Спечелете телевизори и смартфони от ядки Rois


Краен срок - 15 декември 2019

Участието в играта е обвързано със задължителна покупка на следните продукти в периода на играта, за по-кратко наричани „промо продукти“, а именно:

    ROIS Бирен фъстък 160 гр.;
    ROIS Коктейл микс 150 гр.;
    ROIS Печен фъстък 160 гр.;
    ROIS Печени белени фъстъци с морска сол 140 гр.

Промо продуктите ще могат да бъдат намерени в търговските вериги и обекти, с изключение на пекарни "ROIS".

За участие в томболата за наградите е неоходимо закупуване на един или няколко от промо продуктите и регистриране на касовата бележка и стойността на закупените промо продукти в платформата на интернет адрес: https://www.rois.bg/igra-specheli-s-rois. Стойността на закупените промо продукти трябва да е:

а) не по-малко от 20 лева за награда ТЕЛЕФОН, независимо от броя на регистрираните касови бележки. Броят на регистрациите, с които участва всеки регистрирал касова бележка за тази награда трябва да е кратен на 20 лева.

и

б) не по-малко от 10 лева за награда ТЕЛЕВИЗОР или над 10 лева, независимо от броя на регистрираните касови бележки. Броят на регистрациите, с които участва всеки регистрирал касова бележка за тази награда трябва да е кратен на 10 лева.

Сумата регистрирана от 1 участник се натрупва. Регистрираните касови бележки участват във всички тегления за наградите, с изключение на вече спечелилите участници. ВАЖНО!!! За получаване на спечелената награда е необходимо да се запази касовата бележка в оригинал и в случай, че участник бъде изтеглен за спечелване на награда да я предостави и предаде на представител на Организатора, при получаване на наградата.

Последователност на действията при регистриране за участие.

Стъпка 1: Закупете описаните по-горе промо продукти обозначени или не с промоционална лента на опаковката в периода на играта. ВАЖНО!!! Запазете касовата бележка и опаковката (в случай, че на касовата бележка не е изписано името на закупените промо продукти и бранда ROIS).

Стъпка 2: За да участваш за наградите, регистрирай кода на касовата бележка и въведи сумата на закупените промо продукти „ROIS“ в платформата на играта на интернет адрес https://www.rois.bg/igra-specheli-s-rois

Стъпка 3: ЗАПАЗИ регистрирания касов бон/бележка и опаковките, в случай, че не е изписан бранда и наименованието на закупените промо продукти.

Една касова бележка може да бъде регистрирана САМО ВЕДНЪЖ.

Всеки Участник има право да участва в Играта неограничен брой пъти, като регистрира различни касови бележки за закупени промо продукти „ROIS“.  За да може да участва в промоцията през интернет https://www.rois.bg/igra-specheli-s-rois всеки участник ще трябва да въведе валиден, реален и действащ мобилен телефонен номер, три имена и валиден имейл адрес.

За периода на играта, Организаторът ще раздаде на принципа на томбола общо 8 (осем) награди, изтеглени с помощта на електронна програма. Наградите са:

6 (шест) броя ТЕЛЕВИЗОРИ и 2 (два) броя ТЕЛЕФОНИ (показаните цветове са илюстративни).

Всички награди са закупени от името и за сметка на Организатора Виктория Нутс ЕООД.

Спечелените награди не могат да бъдат заменяни за тяхната парична равностойност, освен ако това не е предвидено в действащото законодателство.

За награда ТЕЛЕВИЗОР е необходимо да бъдат закупени промо продукти „ROIS“ на обща стойност не по-малко от 10 лева, независимо от броя касови бележки, а за награда ТЕЛЕФОН е необходимо да бъдат закупени промо продукти „ROIS“ на обща стойност не по-малко от 20 лева, независимо от броя касови бележки,  които след това да бъдат регистрирани в платформата на Играта, намираща се на интернет адрес: https://www.rois.bg/igra-specheli-s-rois

ВАЖНО!!! Запазете регистрирания касов бон/бележка за закупените промо продукти, за да можете да си получите наградата.

Не е позволено и е в противоречие с настоящите Правила повторно регистриране на касова бележка.

С регистрирането на касова бележка Участниците дават съгласието си личните им данни да бъдат събирани, обработвани и съхранени от Организатора за целите на играта, а в случай че бъдат обявени за печеливши, „Виктория Нутс“ може да публикува техните данни по избран от дружеството начин.

Един Участник (с един и същ телефонен номер, с едно и също име и фамилия и посочен един и същ адрес за доставка) може да спечели само една награда.

Регистрираната/ните касова/и бележка/и за сумите на закупени продукти, описани в РАЗДЕЛ 4, т.5.1., участва/т в тегленето за разпределение на наградите, което ще бъде извършено на датите описани в точка 6.2. от настоящите условия.

Във връзка с данъчното облагане на получените предметни награди на стойност над 100,00лв. (сто лева) – Организаторът предоставя при поискване на всеки от Печелившите участници служебна бележка за стойността на спечелената и получена награда. За целите на деклариране на раздадените предметни награди на стойност над 100 лв., печелившите Участници предоставят на Организатора допълнително свои лични данни (три имена, ЕГН и постоянен адрес).

Всички дължими данъци за спечелени награди над 100 лв. са за сметка на Организатора.

Наградите ТЕЛЕВИЗОР и ТЕЛЕФОН ще бъдат изтегляни на случаен принцип между участниците, регистрирали касови бележки на описаните в РАЗДЕЛ 4, т.5.1. стойности за закупените промо продукти. Тегленията за наградите ще се извършват в периода 25.10.2019 г. – 16.12.2019 г., в присъствието на Нотариус. Печелившите ще бъдат обявявани на https://www.rois.bg/igra-specheli-s-rois в рамките на 72 часа след всяко теглене.

Тегленето на награди ще се извърши на следните дати:

    25.10.2019 г. - 1 брой smart ТЕЛЕВИЗОР Samsung 50 инача;
    01.11.2019 г. - 1 брой smart ТЕЛЕВИЗОР Samsung 50 инача;
    08.11.2019 г. – 1 брой smart ТЕЛЕВИЗОР Samsung 50 инача;
    15.11.2019 г. – 1 брой ТЕЛЕФОН iPhone Apple 11;
    22.11.2019 г. - 1 брой smart ТЕЛЕВИЗОР Samsung 50 инача;
    29.11.2019 г. - 1 брой smart ТЕЛЕВИЗОР Samsung 50 инача;
    06.12.2019 г. - 1 брой smart ТЕЛЕВИЗОР Samsung 50 инача;
    16.12.2019 г. - 1 брой ТЕЛЕФОН iPhone Apple 11.

На посочените дати ще бъдат изтеглени общо 8 победители, които ще получат награда. Тегли се и по един резервен участник, в случай на дисквалифициране на изтегления печеливш.

Уникални идентификатори на всеки участник са мобилният му телефонен номер, имейл и трите имена.

Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации „автоматично“ вместо Участниците и/или други подобни злоупотреби. Всеки Участник, който се опита да наруши или наруши правилата на активността ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Нарушението изрично включва действия за:

а) Получаване на повече от една регистрация от едно лице, с една и съща касова бележка или един и същ талон;

б) Използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността;

в) Всяко друго действие, което променя механизма за участие в активността или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Правила. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушение на правилата на активността.

Организаторът се свързва с печелившия участник на посочения от него телефонен номер в регистрационната форма, за да го информира за обстоятелството, че е спечелил награда. Ако Организаторът не успее да се свърже със съответния победител в продължение на 3 (три) работни дни, този победител се дисквалифицира и за победител се счита резервен участник.

В случай, че Организаторът не получи обратна връзка от печелившия участник, с необходимите данни за валидиране на участието, до 5 (пет) работни дни след уведомление на съответния победител, този победител се дисквалифицира и за победител се счита резервен участник, като начинът на уведомяване е същият. В случай, че и той не отговори в срока по тази точка, за победител се приема следващият по ред резервен печеливш участник, като се предприемат същите стъпки за уведомяването му.

Необходимите данни за валидиране на печелившия участник са описани в РАЗДЕЛ 4, точка 6.3. в този официален правилник.

Важно:

Организаторът на ИГРАТА си запазва правото да заменя печеливш участник, който не отговаря на условията, описани в тези Официални правила.

Организаторът си запазва правото да променя начина на уведомяване на спечелилите участници.

Организаторът запазва правото си да се започне процедура на разследване и да се дисквалифицира печеливш участник, ако се установи злоупотреба.

Организаторът не носи отговорност за понесени загуби или пропуснати ползи от печеливш участник, предоставил невалиден телефон за контакт или некореспондиращ, непълен или неточен адрес за доставка на наградата, както и при установяване несъответствия между предоставените при регистрацията данни и тези в документа за самоличност, предоставен от печелившия, както и при некоректно попълнена регистрационна форма/регистрация.

Всеки печеливш трябва да изпълни следните действия, за да получи своята награда:

Да предостави на Организатора следните данни: три имена, телефон и точен адрес, на който да бъде изпратена наградата. За награди над 100 лева и Единен граждански номер (ЕГН).

ВАЖНО!!! Изтегленият печеливш участник трябва да предаде на Организатора или на техни подизпълнители оригинал на касовата бележка/и, която/които е/са регистрирана/и в играта, със закупени промо продукти ROIS на съответстващата на изтеглената награда стойност. Датата на касовата бележка/ки, трябва да съответства на периода на промоционалната кампания.

Наградата не се предава на участника при непредоставяне от последния на касовата бележка/касовите бележки.

В случай, че на касовата бележка, с която участникът се е регистрирал, закупеният продукт не е изписан с точното име на бранда „ROIS“, то за успешно валидиране на съответния участник, ще е нужно той/тя да предостави и опаковката от закупения промо продукт в периода на играта.

Предоставянето на наградите ще се извършва до 45 (четиридесет и пет) работни дни след приключване на играта и след получаване на необходимите данни за доставка от печелившия участник, и установяване от Организаторите, дали той отговаря на условията на играта.

В случай, че участникът не отговаря дори на едно от обявените условия в този Официален правилник, то той няма да има право да получи наградата и няма да получи компенсация от страна на Организаторите.

Доставката на всички награди ще се извърши за сметка на Организатора чрез куриерска фирма или лице, представител на Организатора. Служителите на куриерската фирма ще посетят адреса на печелившия участник само веднъж. В случай, че участникът не присъства на адреса и служителят на куриерската фирма не може да предаде наградата, то куриерите ще съхраняват в срок от 10 работни дни наградата в най-близкият им офис, откъдето печелившият участник трябва да я получи лично. Един и същ адрес няма да бъде посещаван повторно от куриерската фирма. Ако в срок от 10 работни дни печелившият участник не посети офиса на куриерската служба, за да си вземе пратката, тя ще бъде върната в централния офис на Виктория Нутс ЕООД и няма да бъде изпращана повторно.

Наградите се получават само срещу представяне на документ за самоличност и предоставени на куриера касови бележки и при необходимост промо опаковките на закупените промо продукти „ROIS“. Получаването на наградата се удостоверява с предаване на пратката от куриера и подписване на декларация за поверителност, подписване на служебна бележка и приемо-предавателен протокол от спечелилия участник. При необходимост и на други документи.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара