Спечелете 90 уникални куфара Tedi Play


Краен срок - 31 август 2019

Играта се провежда в обозначените с рекламни материали на Играта търговски обекти, наричани по-долу „обекти“.

Участието в Играта е обвързано с покупка. В Играта може да се участва при закупуване на 2 продукта Tedi Play или Water по избор, наричани по-долу „продукти“ от обозначените с рекламни материали на Играта търговски обекти. При закупуване на 2 продукта по избор с търговската марка Tedi от линии Play или Water ще участвате в томбола за спечелването на брандиран куфар.

Продуктите Tedi Play и Tedi Water ще бъдат налични и продавани в търговската мрежа (в обозначените с рекламни материали търговски обекти) и извън периода на Играта, но регистрирането на талони с прикрепени към тях касови бележки и участието в томболата ще бъде възможно само през периода на провеждане на Играта или до изчерване на количествата награди за всеки търговски обект.

Всеки, който желае да участва в Играта, трябва:

1. Да закупи в периода на провеждане на Играта в съответния търговски обект участващ в Играта 2 продукта по избор с търговската марка Tedi от линии Play или Water и ще получи талон за участие в томбола.

2. Талоните за Играта са ограничен брой за всеки отделен търговски обект. Преди извършването на покупка участниците следва да се информират на касата на търговския обект дали все още са налични талони за участие с оглед на възможността да участват в Играта.

3.  Всеки участник следва да изпише име и фамилно име, телефонен номер за връзка и номер на касова бележка на лицевата част на талона за участие; да прикрепи касовата бележа към него и да постави талона заедно с прикрепена касова бележка в определената за целта промоционална кутия.

4. Участниците могат да участват неограничено, стига отделните покупки на продукти с търговската марка Tedi да са съгласно условията на Играта.

Наградите ще се изтеглят в периода от 01.09. 2019 до 10.09.2019 г. Тегленето ще бъде извършено на случаен принцип измежду всички участници в промоцията за съответния обект с надлежно надписани и пуснати талони с прикрепени към тях касови бележки . Тегленето се извършва в присъствието на представител на Организатора. Във всеки участващ търговски обект ще бъдат изтеглени по три талона, като първият талон е печеливш, а останалите 2 талона са резервни печеливши. Резервните печеливши могат да получат награда по реда на тяхното изтегляне единствено, ако предходният печеливш се е отказал от наградата си; не е потърсил наградата си или Организаторът не е могъл да се свърже с него по независещи от Организатора причини (вж. Раздел VI по-долу).

Предоставените награди от организатора са общо за всички търговски обекти  -  90  бр.

Наградите са разпределени за спечелване по обектите, в които се провежда Играта, като за всеки обект е предвидена по една награда,. Следователно, с един талон пуснат в един търговски обект, може да се спечели само една награда.

Наградите са лични и не могат да бъдат преотстъпвани на лице, различно от участника.

Не се допуска замяна на наградата с нейната парична равностойност или друг предмет.

Имената на печелившите ще бъдат оповестени след теглене на наградите в съответния търговски обект, в който е била активна промоцията и е осъществено тегленето на наградите.

За удобство на печелившите участници до 10 дни след провеждане на тегленето представител на Организатора ще се свърже с тях на предоставения телефонен номер за уточняване на начина на получаване на наградата. Всеки печеливш участник в тази промоция следва да получи наградата си в рамките на 20 работни дни, считано от датата на предоставяне на адресните си данни на Организатора.

Ако в рамките на срока, описан предходнта точка, Организаторът не може да се свърже с печеливш участник на посочения негов телефон или ако се окаже, че участникът не отговаря на условията за участие в Промоцията, той губи правото си над наградата. В този случай наградата се връчва на следващия изтеглен по реда на т. 8.5. резервен печеливш.

Наградата се изпраща чрез куриерска фирма на посочения от печелившия адрес за доставка най-късно до 20 работни дни след като печелившият е предоставил адресните си данни на Организатора.

Доставките ще бъдат осъществявани в работните дни от 9 до 18 часа или съгласно актуалните условия на куриерската фирма. Куриерските разходи са за сметка на Организатора.

Ако печеливш участник не може да бъде открит при посещението на куриера, последният го уведомява посредством бележка на вратата или обаждане аз телефонния номер и адреса на клона на куриерската служба, в който се намира наградата му, както и за срока, в който може да си я потърси там.

Ако печелившият не потърси наградата си в определения от куриера срок, наградата се връща от куриера на Организатора ,

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара