Спечелете ваучери - 3000 лв. за гориво, 800 лв. за велосипед, 660 лв. за семеен уикенд и още много награди

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:
Играта е приключила!

Печеливши: https://familydrivers.bg/?p=156

Как се участва:

Чрез регистрация в сайта на играта.

Пълни правила:

Кампанията ще се проведе в два етапа:
I Етап – Кандидатстване за участие чрез попълване на онлайн форма. От участвалите семейства /двама родители и дете или родител, близък роднина и дете/, чрез томбола в присъствието на нотариус се избират 15 /петнадесет/ семейства - финалисти, които да участват във втория етап
на кампанията – практическите състезания. Чрез томбола се определят и 5 (пет) семейства -резерва.

II Финален Етап – Практически състезания с предварително избраните чрез томбола
участници.

Право на участие в Кампанията имат семейства /двама родители и едно дете от семейство или
родител, близък роднина и едно дете/. За целите на кампанията за семейство ще се приемат двама родителите и тяхното дете /едно дете от семейство/ или родител, дете и близък пълнолетен
роднина на детето. По отношение на участниците следва да са изпълнени следните условия:

Всеки от родителите/роднините следва да е:
1. дееспособно физическо лице, което към момента на кандидатстване за участие е:
- с постоянен адрес в Република България;
- притежава свидетелство за управление на МПС, валидно за категория В или за по-висока
категория (валидно за един от родителите/роднините).
- към момента на кандидатстване за участие в Кампанията е дало на Организатора изрично
съгласие да събере и обработи лични данни, както следва: за родители/ близки роднини: три имена по документ за самоличност; ЕГН, населено място и адрес по местоживеене; дата на валидност на свидетелство за управление на МПС (на един от родителите/роднините), телефон и e-mail адрес за контакт; за дете – три имена, дата на раждане.

Право на участие нямат служителите на СБА, партньорите и спонсорите на Кампанията,
членовете на техните семейства /включително възходящи и низходящи до втора степен, съпрузи и роднини до втора съребрена степен/, както и всички физически лица, взели участие в
организацията и провеждането на Кампанията.

Децата, участващи в Кампанията, могат да са на възраст от 7 г. до 14 г. В зависимост от
възрастта си децата ще бъдат разделени на 2 групи:
1. От 7 г. до 9 г. /навършени към 16.09.2023г./
2.От 10 г. до 14 г. /навършени към 16.09.2023г./

Имената на Участниците /техните инициали/, които са определени за финала на Кампанията, ще
бъдат публикувани на 01.09.2023 г. в 13:00 ч. на интернет страницата на Кампанията:
www.familydrivers.bg, като избраните участници ще бъдат уведомени с телефонно обаждане и/или по електронна поща, съобразно избрания от Организатора ред. По същия ред ще бъдат уведомени и резервите, които също трябва да присъстват в деня на състезанието.

Всяко избрано семейство, включително резервите, трябва да изпрати писмено потвърждение на
участието си на e-mail: info@uab.org или устно да потвърди участието си на тел. 02/935 79 14, в
срок до 06.09.2023 г.. В случай, че в рамките на указания срок СБА не получи от писмено
потвърждение, че семейство ще участва в Кампанията, Участникът/резервата губи правото да
участва в Кампанията и на негово място бива избран нов участник от предварително подбраните
резерви /по реда на избора им/.

В деня на самото събитие (16.09.2023 г.) до 9:45 ч. ще се извърши регистрация за участие в
Състезанието. Регистрацията за участие ще се извършва с представяне за справка на свидетелство за управление на МПС и документи за самоличност на родителите. Задължително условие е в деня на състезанието при регистрацията на участниците, родител да представи за справка документ, удостоверяващ възрастта на детето (напр. копие от акт за раждане). В случай, че дадено семейство не се регистрира в определения период, ще се счита, че семейството се е отказало от участие в Кампанията и то ще бъде заменено от първата по ред резерва. Състезанието ще се проведе с предоставени на семействата автомобили и велосипеди, осигурени от официален партньор на Kампанията. От момента на предаването му до момента на връщането му обратно на Oрганизатора или на неговия официален партньор /осигурил автомобил/колело/ всеки от участниците носи отговорност за вредите, нанесени на предоставения му автомобил и колело. Връщането става след приключване на състезателната част на дадения етап.

Непосредствено преди официалния старт на Състезанието Организаторът ще проведе
инструктаж (брифинг) на участниците, за да разясни начина на изпълнение на всички изпитания и елементите от етапите. Участниците са длъжни да присъстват лично на брифинга и в случай, че имат въпроси – своевременно да ги отправят към Организатора. Липсата на присъствие на
брифинга е основание за отстраняване на Участника от Кампанията и се заменя от първата по ред резерва.

Времеизмерването на изпитанията за класиране задължително се осъществява посредством
електронно-измервателна техника. Резултатите се изготвят, като всички получени точки за
семейството се сумират, а наложените наказания се добавят към времето за шофиране. При равен
брой точки в крайното класиране предимство има семейството, чийто водач е преминал за най-
кратко време майсторското шофиране.

Крайното Генерално класиране се оповестява след преминаване на всичките 15 /петнадесет/
участници през определените позиции.

На победителите ще бъдат раздадени следните награди, осигурени от Организатора или от
Спонсорите на Кампанията:

1. На класиралите се на първо, второ и трето място Организаторът предоставя символични купи
и Членски карти СБА.
2 На класиралите се на първо място Съюзът на българските автомобилисти предоставя като
награда ваучер за гориво на стойност 3000 лв.
3. На класиралите се второ място Организаторът предоставя като награда – ваучер на
стойност 800 лв. за закупуване на велосипед с подкрепата на Bike Center.
4. На класиралите се на трето място Организаторът предоставя като награда ваучер на стойност
660 лв. за семеен уикенд в СПА хотел Хисар.
5. На класиралите се от четвърто до петнадесето място включително Организаторът
предоставя членска карта на СБА.

Всички други спецификации на наградите, извън посочените в тези общи правила, се определят
от Организатора/Спонсора, осигурил съответната награда. Печелившият Участник няма право да
поставя каквито и да било допълнителни изисквания или условия във връзка със спечелената от
него награда.

Наградите не могат да бъдат заменяни или да бъде изплащана тяхната парична равностойност.

Официалните партньори и Спонсорите на Кампанията могат да предоставят допълнителни
символични награди в деня на провеждане на практическите демонстрации (финала).

Краен срок - 30 август 2023

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара