Спечелете телевизор Samsung QLED 65


Краен срок - 26 септември 2019

Участици в Кампанията могат да бъдат всички физически или юридически лица, които са потребители на OLX по смисъла на Общите условия за използване на Платформата, с валиден и активен потребителски профил, при спазване на настоящите ОУ.     

Участници в кампанията не могат да бъдат служителите или управителите на Организатора, техни съпрузи, роднини по права линия без ограничение и по съребрена линия до 4-та степен включително, както и свързани с Организатора юридически лица по смисъла на Търговския закон.

Всеки потребител на OLX, който публикува поне 1 (една) безплатна обявa в Платформата за периода на Кампанията, има право да участва в Кампанията.

Под “безплатна обява” по смисъла на настоящите ОУ следва да се разбира обява в платформата, за чието публикуване не са закупени и използвани пакет обяви или отделна единична позиция.

Няма предвидени ограничения относно типа устройство, от което са добавени обявите или конкретната категория на обявите, които ще бъдат публикувани.

Публикуваните обяви следва да са в пълно съответствие с Общите условия за използване на платформата, включително Приложение 1: Забранени артикули и услуги. Организаторът си запазва правото да премахва всякакви обяви, които противоречат на Общите условия за използване на платформата и приложенията към тях.          

Участниците, които не изпълняват правилата в настоящите ОУ, Общите условия за използване на Платформата, както и приложимото законодателство или ги заобикалят, ще бъдат дисквалифицирани от Организатора без предварително уведомление. Дисквалифицираните участници губят правото да участват в Кампанията или да получат спечелената от томболата награда.  

Потребителите, които отговарят на настоящите Условия за участие, ще бъдат включени в томбола за награда – телевизор Samsung QLED 65.

Победителят ще бъде определен в рамките на 20 (двадесет) работни дни след края на кампанията, в присъствието на нотариус.

При проведения жребий ще бъдат изтеглени и имената на 5 (петима) потребители, които да послужат за резерви, в случай на невъзможност да се осъществи контакт със спечелилия победител.

Победителя ще бъде обявявен във Facebook страницата на OLX тук. Личните данни на победителя ще бъдат псевдонимизирани. Екипът на платформата OLX ще се свърже с победителя, а при невъзможност да се осъществи контакт с него в рамките на 72 (седемдесет и два) часа от датата на обявяването му, за победител ще се счита потребителят, който е първа резерва. При последваща невъзможност за контакт с потребителя, който е първа резерва, се преминава към всеки от оставащите потребители-резерви според реда на изтеглянето им в жребия.

Наградата ще бъде връчена на печелившия участник не по-късно от два месеца от датата на обявяването му и осъществяване на контакт с него.

Наградата може да бъде получена в офиса на Организатора в гр. София, срещу предоставяне на документ за самоличност и подписване на приемо-предавателен протокол за връчена награда. В случай на невъзможност за лично получаване на наградата в офиса на Организатора, наградата ще бъде изпратена по куриер на изрично посочен от печелившия участник адрес.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара