Спечелете 50 лонгборда от снакс Chio


Краен срок - 31 март 2019

Закупете снакс продукти с марка ЧИО на обща стойност над 2,99лв.

Пуснете касова бележка/копие с три имена и телефон за контакт в специално предназначени кутии в обектите.

Играта се организира и провежда в периода между 01.03.2019 – 31.03.2019 (включително) на територията на Република България в обозначените с рекламни материали обекти. „Интерснак България" ЕООД си запазва правото да промени датата на старта, ако поради непредвидени обстоятелства не може да активира играта на 01.03.2019,  като тов а обстоятелств о следв а да е надлежно обяв ено в съ отв етств ие с  Раздел 1, т. 3 по-горе.

След приключване на Играта, Организаторите не носят отговорност и нямат каквито и да било по-нататъшни задължения, свързани с обстоятелства, които биха могли да подведат потребителите да вярват, че Играта все още продължава.

Игрите са отворени за участие за всички физически лица с местоживеене Република България, навършили 13 години, с изключение на служителите на “Интерснак България” ЕООД”, членове на техните семействата (деца, родители и съпрузи), както и всички, взели участие в организацията и провеждането на игрите. Лицата на възраст до 18 години участват със съгласието на родителя/настойника си.

Участието в Играта за награди е обвързано с едновременното закупуване на всички снакс продукти с марка ЧИО (Чио снакс с вкус на Пиле 60, Чио снакс с вкус на Фъстък 90г, Чио снакс с вкус на Пица 80г, Чио снакс с вкус на Сирене 80г) на обща стойност над 2,99лв./наричани за краткост промоционални продукти/ в комбинация или от един вид наведнъж от обозначените с рекламни материали обекти на територията на Република България, в срока на провеждане на промоционалната кампания и поставянето на касовата бележка или копие от нея с попълнени три имена и телефон за връзка в специално предназначени кутии в обектите.

Участници, оставили касови бележки/копия за закупени промоционални продукти, участват в томбола за спечелване на награда – лонгборд.

Броят шансове за печалба на един участник в теглене е пропорционален на броя касови бележки/копия за участие. Например: При пускане на 5 /пет/касови бележки/копия, всяка от която съдържа като минимално условие покупка на  снакс продукти с марка ЧИО (Чио снакс с вкус на Пиле 60, Чио снакс с вкус на Фъстък 90г, Чио снакс с вкус на Пица 80г, Чио снакс с вкус на Сирене 80г) на обща стойност над 2,99лв, участникът ще има шанс да бъде изтеглен с една от 5те касови бележки/копия.

1. Участване за награди

Стъпка 1 : Закупете снакс продукти с марка ЧИО на обща стойност над 2,99лв

Стъпка 2 : Пуснете касова бележка/копие с три имена и телефон за контакт в специално предназначени кутии в обектите.

Една касова бележка/копие може участва в тегленето и дава възможност за печалба от участник САМО ВЕДНЪЖ.

Всеки пуснат брой касови бележки/копия се натрупва за участие в тегленията на наградите.

При пускане на касова бележка/копие, удостоверяваща/и закупуването на снакс продукти с марка ЧИО (Чио снакс с вкус на Пиле 60, Чио снакс с вкус на Фъстък 90г, Чио снакс с вкус на Пица 80г, Чио снакс с вкус на Сирене 80г) на обща стойност над 2,99лв, участникът се включва автоматично в съответното теглене за награда в края на промоцията. В случай че спечели награда, участникът губи правото си за участие за друга награда, считано от момента на уведомяването му по телефон и/или имейл относно спечелването на съответната награда.

След края на периода на играта Организаторът ще раздададе общо 50 броя награди – 50 броя лонгборди.

Наградите ще бъдат изтеглени на 10.04.2019г.

Печелившите ще бъдат уведомени по телефона, чрез телефонния номер записан на касовата бележка/копие.

Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации "автоматично" вместо Участниците и/или други подобни злоупотреби. Всеки Участник, който се опита да наруши или наруши правилата на активността ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организатора не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или нарушение на правилата на активността.

Печелившите участници ще бъдат известени чрез телефон. Ще бъдат поискани личните им данни с цел попълване на служебна бележка съгласно ЗДДФЛ за награди с пазарна стойност над 100 (сто) лева. Ако печелившите не потвърдят наградите си след изпращането на известието в посочения срок, губят правото си да получат наградата. В този случай Организаторът обявява за печеливш първия по ред участник, изтеглен като резерва от съответната томбола и връчва наградата по реда, установен по-горе. При непотвърждаване на получаването на известие за наградата от първия по ред участник, изтеглен като резерва, процедурата продължава чрез обявяване на следващ печеливш от резервите по реда, в който са изтеглени в томболата, и така до изчерпване броя на изтеглените резерви. Ако нито един от обявените за печеливш не потвърди получаването на наградата по посочения в тази точка ред, съответната награда остава неразпределена.

Наградите ще ще бъдат получавани от  печелившите участници на място в обект участник в промоцията, но не по-късно от 20 работни дни от получаването на потвърждението, че са спечелили. За непотърсени награди в този срок, ще бъде проведена процедура за обявяване на следващ печеливш от резервите по реда, в който са изтеглени в томболата до изчерпване броя на изтеглените резерви.

Наградата следва да бъде получена от спечелилия участник или родител/настойник ако участникът е под 18г.

Наградите се получават само срещу представяне на документ за самоличност.

Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда!

"Интерснак България" ЕООД не носи отговорност спрямо печеливш участник, предоставил невалиден телефон за контакт.

Организаторът се задължава едновременно с предоставяне на наградата на всеки спечелил участник да предостави и 2бр служебни бележки по образец, от които да е видна стойността на съответната награда. Всяка предметна награда, получена при участие в настоящата игра и при спазване на тези Официални правила, която е с пазарна стойност над 100 (сто) лева, подлежи на облагане съгласно ЗДДФЛ. Организаторът не носи отговорност при неспазване на задълженията на спечелилия участник по ЗДДФЛ. Организаторът, чрез куриера ще изисква едно копие от служебната бележка.


ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара