Спечелете 300 ваучера по 100 лв. за магазини Комсед от Kinder Chocolate

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:
Играта е приключила!

Печеливши: https://www.kinder.com/bg/bg/xp/choco/winners

Как се участва:

Чрез покупка на продукти Kinder Chocolate за поне 4 лв. и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

Участващите продукти са всички видове опаковки на продукта с марка Kinder Chocolate, които са закупени до края на посочения в раздел 3 по-горе промоционален период. Промоционалните продукти включват, както промоционалните опаковки на Kinder Chocolate oт 100g, така и всички останали опаковки на продукта с марка Kinder Chocolate.

За избягване на съмнение в Промоцията няма да участват други продукти Kinder, включително, но не само Kinder Bueno, Kinder Surprise, Kinder Pingui и други, както и продукти,  представляващи комбинирани  опаковки  (микс),  съдържащи  Kinder Chocolate и други марки продукти.

Участието в Кампанията се осъществява в следните стъпки:

    Участникът трябва да закупи Промоционален продукт(и) до края на Промоционалния период  на минимална стойност от поне 4 лева на една или повече касови бележки, да направи снимка на касовата бележка/и от покупката/ите и да я/ги запази в оригинал.

    В рамките на Промоционалния период участникът трябва да влезе на Сайта  http://www.kinder.com  в секцията, посветена на Промоционалната кампания на Kinder Chocolate “Детски таланти“,  и да създаде свой личен потребителски профил за участие в Промоцията, като се регистрира, попълвайки форма със следните данни: име, фамилия,  български мобилен телефонен номер, имейл и парола.

    От участника ще бъде изискано да потвърди, че е навършил 18-годишна възраст, че е прочел, разбрал и се е съгласил с Официалните правила и че е прочел и разбрал информацията, засягаща обработването на лични данни в Приложение 1 на Официалните правила.

    След успешно създаване на профил участникът трябва да регистрира  касовата си бележка от закупения Промоционален продукт(и), прикачвайки ясна и четлива снимка на касовата бележка, от които да са видими следните данни: конкретното име на закупения Промоционален продукт(и) (т.е., Kinder Chocolate/Киндер Шоколад или друг подобен текст, доказващ закупуването на Kinder Chocolate); номерът на касовата бележка; датата на касовата бележка (да е до края на Промоционалния период); стойността на закупения Промоционален продукт(и). Касови бележки, които не съдържат и не посочват ясно тези данни или не отговарят на останалите условия на Промоцията, няма да бъдат одобрявани и ще отпадат от играта (виж и забележката в края на раздел 5.1). Една и съща касова бележка може да бъде регистрирана само веднъж. Повторно регистрирани касови бележки няма да бъдат приемани за участие в Промоцията.

    Участникът трябва да е регистрирал касовата си бележка(и) от закупения Промоционален продукт(и) в рамките на Промоционалния период, но не по-късно от 23:59:59 часа на 12 ноември 2023 г. 

    Снимките на касовите бележки ще бъдат прегледани и одобрявани от техническо лице, което ще провери дали отговарят на условията  по т. 4 по-горе и на останалите условия на Промоцията. Участниците ще бъдат уведомявани чрез имейл, дали регистрираната касова бележка/и е одобрена/отхвърлена за участие в Промоцията.

    В зависимост от стойността на всеки закупен Промоционален продукт(и) върху регистрирана и одобрена за участие касова бележка в профила на участника се натрупва определена сума (левове), като един натрупан лев в профила на участника съответства на един пълен похарчен български лев  за Промоционален продукт/и, а в случай че има частична стойност, когато се достигне 1 пълен лев, се добавя един лев в профила.

    При натрупана сума от минимум 4 пълни лева в профила на участника съгласно правилото на предходната точка 7, участникът участва в теглене за спечелване на награда - 1 от 300 ваучера за магазин Комсед на стойност 100 лева.   С всеки следващи натрупани пълни 4 лв. от регистрирани валидни (одобрени) касови бележки от закупен/и Промоционален продукт/и съгласно настоящите Официални правила, профилът на участника се включва още веднъж в тегленето, като по този начин се увеличава шанса на участника за спечелване на награда.  Тоест ако до края на Промоционалния период (23:59:59 ч. на 12.11.2023 г.) участник има в профила си натрупана сума от минимум 4 пълни лева профилът се включва за участие в тегленето веднъж; в случай че в профила на участника има натрупана сума от минимум 8 пълни лева профилът се включва за участие в тегленето 2 пъти и така участникът увеличава двойно шанса си за спечелване на награда; в случай че натрупаната сума в профила е минимум 12 пълни лева профилът се включва за участие в тегленето 3 пъти, като по този начин участникът увеличава тройно шанса си за спечелване на награда и т.н.

    За избягване на съмнение: печелившите участници се определят в едно теглене като всеки участник може да спечели само 1 награда в рамките на Промоцията. Тегленето е след края на Кампанията и печелившите ще бъдат уведомени по телефон.

    За избягване на съмнение общата стойност от минимум 4 лв. за закупени Промоционални продукти, даваща възможност за спечелване на награда, както и сумата от всеки следващи натрупани 4 лв. в профила на участник, могат да бъдат достигнати с една или няколко регистрирани и одобрени за участие касова/и бележка/и.

    Всеки участник трябва да пази регистрираната касова бележка(и) в оригинал, за да докаже участието си в Промоцията и/или за да получи наградата си, ако е спечелил такава.
    Печелившите участници ще бъдат потърсени по телефона,  за да бъдат уведомени за спечелването на наградата и за доуточняване на детайли по получаването на наградата, а инициалите на всеки от тях и последните четири цифри от телефонния му номер ще бъдат публикувани на Сайта на Промоцията. Обаждане ще бъде инициирано поне 3 пъти на ден в рамките на три последователни дни. При невъзможност да се свържем с победителя в рамките на този период, наградата ще се присъди на негова резерва.

Забележка: За избягване на всякакво съмнение:

(A) Касовата бележка ТРЯБВА задължително да съдържа, наред с другата изискуема информация, и името на закупения Промоционален продукт(и), като касови бележки, които не отговарят на това условие, ще бъдат счетени за невалидни, следователно няма да бъдат одобрявани за участие в Промоцията. Това означава, че за да се приеме за валидна една касова бележка, касовата бележка трябва да съдържа изрично името на Промоционалния продукт(и) (т.е., Kinder Chocolate/Киндер Шоколад или сходни наименования), като името на Промоционалния продукт(и) не може да бъде заместено от други родови понятия, включително, но не само: захарни/шоколадови/сладкарски или друг вид изделия, бонбони, сладки и други подобни. Не се приемат за валидни касови бележки с неуточнени или неясни артикули.

След края на Промоционалния период наградите в Промоцията (общо 300 ваучера за магазин Комсед на стойност 100 лв. всеки) се присъждат чрез софтуер на случаен принцип  чрез томбола, организирана в присъствието на нотариус, в рамките на месец ноември 2023 г. в едно единствено теглене.

Спечелилите награди участници ще бъдат уведомени по телефон чрез обаждане.  В рамките на разговора следва да се доуточнят детайлите по получаването на наградата.

За избягване на съмнение един участник не може да спечели и получи повече от една награда в рамките на Промоцията.

Печелившите участници ще бъдат информирани по телефон за спечелената от тях награда, както и за номера на касовата бележка(и), която са регистрирали, ако е необходимо. При невъзможност да се установи връзка с победителя, обаждането ще се повтори. Максималният брой опити за откриване са 9 – по 3 на ден, в рамките на 3 последователни дни. С цел прозрачност на резултатите от проведеното теглене на наградите Организаторът публикува на Уебсайта на Промоцията инициалите на всеки печеливш участник и последните четири цифри от телефонния му номер.

При наличие на съмнения относно автентичността на снимката на регистрираната касова бележка/и в профила на печелившия може да бъде изискано предоставяне на регистрираната касова бележка/и в оригинал за валидирането на печелившия.  Такава проверка може да бъде направена и преди тегленето на печелившите.

След като печелившият е валидирал участието си (ако е приложимо), той/тя  трябва да изпрати имейл с информация за валиден и пълен адрес на територията на Република България и трите си имена, а в случаите, в които е необходимо за целите на връчване/получаване/доставяне на наградата и/или за данъчно деклариране, печелившият трябва да посочи в предоставяната информация и ЕГН (или друг релевантен идентификатор за чуждестранно физическо лице).

Освен печелившите ще бъдат изтеглени и тридесет резерви, в случай че спечелил участник  е дисквалифициран, защото не може да валидира участието си, предоставяйки оригинал на регистрираната касова бележка/и в профила си, отговаряща/и на изискванията на Промоцията; Организаторът не може да се свърже с печелившия в продължение на 3 последователни дни; спечелил участник не е предоставил изискуемите данни за получаване на наградата или не отговаря на другите условия на Промоцията; или спечелилият откаже наградата.

В случай че останат нераздадени награди (дори след изчерпване на резервите), следващо теглене за достигане и връчване на пълния брой на предвидените за Промоцията награди няма да бъде организирано.

Наградите ще бъдат доставени от Организатора до печелившите участници чрез куриер на посочения от печелившия участник валиден и пълен адрес на територията на Република България. За избягване на всякакви съмнения доставки на награди до адреси извън територията на Република България НЕ се извършват.

Спечелилият участник ще трябва да изпрати на Организатора и трите си имена, ЕГН или друг релевантен идентификатор за чуждестранно физическо лице (в случаите в които тези данни са необходими за връчването/получаването/доставянето на наградата), точен адрес на територията на Република България за получаване на наградата, както и да уточни в съгласие с него подробностите по получаването и организацията.

Доставките ще бъдат осъществени в рамките на до 6 седмици, считано от датата, на която печелившият участник е изпратил пълен адрес за доставка и другите необходими данни и след като са съгласувани всички детайли по получаването на наградата. Доставките ще бъдат реализирани в работни дни, от 9:00 до 18:00 часа.

Спечелилият участник удостоверява получаването на наградата с подписа си. Организаторът и Възложителят не носят отговорност и не са задължени да доставят награда в случай на неизпратен адрес или други необходими данни в рамките на 10 календарни дни, след като спечелилият е уведомен за наградата; при подаден непълен или грешен адрес или други непълни или грешни данни; ако адресът е извън територията на Република България; или в случаите, когато спечелилият наградата не може да бъде открит на адреса и на телефонния номер за връзка при 2 независими опита за доставка.

Краен срок - 12 ноември 2023

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара