (петстотин) броя ваучери(наричани още промо кодове), всеки от които на стойност 30 лв. (тридесет лева) при поръчка на продукт/и по избор на печелившия измежду наличните продукти от онлайн магазина Fashion Days на интернет адрес www.fashiondays.bg или от мобилното приложение на Fashion Days.

Не се допуска замяна на спечелена награда с паричната й равностойност или с друга награда.

Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни на лица, които не са участвали и/или не са печеливши в настоящата Игра.

Потребител, който желае да участва в Играта, закупува горепосочените продукти-десерти с марка LION® и/или LION® PopChoc и/или LION2GO® на стойност минимум 2 (два) лева в един фискален бон. Покупката трябва да е извършена в периода на Играта.

Потребителят сe регистрира на интернет адрес: www.nestle.bg/lionpromo.(„Сайта на Играта“). За да се регистрира, потребителят попълва име и фамилия и електронен адрес (e-mail).

След това участникът регистрира фискалния/те бон/ове от закупените продукти, участващи в Играта, въвеждайки номера от фискалния/те бон/ове, като задължително прикрепя снимка на фискалния/те бон/ове. Снимките на фискалния/те бон/ове трябва да са добре четими, защото служат като доказателство за направената покупка и участие в Играта според правилата й. Фискалните бонове трябва да бъдат заснемани самостоятелно без други предмети върху/ около тях. Ако снимката не е четима, не е заснета в цялост или има закрити участъци, не присъстват участващи продукти на минимална стойност, участникът ще бъде дисквалифициран. Фискалния/те бон/ове могат да се регистрират 24 (двадесет и четири) часа в денонощието, 7 (седем) дни в седмицата, в периода на Играта.

Един потребител може да участва с един фискален бон само веднъж. Един потребител има право на неограничен брой участия с различни фискални бонове, отговарящи на условията на Играта.

Един участник може да участва повече от един път в тегленията за седмична награда с различни фискални бонове, отговарящи на изискванията, НО може да спечели само 1 (един) път награда в конкретна седмица. Всички неспечелили регистрирани фискални бонове през конкретна седмица се прехвърлят автоматично за участие в теглене за награди през следващата седмица.

Всеки участник е длъжен да пази всички регистрирани фискални бонове, с които е участвал, до 60 (шестдесет) дни след края на Играта.

Запознайте се с правилата на играта, декларирайте, че имате навършени 18 години и се информирайте как обработваме вашите лични данни спрямо Политиката за поверителност на данните.

Всяка седмица, от периода  на играта – 30 септември до 27 октомври  2019 г., на случаен принцип, чрез специализиран софтуер от създадена за целта комисия от представители на Организатора ще бъдат изтеглени по 125 печеливши участника. Ще  се извършат четири тегления на печеливши участници,  както следва:

На 07.10.2018г. ще се изтеглят 125 (сто двадесет и пет) печеливши на ваучери на стойност 30 лв. (тридесет лева) за поръчка на продукт/и по избор на печелившия измежду наличните продукти от онлайн магазина Fashion Days на интернет адрес www.fashiondays.bg  или от мобилното приложение на Fashion Days;

На 14.10.2018г. ще се изтеглят 125 (сто двадесет и пет) печеливши на ваучери на стойност 30 лв. (тридесет лева) за поръчка на продукт/и по избор на печелившия измежду наличните продукти от онлайн магазина Fashion Days на интернет адрес www.fashiondays.bg  или от мобилното приложение на Fashion Days;

На 21.10.2018г. ще се изтеглят 125 (сто двадесет и пет) печеливши на ваучери на стойност 30 лв. (тридесет лева) за поръчка на продукт/и по избор на печелившия измежду наличните продукти от онлайн магазина Fashion Days на интернет адрес www.fashiondays.bg  или от мобилното приложение на Fashion Days;

На 28.10.2018г. ще се изтеглят 125 (сто двадесет и пет) печеливши на ваучери на стойност 30 лв. (тридесет лева) за поръчка на продукт/и по избор на печелившия измежду наличните продукти от онлайн магазина Fashion Days на интернет адрес www.fashiondays.bg  или от мобилното приложение на Fashion Days.

При всяко седмично теглене за периода на Играта ще се теглят по 10 (десет) резерви, в случай че не може да се установи контакт с някои от печелившите за получаване на наградата.

След изтеглянето на печелившите и валидирането на тяхното участие според правилата на Играта, печелившите ще бъдат публикувани до 3 (три) работни дни, от датата на теглене, посочена по-горе, на Сайта на играта www.nestle.bg/lionpromo.

Наградите се предоставят от Организатора на печелившите участници, отговарящи на условията на настоящите правила за участие в Играта, на имейла, от който е извършена регистрацията в сайта на играта www.nestle.bg/lionpromo.

В случай, че спечелил участник е предоставил грешен, непълен или неточен имейл адрес, както и ако печелившият участник не се свърже с Организатора до 5 (пет) дни от публикуване на печелившите, за да потърси наградата си, ще се счита, че печелившият се отказва от получаване на наградата и Организаторът има право да я предостави на друг участник, отговарящ на условията и изтеглен като резерва.

Ваучерът се предоставя от „Нестле България“ и се използва за поръчка на продукт/и по избор на печелившия измежду наличните към датата на поръчката продукти от онлайн магазина Fashion Days на интернет адрес www.fashiondays.bg или от мобилното приложение на Fashion Days;

Ваучерът е валиден и може да се използва до 17 ноември 2019г., включително, като след изтичане на този срок кодът за отстъпка се анулира и губи, без печелившият да има право на други претенции;

Ваучерът  е на стойност 30 лв. (тридесет лева).

Ваучерът не може да бъде комбиниран с други ваучери и/или кодове за отстъпка, получени в резултат на кампании на Фешън дейс.

В случай, че поръчката, към която печелившият в Играта приложи ваучера за отстъпка, е на стойност, по-ниска от стойността на ваучера за отстъпка, то той губи разликата. В случай, че стойността на поръчката, към която победителят приложи ваучера за отстъпка, е по-висока от неговата стойност, то той следва да доплати разликата.

При използването на  ваучера за остъпка, потребителят ще сключи договор за покупко-продажба с електронния магазин Фешън дейс (ФД) и условията на този договор се определят от общите условия на сайта fashiondays.bg, включително и условията за доставка и връщане на продута са обявени в сайта, а те може да са свързани с такса.

Ваучерът за отстъпка от 30 лв. при покупка от fashiondays.bg може да се използва само веднъж за една поръчка от Fashion Days, до 17 –ти ноември 2019 г. В случай, че правото на отказ от договора, сключен от разстояние бъде упражнено по отношение на купените с промо кода продукти, то Fashion Days  ще генерира нов код, чийто срок на валидност  няма да бъде удължаван. За избягване на всякакво съмнение нов код за отстъпка, заместващ първоначално издадения, ще може да се ползва в рамките на срока на валидност на първоначално получения от спечелилия участник и съгласно условията на настоящите правила. В случай, че първоначалната покупка е на по-голяма стойност от стойността на продуктите, по отношение на които се упражнява правото на отказ, новият  код ще е на стойността на върнатите продукти. За да получи съответен нов код за отстъпка, Участникът следва да се свърже с Fashion Days  чрез имейл на fashion@fashiondays.bg.

Печелившият няма право да иска стойността на ваучера за отстъпка или част от нея да му бъде изплатен в брой и/или разменян и/или заменян с паричната му равностойност.

В случай на невъзможност или трудност  ваучерът за отстъпка от 30 лв. да бъде приложен към дадена поръчка във fashiondays.bg, печелившият следва да се свърже с електронния магазин fashiondays.bg по един от начините, посочени за контакт в него.

ЛИНК за участие

1 Коментари

Публикуване на коментар

По-нова По-стара