Спечелете лодка от супермаркети Болеро


Краен срок - 31 август 2019

Хайде на море !!! Ела и спечели лодка :)

Пазарувайте с удоволствие и усмивка от БОЛЕРО, българските супермаркети

Играта се организира и провежда на територията на Република България, област Бургас, във всички 14 (четиринадесесет) търговски обекта на ВЕРИГА СУПЕРМАРКЕТИ СВА БОЛЕРО.

Участието в Играта не е обвързано с покупка на стоки или услуги.Всеки желаещ да участва в Играта трябва да попълни талон и да го пуснете в предвидените за това урни, находящи се във всеки търговски обект на ЦБА БОЛЕРО.Талонът е безплатен и може да бъде получен на касата във всеки търговски обект на Верига Супермаркети СВА Болеро.

На гърба на талона трябва да бъдат изписани трите имена, телефонен номер, населено място, дата и подпис на участника, като същите следва да бъдат изписани четливо с черен или син химикал. Лицето, желаещо да участва в играта, трябва да пусне посочения по-горе талон в специално обособените за томболата на играта урни в съответния търговски обект на Верига Супермаркети СВА Болеро, от които урни след приключване периода на играта ще бъде изтеглен печелившия.

Всяко лице има право да пусне/подаде неограничен бройталони за участие през периода на Играта.

Всяко попълване и пускане в урните на талон гарантира участие в тегленето на наградите при равни условия, но не гарантира спечелването на награда.

Съгласно допълнителни разпоредби на ЗДДФЛ, § 1, т.62, "предметна печалба с незначителна стойност" е предметна печалба, чиято пазарна цена е до 100 лв., стойността на награда, с пазарна цена над тази стойност, представлява облагаем доход и подлежи на деклариране и облагане с данък по реда на действащото българско законодателство.

Предоставяната предметна награда е с пазарна стойност над 100 лв., като съгласно нормите на ЗДДФЛ се облага сокончателен данък в размер на 10% от стойността. Дължимият данък Организаторът ще поеме за своя сметка и ще го внесе по законоустановения ред.Всички останали разходи по получаване и придобиване на наградата са за сметка на печелившия.
Цялата комуникация с участниците в играта се провежда чрез телефонни разговори, посредством предоставения на гърба на талона телефонен номер за обратна връзка.

Участник в Играта може да бъде всяко пълнолетно физическо лице,спазило механизма на Играта и коректно предоставило личните си данни,което физическо лице е дееспособно (съгласно българското законодателство)и пребивава на територията на Република България.
В играта нямат право да участват служители на Организатора на Играта - Верига Супермаркети СВА Болеро,  членове на техните семейства и техни роднини  по права линия, както и лица, които по някакъв начин са директно свързани с организирането и/или изпълнението на играта, членовете на семействата им, както и техни роднини по права линия.

Наградата в Играта е:
-  Лодка, 1 брой, с дължина на корпуса: 4,54м., широчина на корпуса: 1,80м.включва:
1.1.Корпус
1.2.Палуба
1.3.Скоби – носовa – 1 бр.,  кърмови – 2 бр.
1.4.Подключни планки – 2 бр.
1.5.Транцеви дъски – 2 бр.
1.6.Опесъчаване против хлъзгане
1.7.Буртик гумен
- Допълнения към лодката /екстри/.
2.1.Кнехт – 2 бр.
2.2.Рулева колонка
2.3.Леер бордови
2.4.Щурвал /волан/
Гаранция:  Три години
Наградата се дава еднократно, след приключването на Играта и изтеглянето на печелившия.

Тегленето на наградата ще се извърши на 04.09.2019год. в 12,00ч в гр.ЦАРЕВО.
Тегленето на наградата ще се осъществи, като от всички пуснати талони в предназначените за това урни във всеки един от 14-те обекта на ВЕРИГА СУПЕРМАРКЕТИ СВА БОЛЕРО, бъдатизтеглени 2(два) броя талони, като вторият изтеглен талон ще бъде резерва.

В случай, че е налице невъзможност да се установи връзка с печелившото лице и/или са налице други обстоятелства, поради които наградата не може да се предостави на същия, наградата се предоставя на лице, чийто талон е изтегленкато резерва.

В случай на необходимост, ако е налице невъзможност по каквато и да е причина наградата да бъде получена от печелившия участник или от лицето, чийто талон е изтеглен като резерва, се извършва теглене на други 2(два) броя талони, като вторият изтеглен талон ще бъде резерва.
Тегленето ще се извърши в присъствието на комисия, включваща 3(трима) представители на Верига Супермаркети СВА Болеро.

Тегленето на печелившия е на случаен принцип.

Организаторът се задължава да не използва процедури и алгоритми, по начин, който позволява да се предопредели резултатът от проведеното случайно разпределение на наградите
Информация за печелившия, включително име, фамилия, телефон, населено място ще се предостави в Централата на„БОЛЕРО” ЕООД -  гр.Бургас, ж.к.Изгрев бл. 101.

Печелившият участник, изтеглен на случаен,принцип ще бъде уведомен по телефона за спечелената от него награда.

В случай, че предоставения на талона телефонен номер е некоректно посочен и не може да бъда установена връзка с печеливш поради тази причина, наградата се предоставя на лице, чийто талон е изтеглен като резерва.

В останалите случаи ако не бъде установена връзка с изтеглен печеливш в срок до 1 /ЕДИН/ДЕН, след първия направен опит да бъде установена връзка с него, наградата се предоставя на лице, чийто талон е изтеглен като резерва.
Случаи на дисквалифициране на участниците, нарушаващи Правилата на играта с предметни награди:
Ако организаторът установи, че участник е нарушил, по какъвто и да е начин, настоящите Правила, той  има право да го дисквалифицира от Играта.
За действията и решенията на организатора по отношение на евентуални дисквалификации на участници в играта се съставя се протокол.

Печелившият участник ще бъде информиран от организатора за спечелването на наградата на посочения от него на гърба на талона телефон номер. Името на печелившия участник ще бъде публикувано В РЕКЛАМНИЯ КАТАЛОГ НА СУПЕРМАРКЕТИ БОЛЕРО и на фейсбук страницата на Веригата /bolerosupermarkets/.

Списък с печелившия участник ще се съхранява в „БОЛЕРО” ЕООД с Централен офис гр.Бургас, ж.к.Изгрев бл. 101, за срок от 1 (един)месец, след излъчване на печелившия участник, респективно приключването на Играта.

Наградата ще бъде предоставена на печелившия участник срещу подписване на приемо-предавателен протокол в гр. Царево в обекта на ВЕРИГА СУПЕРМАРКЕТИ СВА БОЛЕРО. Наградата се предава лично на печелившия, след представяне на документ за самоличност.
В случай, че печелившия участник не може да получи лично наградата, тя може да бъде получена от лице, упълномощено от него с изрично нотариално заверено пълномощно, като в този случай пълномощникът освен пълномощното, следва да представи и документ за самоличност.

При получаването на наградата печелившият може да даде изрично съгласие да бъдат направени и публикувани негови снимки в публичното пространство и по-конретно в РЕКЛАМНИЯ КАТАЛОГ НА СУПЕРМАРКЕТИ БОЛЕРО Фейсбук страницата на ВЕРИГА СУПЕРМАРКЕТИ СВА БОЛЕРО.

Няма да бъдат предоставяни никакви алтернативни награди.
Наградата не може да се заменя за пари, други предмети и/или други ценности.
Наградата може да бъде получена до 7 (седем) каленадарни дни, като срокът започва да тече от свързването с печелившия участник в Играта.

ЛИНК за участие

1 Коментари

  1. Страхотна Награда ! Нямам пари за такава лодка , затова участвам с надеждата , че може да я спечеля . Успех на екипа на БОЛЕРО !

    ОтговорИзтриване

Публикуване на коментар

По-нова По-стара