Спечелете смартфони Nokia 4.2 и Nokia 3.2


Краен срок - 9 юни 2019

Nokia смартфоните променят парадигмата за собственост на смартфон. Вече не става дума за получаване на най-новите спецификации и хардуер, а за телефон, който може да устои във времето и да поддържа най-новия софтуер. Всеки смартфон Nokia получава 2 години обновяване на операционната система, което гарантира на потребителя достъп до най-новите софтуерни функции и на практика означава, че с времето телефонът ще се подобрява.
Имаме удоволствието да предоставим възможност на четирима от вас за тест на най-новите ни смартфони с Android 9 Pie и изкуствен интелект – Nokia 4.2 и Nokia 3.2. И тъй като темата е и образователна, ще очакваме от печелившите да споделят преки впечатления от най-новите функции, поддържани от устройствата.

За да се включите в първото ни теглене, ще очакваме от вас да публикувате мнение за полезни приложения, които ползвате в ежедневието си и които ви улесняват или правят по-продуктивни.

Ще обявим първите двама печеливши на 5 юни 2019 г.


Участието в Играта може да бъде осъществено по следния начин:

В периода от 30.05.2019 г. до 23:59 ч. на 09.06.2019 г. желаещите да участват в Играта трябва да изпратят отговор на въпроса от Етап 1 и Етап 2 на играта. В периода от 30.05.2019 г. до 23:59 ч. на 02.06.2019 г. желаещите да участват в Играта трябва да изпратят отговор на въпроса "Споделете мнението си за полезни приложения, които ползвате в ежедневието си и които ви улесняват или правят по-продуктивни", публикуван в рамките на темата. Едва след публикуване на коментар лицето ще бъде регистриран като Участник в играта, съгласно настоящите Общи условия.

Четирима участници ще бъдат изтеглени на случаен принцип.

Всеки регистриран потребител може да участва в Играта само с един потребителски профил.

Всеки регистриран потребител на форум BG-Mamma ще бъде регистриран за участие в Играта само веднъж след публикуването на първото мнение. Следващи публикации в темата не дават допълнително право за регистрация в Играта.

Участниците могат да изпращат и/или публикуват мнения, текстове, снимки (изображения), видеоклипове и др., съобразно правилата на www.bg-mamma.com.

Не се допуска публикуването и разпространението на текстове и материали, които противоречат на действащото българско законодателство, морала и добрите нрави, включително, но не само: текстове, снимки, материали, съобщения които съдържат порнография или подтикват към насилие и незачитане на човешкото достойнство, включително съдържащи заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека, пропагандиращи дискриминация, проповядващи фашистка, расистка или друга недемократична идеология, както и подтикващи към поведение, което нарушава обществения ред и общоприетите морални норми, снимки с еротично съдържание, с участие на малолетни и непълнолетни или предназначени за тях.

Всеки от печелившите потребители (тестери) съгласно т. 3.2 и т. 4 ще получи награда -  смартфон Nokia. Общият брой на наградите е четири (4).

Печелившите участници се уведомяват на интернет страницата www.bg-mamma.com и/или в специалната тема от представители на форум BG-Mamma на на 05.06.2019 г. и на 10.06.2019 г., като се използват екранните им имена за индивидуализиране. Всеки един от Победителите, чийто настоящ адрес е на територията на Република България, има право да получи устройството по куриер на предварително посочен от него адрес в рамките на 7 (седем) работни дни. В случай, че наградата следва да се получи на място в офиса на Организатора, Организаторът уведомява за това спечелилите участници.

Във връзка с доставката на Наградата, всеки от спечелилите потребители следва да предостави на Организатора, посредством лично съобщение, своите три имена, телефон за връзка и адрес за доставка. Наградата се доставя от Организатора на посочения от спечелилия участник адрес, по начин, какъвто Организаторът намери за подходящ (куриер, поща или друго). 

В случай че предметната награда е на стойност над 100 лева, Партньорът се задължава да удържи и внесе за своя сметка дължимия за предоставената награда данък по сметката на Национална агенция по приходите в срок до края на месеца, следващ тримесечието, през което доходът от предметната награда е придобит от физическото лице. За предметни награди на незначителна стойност (под 100 лева) данък не се дължи.

Спечелилият Участник, който е спечелил предметна награда на стойност над 100 лева, е длъжен да декларира придобития доход с годишната си данъчна декларация в годината, следваща годината на получаването на наградата, съгласно чл. 50, ал. 3, б. „в“ във връзка с чл. 38, ал. 14 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, като декларира стойността, както е посочена в приемо-предавателния протокол по т. 9.5. по-долу.

Организаторът организира изпращането на Наградите заедно с изготвени приемо-предавателни протоколи за връщане по куриера на подписан от спечелилите потребители екземпляр от протоколите за целите на данъчната отчетност. При получаване на Наградите в офиса на Организатора, Победителите подписват съответно приемо-предавателен протокол на място. Организаторът, съгласувано с Партньора, задължително посочва в приемо-предавателния протокол стойността на предметната награда, ако тя е над 100 лева, за целите на данъчното деклариране, съгласно т. 9.4. по-горе.

Ако някой от спечелилите не отговоря на личните съобщения повече от 5 (пет) работни дни, на негово място се избира друг Участник на случаен принцип.

Спечелилите нямат право да получат паричната равностойност на Наградата или да заменят същата за други продукти.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара