Спечелете тостери, термокани и пасатори SMEG от Milde и Kaufland

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:
Играта е приключила!

Печеливши: https://milde.bg/

Как се участва:

Чрез покупка на продукт Milde от магазини Kaufland и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

Играта се провежда единствено в търговските обекти на „КАУФЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО“ КД, находящи се на територията на Република България. Наградите могат да се получават само на територията на Република България.

В Играта участват всички продукти с търговска марка “Milde“ .

Участващите в Играта продукти не са изрично обособени в отделна промоционална зона и върху тях няма изрично обозначение, че участват в Играта.

За да участва в Играта, всеки участник трябва да изпълни следните стъпки:

Стъпка 1: В периода на Играта да закупи продукт/и с търговска марка „Milde“ от търговски обект на „КАУФЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО“ КД, находящ се на територията на Република България;

Стъпка 2: Да влезе на интернет страницата на Играта – www.milde.bg ; да се регистрира, като попълни всички задължителни полета, а именно: а) мобилен телефонен номер; б) номер на касовия бон; Важно! – Може да се регистрира само касов бон, издаден в периода на Играта. Касовият бон следва да се пази до получаване на наградата, като на него трябва да е изписано името на закупения продукт с търговска марка „Milde“! Касовият бон трябва да е издаден от търговски обект на „КАУФЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО“ КД!; в) да отбележи с отметка една от трите вида награди, описани в т. 6.1., която желае да спечели; г) потвърждение (чрез чек-бокс), че приема Правилата на Играта, запознат/а е с Политиката за поверителност; навършил е 18 години, както и потвърждение, че ако спечели, телефонният му номер (със заличаване на последните 3 цифри, пример: +359888123***) ще бъде публикуван на www.milde.bg.

След направена регистрация в интернет страницата на Играта, участникът няма право да променя избора на награда, която е заявил, че желае да спечели.

Единният идентификатор на всеки участник в Играта е неговият телефонен номер. Едно физическо лице има право да участва само с един телефонен номер. Всички регистрации, направени с един и същ телефонен номер, ще бъдат отнасяни към едно и също лице.

Регистрираните касови бонове подлежат на проверка за съответствие с изискванията на настоящите Правила. При констатирани несъответствия съответният касов бон се счита за невалиден.

Един участник може да направи максимум 2 регистрации в рамките на всеки един от дните, в които се провежда Играта. Всеки опит за регистрация, след достигане на максималния брой регистрации за деня, ще бъде отчетен като невалидна регистрация.

30 печеливши участници ще могат да спечелят по свой избор една от следните награди - кухненски уреди SMEG, както следва:

    Тостер SMEG TSF01, 50’s style, 2 филии, 950W;
    Термокана SMEG KLF03, 50’s style, 1,7л., 2400W;
    Пасатор SMEG HBF11, 50’s style, 700W;

Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или друга замяна. Не се допуска избор на цвят на спечелена награда.

Един участник има право да спечели една награда с един коректно регистриран касов бон за периода на Играта. Всеки последващ опит за участие в Играта с вече регистриран касов бон се счита за невалиден. Нито един участник няма право да спечели повече от една награда в рамките на Играта.

Един касов бон, без значение за колко броя закупени продукта „Milde“, може да бъде регистриран само един път и чрез само една регистрация. В случаите, когато на касовия бон не е изписано името на участващия продукт, касовият бон се счита за невалиден . Не се допуска до участие и касов бон, който е издаден от търговски обект, различен от обектите, посочени по т.2.2 от настоящите Правила и извън срока на Играта посочен в чл.2.

Тегленето на печелившите ще се извърши на 02.01.2024г., чрез софтуер, на случаен принцип, измежду всички успешно регистрирали се за участие в Играта.Самотообявяване на печелившите се извършва до 72 часа от датата на тяхното изтегляне, съгласно посоченото в т.6.3.6 по-долу.

Обявяването на печелившите се извършва до 3 (три) дни след изтегляне на печелившите участници съгласно т. 6.3.3. Печелившите се обявяват на интернет страницата на Играта: www.milde.bg . Обявяването става чрез публикуване на изтеглените за печеливши телефонни номера на участниците със заличаване на последните 3 цифри от тях с цел сигурност и защита на личните данни (пример :+359887 123***).

Печелившите участници ще бъдат известени чрез SMS съобщение на телефонния номер, предоставен от тях при регистрацията за участие. В SMS съобщението ще се съдържа телефонен номер на Изпълнителя - 0888422896, на който печелившите участници, чрез обаждане, в срок от 5 работни дни от получаването на SMS съобщението, ще трябва да посочат трите си имена, ЕГН, точен адрес и телефонен номер за доставка на спечелената награда. В случай че спечелилият не се обади в посочения срок, той ще бъде потърсен по телефона еднократно от Изпълнителя и ако не бъде открит, наградата ще бъде насочена към резервните изтеглени печеливши.

Наградите ще бъдат доставени с куриер, за сметка на Изпълнителя, до всеки печеливш участник, в срок до 30 работни дни след предоставяне на необходимата информация, по реда на т. 6.3.6. по-горе.

Наградите се получават само от лицето, изтеглено за печеливш или от надлежно упълномощено лице, с изрично пълномощно с нотариална заверка на подписа. Не се допуска получаването на наградата от друго лице. Наградите се получават срещу представяне на касовия бон за справка (след което се връща на лицето), с който участникът е спечелил наградата и двустранно подписан приемо-предавателен протокол.

Краен срок - 31 декември 2023

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара