Спечелете всяка седмица 5 броя NutriBullet от Activia и Billa


Краен срок - 27 февруари 2019

За да участват в Играта и респективно да имат право да спечелят и получат награда, участниците следва да изпълнят следните стъпки:

Стъпка 1: да закупят едновременно най-малко три броя от промоционалните продукти, а именно – Активиа Натурална, 280г от търговски обект на „Билла България“ ЕООД, посочен в Приложение N.1 към настоящите правила през периода на провеждане на Играта.

Стъпка 2: към момента на закупуване да получат от съответния търговски обект фискален бон, удостоверяващ покупката и да го съхранят.

Стъпка 3: Да регистрират четирицифрения код на фискалния бон на интернет страницата www.activiapromo.bg (в някои обекти от ТВ БИЛЛА е възможно да получите трицифрен код на фискалния бон, в този случай е задължително да добавите 0 пред кода, например ако кодът на фискалния бон е 123, е нужно да въведете код 0123). За целта, участниците следва да създадат свои личен електронен акаунт на сайта www.activiapromo.bg и да регистрират фискалните бонове чрез него. При създаването на акаунта, участникът следва да предостави своя имейл адрес и телефонен номер за връзка, чрез които ще бъде уведомен, в случай че спечели награда Акаунта автоматично ще бъде изтрит след приключване на периода за провеждане на Играта.

Един фискален бон може да бъде регистриран САМО ВЕДНЪЖ. При установяване на регистрация на един и същ код от фискален бон два или повече пъти, се приема за валидно единствено първото регистриране.

Всеки регистриран фискален бон от страна един участник се натрупва за участие в тегленията на наградите и съответно увеличава възможността за спечелване на награда от съответния участник.

При регистрация на фискален/лни бон/ове, удостоверяващ/и закупуването на поне 3 /три/ броя промоционални продукти, участникът се включва автоматично в съответното седмично теглене на томбола за спечелване на награда. В случай, че спечели награда, участникът губи правото си за участие в последващо теглене, считано от момента на уведомяването му по имейл, относно спечелването на съответната награда.

Уникалният идентификатор на всеки участник се състои от създадения му профил на сайт www.activiapromo.bg, имейл адреса и телефонния номер, предоставени към момента на първоначалната регистрация на акаунта. Всеки участник следва да използва един и същи акаунт за регистрация на притежаваните от него фискални бонове. Не се допуска създаването на повече от един акаунт от един и същи участник.

Всеки участник може да регистрира не повече от 5 фискални бонове на ден. В случаи, че не спечели през конкретна седмица, регистрираните от съответния участник кодове участват в тегленията през оставащите/ата седмици/а.

Победителите ще бъдат определени чрез специално разработен за нуждите на играта софтуер за разпределение на награди на случаен принцип (теглене) в присъствието на комисия, определена от Организатора.

Седмичните победители ще бъдат определяни (изтеглени) всеки четвъртък през периода на провеждане на играта, считано от 07.02.2019 г. включително. Във всяко теглене участват кодовете на всички регистрирани до 24:00ч. на предходния ден (сряда) и отговарящи на условията фискални бонове, чиито регистратори (притежатели) не са спечелили награда към момента на съответното теглене. При всяко теглене се определят 5 /петима/ печеливши участници и 5 /петима/ резервни печеливши участници.

Печелившите участници ще бъдат обявявани на Интернет страницата: www.activiapromo.bg и ще бъдат уведомявани лично на имейл адреса и чрез обаждане на телефонния номер, предоставен от самите тях при първоначалното създаване на акаунта в рамките на 48 часа от изтеглянето им.

Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин изкуствено увеличават възможността за печалба и които се различават от официално установения с настоящите правила механизъм. Всеки Участник, който се опита да наруши или наруши правилата на активността ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Решението за дисквалификация, обосновано на нарушение и/или заобикаляне на настоящите правила е изцяло на Организатора.

ЗА ДА МОГАТ ДА ПОЛУЧАТ НАГРАДИТЕ, СПЕЧЕЛИЛИТЕ УЧАСТНИЦИ ТРЯБВА ДА ЗАПАЗЯТ РЕГИСТРИРАНИТЕ ФИСКАЛНИ БОНОВЕ В СЪСТОЯНИЕ, КОЕТО ПОЗВОЛЯВА БЕЗПРОБЛЕМНОТО ИМ РАЗЧИТАНЕ И ДА ГИ ПРЕДСТАВЯТ ПРИ ВРЪЧВАНЕ НА СЪОТВЕТНАТА НАГРАДА.

Печелившите участници ще бъдат обявени на страницата: www.activiapromo.bg/winners.php в срок до 48 часа от определянето на победителите. Също така, печелившите ще бъдат уведомени лично чрез изпращане на имейл и допълнително обаждане по телефон, на предоставените от участниците имейл и телефон за контакти при първоначалното създаване на акаунта. В рамките на 5 /дни/работни дни от уведомяването по имейл, печелившите участници следва да предоставят адрес за доставяне на наградата. В случай, че в рамките на тези работни дни, въпреки опитите си, Организаторът не може да осъществи контакт с печелившия участник и съответно не получи адрес за доставка, печелившият губи правото си да получи наградата и същото се предоставя на първия резервен печеливш участник. Респективно, в случай че Организаторът не може да се свърже с повече от един печеливши участници, наградата се предоставя на втория по реда на изтеглянето резервен печеливш участник и т.н. до изчерпване броя на изтеглените резервни печеливши участници. Ако нито един от обявените за печеливш не потвърди получаването на наградата по посочения в тази точка ред, съответната награда остава неразпределена.

Наградите ще бъдат доставяни до печелившите участници на определения от тях адрес, чрез куриер, след предоставяне на адрес за доставка, но не по-късно от 20 /двадесет/ работни дни от получаването на потвърждението за адреса за доставка. Преди доставка, куриерът ще се обади на спечелилите на предоставения от тях телефонен номер. В случаи, че печелившият участник е посочил частен адрес за доставка (различен от офис на куриер), същия следва да се намира или да осигури свой представител, който да получи наградата. В случай, че куриерът не може да достави на посочения адрес, поради отсъствие на печелившите участници (или техни представители), наградата ще бъде доставена до най-близкия клон на куриерската служба, откъдето в рамките на 10 работни дни може да бъде получена. За непотърсени награди в този срок ще бъде проведена процедура за обявяване на следващ печеливш от резервите по реда, в който са изтеглени до изчерпване броя на изтеглените резервни печеливши участници.

Наградата следва да бъде получена от спечелилия участник, съобразно имената, предоставени от самия него. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес за доставка от лице, различно от печелившия участник, ако печелившият участник предварително удостовери писмено, че желае наградата да бъде получена за него и от негово име от друг, като следва изрично да определи лицето, което има право да получи наградата му. В този случай, Организаторът не носи отговорност в случай, че определеното от спечелилия лице не предаде наградата на спечелилия участник.

Наградите се получават срещу представяне на документ за самоличност и оригинален екземпляр от печелившия фискален бон пред служителя на куриерската фирма.

Не се допуска замяна на спечелената награда с нейната парична равностойност или с друга награда!

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара