Спечелете микровълнова фурна или кашон с Чио пуканки


Краен срок - 13 декември 2018

Участието в Играта за награди е обвързано с едновременното закупуване на поне 3 /три/ броя продукти от марката Чио пуканки (Сол 80г, Масло 80г, Сирене 80г, Карамел 90г) /наричани за краткост промоционални продукти/ в комбинация или от един вид наведнъж от търговски обект на територията на Република България, в срока на провеждане на промоционалната кампания и регистрация на номера на касовата бележка от съответната покупка по начин, указан по-долу – раздел 4, точка 1.

Участници, регистрирали касови бележки за закупени промоционални продукти, участват в томбола за спечелване на награди – микровълнова фурна или кашон с Чио пуканки.  Регистрирането на номера на една касова бележка, удостоверяваща закупуването на поне 3 /три/ броя продукти от марката Чио пуканки (Сол 80г, Масло 80г, Сирене 80г, Карамел 90г) дава право на участие за тегленето за седмичните награди.

Броят включвания на един участник в тегления е пропорционален на броя регистрирани номера от касови бележки за участие. Например: При регистрация на 5 /пет/касови бележки, всяка от която съдържа като минимално условие поне 3 /три/ броя продукти от марката Чио пуканки (Сол 80г, Масло 80г, Сирене 80г, Карамел 90г), участникът ще бъде включен пет пъти в тегленията за награда.

Забележка: Ако една касова бележка съдържа кратно на 3 броя от промоционалните продукти, това не дава право тя да се регистрира два пъти, тъй като условието е да има поне 3 броя промоционални продукти.

Участване за награди

Стъпка 1 : Закупете минимум три от промоционалните продукти описани в Раздел 3, т. 2.

Стъпка 2 : Регистрирайте кода на касовата бележка на интернет страницата www.promo.chio.bg. За код на касова бележка се счита номерът долу в ляво преди текста ФИСКАЛЕН БОН.

Една касова бележка може да бъде регистрирана от участник САМО ВЕДНЪЖ.

Всеки регистриран брой касови бележки се натрупва за участие в тегленията на наградите.

При регистрация на номер на касова бележка/и, удостоверяваща/и закупуването на поне 3 или повече броя продукти от марката Чио пуканки (Сол 80г, Масло 80г, Сирене 80г, Карамел 90г), участникът се включва автоматично в съответното теглене за награда. В случай че спечели награда, участникът губи правото си за участие за награда занапред, считано от момента на уведомяването му по телефон и/или имейл относно спечелването на съответната награда.

Уникалният идентификатор на всеки участник е създаденият му профил на сайт  www.promo.chio.bg, имейл адресът и телефоннният му номер. За да може да натрупа регистрации за участие в тегленето на наградите, участникът трябва да регистрира касови бележки от един и същ профил на сайта, съответно да посочи същия имейл при регистрацията си за участие в играта на интернет страницата: www.promo.chio.bg, за да може системата да отброи правилно успешно регистрираните касови бележки.

Всеки участник може да регистрира максимум 5 касови бележки на д ен.

За периода на играта от 5 седмици Организаторът ще раздададе общо 60 броя награди – 10 броя микровълнови фурни и 50 броя кашони с Чио пуканки чрез 10 тегления на победители. Всяко теглене е на случаен принцип, а наградите са 1 брой микровълнова фурна и 5 броя кашони Чио пуканки.

Наградите ще бъдат изтеглени чрез специално разработен за нуждите на играта софтуер за разпределение на награди на случаен принцип и в присъствието на комисия, определена от Организатора.

Наградите ще се теглят два пъти на седмица ( понеделник и четвъртък), стартирайки от 12.11 (12.11, 15.11, 19.11, 22.11, 26.11, 29.11, 03.12, 06.12, 10.12, 13.12). В тях ще се включат всички регистрирани кодове от касови бележки, удостоверяващи закупуването на поне 3 /три/ броя продукти от марката Чио пуканки (Сол 80г, Масло 80г, Сирене 80г, Карамел 90г), считано от началото на Играта до 24.00 часа на предишния ден. Всяко теглене за период от 5 седмици ще се теглят 6 печеливши и 3 резерви.

Печелившите ще бъдат обявявани на Интернет страницата: www.promo.shio.bg и ще бъдат информирани с мейл в рамките на 48 часа от изтеглянето им.

Не се допуска спечелването на повече от една награда от един участник (с един и същ имейл и/или телефон) за периода на Играта!

Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации "автоматично" вместо Участниците и/или други подобни злоупотреби. Всеки Участник, който се опита да наруши или наруши правилата на активността ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организатора не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или нарушение на правилата на активността.

ЗА ДА ПОЛУЧАТ НАГРАДИТЕ, ОБВЪРЗАНИ С ПОКУПКА, СПЕЧЕЛИЛИТЕ УЧАСТНИЦИ ТРЯБВА ДА ПАЗЯТ РЕГИСТРИРАНИТЕ КАСОВИ БЕЛЕЖКИ, В СЪСТОЯНИЕ, КОЕТО ПОЗВОЛЯВА БЕЗПРОБЛЕМНОТО ИМ РАЗЧИТАНЕ, КАКТО И ВЪНШНИТЕ ОПАКОВКИ НА ПУКАНКИТЕ (ФОЛИРАНАТА ОПАКОВКА) И ТРЯБВА ДА ГИ ПРЕДАДАТ ПРИ ВРЪЧВАНЕ НА СЪОТВЕТНАТА НАГРАДА.

С ЦЕЛ ИЗБЯГВАНЕ НА ЗЛОУПОТРЕБИ ОТ НЕДОБРОСЪВЕСТНИ ЛИЦА, ОРГАНИЗАТОРИТЕ БЕЗКОМПРОМИСНО НЯМА ДА ВРЪЧВАТ НАГРАДИ, ОБВЪРЗАНИ С ПОКУПКА, НА УЧАСТНИЦИ, КОИТО НЕ СА В СЪСТОЯНИЕ ДА ПРЕДСТАВЯТ ПЕЧЕЛИВШИ КАСОВИ БЕЛЕЖКИ!

Печелившите участници ще бъдат известени на Интернет страницата www.promo.chio.bg и чрез имейл и/или телефон, в отговор на който в рамките на 5 работни дни могат да заявят адрес за получаване на наградата. Ще бъдат поискани личните им данни с цел попълване на служебна бележка съгласно ЗДДФЛ за награди с пазарна стойност над 30 (тридесет) лева. Ако печелившите не потвърдят наградите си след изпращането на известието в посочения срок, губят правото си да получат наградата. В този случай Организаторът обявява за печеливш първия по ред участник, изтеглен като резерва от съответната томбола и връчва наградата по реда, установен по-горе. При непотвърждаване на получаването на известие за наградата от първия по ред участник, изтеглен като резерва, процедурата продължава чрез обявяване на следващ печеливш от резервите по реда, в който са изтеглени в томболата, и така до изчерпване броя на изтеглените резерви. Ако нито един от обявените за печеливш не потвърди получаването на наградата по посочения в тази точка ред, съответната награда остава неразпределена.

Наградите ще бъдат доставяни до печелившите участници на посочен от тях адрес чрез куриер след предоставяне на адрес за доставка, но не по-късно от 20 работни дни от получаването на потвърждението, че са спечелили. Преди доставка куриерът ще прозвъни спечелилите. Наградите се доставят на един и същи адрес само веднъж. При отсъствие на печелившите участници, ще бъде оставена бележка с адрес на най-близкия клон на куриерската служба, откъдето в рамките на 10 работни дни може да бъде получена наградата. За непотърсени награди в този срок, ще бъде проведена процедура за обявяване на следващ печеливш от резервите по реда, в който са изтеглени в томболата до изчерпване броя на изтеглените резерви.

Наградата следва да бъде получена от спечелилия участник. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес за доставка от лице, различно от печелившия участник, ако получателят удостовери писмено, че е получил наградата от името на печелившия и поеме задължението  да  му  я  предаде  в  тридневен  срок  от  получаването.  В  този  случай Организаторът не носи отговорност за получаване на наградата от спечелилия участник.

Наградите се получават само срещу представяне на документ за самоличност,  предоставени на куриера печеливша касова бележка и трите броя външни опаковки на пуканките (фолираната опаковка)

Организаторът се задължава едновременно с изпращане на наградата на всеки спечелил участник да предостави и 2бр служебни бележки по образец, от които да е видна стойността на съответната награда. Всяка предметна награда, получена при участие в настоящата игра и при спазване на тези Официални правила, която е с пазарна стойност над 30 (тридесет) лева, подлежи на облагане съгласно ЗДДФЛ. Организаторът не носи отговорност при неспазване на задълженията на спечелилия участник по ЗДДФЛ. Организаторът, чрез куриера ще изисква едно копие от служебната бележка, чрез обратна разписка.


Спечелете СЕГА

Post a Comment

По-нова По-стара