Спечелете Samsung Note 9 и 90 ваучера по 50 лв.


Краен срок - 11 февруари 2019

Go Food & Drink Awards 2018 класацията включва гласуване в 18 категории, в които всеки участник избира по един фаворит на категория от най-добрите барове и ресторанти в София. Участието във всяко от гласуванията е еднократно.

В гласуването участват всички физически лица, които са дали своя вот с натискане на бутона „Избери“ във всички категории на Go Food & Drink Awards 2018 и са попълнили коректно изискваните лични данни. Участието в томболата/ите е възможно само след предоставянето на тази информация. С попълването й името на участника автоматично се добавя в списъка за финалната томбола на съответния конкурс, в който е гласувано, а подадената информация се записва в базата данни на съответния подсайт awards.goguide.bg.

Всички участници и евентуални победители приемат и трябва да спазват условията, наложени от Организатора с настоящия регламент. Неспазването на тези правила може да доведе до изключване на участника или евентуалния победител. Всякакви опити за неоторизиран достъп до играта, базата данни с участници или опити за използване на дупки в сигурността на уеб браузърите с цел облагодетелстване ще доведат до незабавната дисквалификация на участника.

За гласуването в класация за “Кои са най-добрите барове и ресторанти в София за 2018“ – Go Food & Drink Awards 2018:

1 смартфон Samsung Note 9

90 ваучера на стойност 50 лв. за консумация в заведения

Тегленето на наградите ще се извърши в срок до 10 работни дни след приключване на гласуванията. Спечелилите награди ще бъдат уведомени на посочения от тях електронен адрес и по телефона, с който са се регистрирали. Списъкът със спечелилите ще бъде публикуван и на сайта: www.goguide.bg

За получаването на награда участникът се идентифицира с лична карта, а когато наградата се получава с пълномощно, приносителят представя копие от нотариално заверено пълномощно, оригинал за справка и лична карта.

Ако спечелилият участник не е навършил пълнолетие, наградата се получава от родител, настойник или попечител с лична карта и документ, удостоверяващ родствената им връзка – акт за раждане на ненавършилия пълнолетие, съответно представителната им власт – акт за назначаване на настойник/попечител.

Всички награди следва да бъдат изискани и получени в срок не по-късно от 1 календарен месец след приключване на гласуването в класацията. Ако награда бъде неполучена и/или непотърсена съгласно предвиденото в този раздел, същата се губи от спечелилия я участник. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

Участникът, спечелил наградата от гласуването в класацията, дава изричното си съгласие за използване на неговото име и изображение от Организатора, в качеството му на победител. Участниците се съгласяват, че Организаторът може да се свързва с тях или да им предоставя търговски съобщения и рекламни материали за игри и гласувания. Евентуално възникнали спорове между Организатора на класацията и Участници в него се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи. Описаното по-горе гласуване  по никакъв начин не е спонсорирано, администрирано или свързано с Facebook.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара