Спечелете скутер и 9 планински велосипеда


Краен срок - 31 май 2019

Всяко дееспособно физическо лице, което в рамките на периода 01.03-31.05.2019 г., в качеството си на кредитоискател, кандидатства и усвои потребителски кредит от „ПРОФИ КРЕДИТ България“ ЕООД с главница в размер от 100 лева до 5000 лева (т.е. отпуснат му е кредит с размер на усвоена главница от 100 лева до 5000 лева), участва в томболи за спечелване на 1 (един) от 9 (девет) броя планински велосипеда.

Всяко дееспособно физическо лице, което в рамките на периода 01.03-31.05.2019 г., в качеството си на кредитоискател, кандидатства и усвои потребителски кредит от „ПРОФИ КРЕДИТ България“ ЕООД с главница в размер от 500 лева до 5000 лева (т.е. отпуснат му е кредит с размер на усвоена главница от 500 лева до 5000 лева), участва и в томбола за спечелване на 1 (един) брой скутер.

Марката, моделът и спецификацията на наградите е по преценка на Организатора. Разходите за регистрация и за застраховка „гражданска отговорност“ за годината на наградата „скутер“ са за сметка на Организатора.

За да участва в томболите, лицето не е необходимо да извършва допълнителни действия, освен да отговаря на условията да бъде участник, посочени в т. 1 и т. 2 от раздел II. „Описание и участници“. Спечелилият награда „скутер“ е необходимо да съдейства на представител на Организатора за прехвърлянето на собствеността върху наградата, за нейното регистриране и за сключването на застраховка „гражданска отговорност“.

За дата на кандидатстване за потребителски кредит се счита датата, посочена в искането за отпускане на потребителския кредит.

За дата на отпускане на потребителския кредит се счита датата, на която сумата е наредена по посочения от кредитоискателя в искането за отпускане на потребителски кредит начин на изплащане на кредита.

Печелившите ще бъдат теглени на томболен принцип, в присъствието на тричленна комисия от служители на „ПРОФИ КРЕДИТ България“ ЕООД.,

Всеки участник има право да получи само една награда от томболите, независимо колко пъти отговаря на условията да бъде участник, посочени в т. 1 и т. 2 от раздел II. „Описание и участници“.

Списък с име, фамилия и населено място на всички печеливши ще бъде публикуван на Facebook и интернет страницата на “ПРОФИ КРЕДИТ България” ЕООД, секция „Печеливши“ в деня на тегленето на печелившите. Печелившите от томболите ще бъдат уведомени и на посочените в искането за кредит телефони в рамките на 3 (три) работни дни, считано от датата на теглене на печелившия участник.

Спечелилите награди ще ги получат в срок до 10 (десет) работни дни, считано от датата на тяхното уведомяване по телефона за спечелването на наградата.

Наградите ще бъдат получавани лично от печелившите в офисите на “ПРОФИ КРЕДИТ България” ЕООД, в които спечелилите са сключили съответните договори за потребителски кредит. При получаване на наградата всеки печеливш участник се идентифицира с лична карта, като за връчването на наградата се съставя двустранен протокол, който се подписва от представител на Организатора и от печелившия участник.

Теглене на печелившите участници в томболата за спечелване на 1 (един) от 9 (девет) броя планински велосипеда ще се извърши на три пъти:
➢ за участниците през м. март тегленето ще се извърши на 15.04.2019 г., когато ще бъдат изтеглени 3 бр. велосипеда;
➢ за участниците през м. април тегленето ще се извърши на 15.05.2019 г., когато ще бъдат изтеглени следващите 3 бр. велосипеда;
➢ за участниците през м. май тегленето ще се извърши на 17.06.2019 г., когато ще бъдат изтеглени останалите 3 бр. велосипеда.

Тегленето на печелившия участник в томболата за спечелване на 1 (един) брой скутер ще се извърши еднократно на 17.06.2019 г. измежду всички участници в периода на провеждане, отговарящи на условията за участие в тази томбола.

Съгласно закона за потребителския кредит всеки клиент има право да се откаже от сключения договор за потребителски кредит, както и да погаси предсрочно кредита. В случай че до момента на уведомяването за спечелената награда съгласно уговореното в т. 6 на раздел IV. „Условия на томболите“, съответно в срока по т. 3 по-долу на настоящия раздел, кредитополучателят е уведомил кредитора за желанието си да се откаже или да погаси предсрочно кредита си, то този кредитополучател губи право за получаване на наградата от томболите.

В случай че към момента на връчване на наградата, печелившият кредитополучател е допуснал просрочие при плащане на вноска по погасителния си план към договора за потребителски кредит, сключен в периода на томболите, то този кредитополучател губи право за получаване на наградата от томболите.

В случай че изтеглен печеливш не може да бъде открит на посочените в искането за кредит телефони в рамките на 3 (три) работни дни (при не по-малко от три опита за осъществяване на връзка за ден), считано от датата на теглене на печелившия и в случай, че не осъществи връзка с организаторите на телефон 0700 17 011 (на цената на един градски разговор) в срок от 10 (десет) работни дни след публикуване на информация за печелившите на Facebook или интернет страницата на „ПРОФИ КРЕДИТ България“ ЕООД, печелившият няма право да получи наградата и не може да претендира за наградата на по-късен етап и изрично декларира съгласието си с това.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара