Спечелете круизи, покани за парти и 500 бутилки мастика Карнобат


Краен срок - 11 септември 2019

Наградите в промоционалната игра са: 3 броя ваучера за Еднодневен круиз с яхта в Бяло море в компанията на плеймейт момичета, 20 броя ВИП покани за финалното Плеймейт парти в София и 500 броя Бутилки Мастика Карнобат Плеймейт 2019, както и като комплимент тапети /wallpaper/ за мобилен телефон - само за участващите в играта, чрез изпращане на SMS.

Продуктите на ОРГАНИЗАТОРА, които участват в промоционалната игра са:

Мастика Карнобат Плеймейт 0,700 мл - Промоционална опаковка, кодът се намира на гърба на бутилката, в скреч поле.

Мастика Карнобат Плеймейт 1л - Промоционална опаковка, кодът се намира на гърба на бутилката, в скреч поле.

В промоцията участват единствено продукти с промоционални етикети (бутилки с визии на Плеймейт момичета). Продукти, които нямат промоционален етикет НЕ МОГАТ да участват за спечелването на награди от промоцията и при тях няма отпечатан промоционален код на гърба на бутилката.

Участието в промоционалната игра е възможно след закупуване на участващите продукти с промоционален етикет по т. 2.1. и регистрирането на уникалния код, който се намира на гърба на бутилката.

За да участват в промоционалната игра, участниците трябва да регистрират, чрез SMS на кратък номер 1882 или на адрес www.karnobatska.bg/mastika, уникалния код от гърба на промоционалната бутилка, намиращ се в скреч поле.

При правилно изпратен промоционален код чрез SMS, участникът получава на мобилният си номер обратен, SMS съдържащ потвърждение за успешна регистрация.

При правилно регистриран промоционален код в WEB сайта на Промоцията, участникът получава уведомително съобщение на екрана (pop-up), потвърждаващо успешната му регистрация.

При регистрация на промоционален код чрез SMS за участие в играта, участникът бива уведомяван веднага (чрез изпращане на SMS), или чрез SMS и съобщение (pop-up) на екрана на монитора (само за участващите в играта,  регистрирали се  на адрес www.karnobatska.bg/mastika ), дали печели една от 500 броя бутилки Мастика Карнобат Плеймейт 2019. Печелившите промоционални кодове на това основание не участват в тегленията за големите награди  -  3 броя ваучера за Еднодневен круиз с яхта в Бяло море в компанията на Плеймейт момичета или 20 броя ВИП покани за двама за финалното Плеймейт парти в София.

При регистрация на три промоционални кода, непечеливши по смисъла на т.3.4.1 от настоящите условия, участникът бива уведомяван веднага, чрез SMS (само за участващите в играта, чрез изпращане на SMS), или чрез съобщение (pop-up) на екрана на монитора (само за участващите в играта, чрез регистрация на адрес www.karnobatska.bg/mastika) дали участва в тегленията за големите награди.

Стойността на един SMS към номер 1882 е 0,30 лв. с ДДС за абонати на А1 и 0,29 лв. с ДДС за абонати на Telenor и Vivacom.

Всеки участник може да регистрира неограничен брой промоционални кода в периода на промоцията.

След всяка регистрация на промоционален код чрез SMS, участникът получава обратно потвърдителен SMS, съдържащ комплимент от ОРГАНИЗАТОРА - тапет /wallpaper/ за телефон. В този случай, на участника се изпраща връзка чрез интернет адрес, от който тапетът/wallpaper/ може да бъде изтеглен (изтеглянето през мобилен апарат се таксува според индивидуалния тарифен план за интернет достъп и трафик, който потребителят има към съответния мобилен оператор).

Наградите, осигурени от ОРГАНИЗАТОРА за промоцията, са както следва:

    3 броя – Ваучера за еднодневен круиз с яхта в Бяло море в компанията на Плеймейт момичета
    20 броя - ВИП покани за двама за финалното Плеймейт парти в София
    500 броя - бутилки Мастика Карнобат Плеймейт 2019
    Неограничен брой комплименти от ОРГАНИЗАТОРА - тапет /wallpaper/ за телефон. След всяка регистрация на промоционален код чрез SMS, участникът получава обратно потвърдителен SMS, съдържащ комплимент от ОРГАНИЗАТОРА - тапет /wallpaper/ за телефон.

Общия брой награди ще бъдат изтеглени по следния начин, а именно:

a)      500 (петстотин) броя бутилки Мастика Карнобат Плеймейт ще бъдат изтеглени от специално разработен за нуждите на промоцията софтуер на случаен томболен принцип в периода на промоцията измежду всички участници регистрирали успешно уникален код от гърба на промоционална бутилка.

b)      20 (двадесет) броя ВИП покани за двама за финалното Плеймейт парти в София ще бъдат изтеглени, както следва: веднъж 10 покани на дата 20.08.2019г и още веднъж 10 покани на 12.09.2019г., измежду всички участници регистрирали успешно непечеливши кодове в периода на промоцията. Всеки 1 (един) код дава право на 1 (едно) участието в томболите за ВИП поканите.

c)      3 (три) броя ваучери за Еднодневен круиз с яхта в Бяло Море в компанията на плеймейт момичета ще бъдат изтеглени след края на промоцията на 12.09.2019 г., измежду всички участници регистрирали успешно минимум 3 (три) непечеливши кода в периода на промоцията. Всеки 3 регистрирани кода, и не спечелили друга награда дават право на 1 (едно) участие в томболата за големите награди. Може да се участва неограничен брой пъти в томболата, като единствено условия е минималният брой кодове за едно участие.

Изображенията на наградите, визуализирани на уебсайта, опаковките, както и върху всички промоционални материали са с илюстративен характер.

Всеки ден в периода по т. 1.2 печелившите участници ще бъдат обявявани (със символите от промоционалните кодове, чрез които са спечелили и част от мобилния си номер, чийто последни 3 цифри ще бъдат скрити) на интернет адреса www.karnobatska.bg/mastika.

За целите на обявяването, спечелилите се визуализират на посочения, в т.3.9, интернет адрес чрез последния регистриран от тях промоционален код, с който печелят награда. На посочения интернет адрес всеки може да следи колко награди са спечелени към определен момент, при отчитане на изключението по предходното изречение. С включването си в промоционалната игра печелившите участници се съгласяват мобилните им номера, без последните 3 цифри, да бъдат публикувани на посочения интернет адрес.

Участниците в промоционалната игра, спечелили награда, ще бъдат уведомени за своята печалба чрез SMS (само за участващите в играта, чрез изпращане на SMS), или чрез SMS и съобщение (pop-up) на екрана на монитора (само за участващите в играта, чрез регистрация на адрес www.karnobatska.bg/mastika). На спечелилите ще бъде предоставен телефон за връзка, на който да потвърдят своята награда и да заявят адрес за получаване на наградата.

Наградите, 500 броя бутилки Мастика Карнобат Плеймейт, от промоционалната игра ще бъдат доставени с куриер до всеки спечелил, в срок от 60 дни след края на играта, като ще започнат да се раздават след 15 Август в зависимост от наличието на потвърдени награди.

Спечелилият участник следва да се обади на телефон 0888422896 в срок от 10 (десет) работни дни от получаване на уведомлението по т. 3.11. и да съобщи на оператора трите си имена, телефон за връзка, точен пощенски адрес, както и да потвърди, че пази промоционалните опаковки. В случай, че спечелилият участник не извърши в срок всички посочени действия в предходното изречение, то губи правото да получи награда.

Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда, вещ или услуга.

Наградите се получават само срещу представяне на документ за самоличност пред съответния куриерски служител. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от спечелилия участник, ако същото е съгласно да го приеме от името на спечелилия и удостовери това писмено на документа, с който куриерът доставя наградата.

Спечелилият участник може да получи наградата си само след като покаже в оригинал на куриера бутилката/ите и регистрирания/ите от него промоционален/ни код/ове на закупен/и промоционален/ни продукт/и, с който/които е бил изтеглен, като печеливш. Ако се установи, че бутилката/ите е/са повредена/и, дефектна/и, или промоционалните кодове не съвпадат с регистрираните такива, наградата няма да бъде предоставена от куриера.

В случай, че през дадена седмица от периода на промоцията поради липсата на достатъчно участници не бъдат спечелени предвидените награди описани в точка 3.8.2 а), то наградите предвидени за съответната седмица ще бъдат прехвърлени и добавени към следващата.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара