Спечелете 5 професионални джаги, 50 футболни пуфа и 500 NIVEA MEN термо чаши

 


Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:Краен срок - 2 юли 2023

Как се участва:

Чрез покупка на продукти Nivea Men за поне 15 лв. и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

Участващи обекти за Играта са всички търговски обекти на територията на Република България, в които се продават продукти с марката „NIVEA MEN“.

В Играта участват всички продукти с марка „NIVEA MEN“.

Наградите, които могат да бъдат спечелени в настоящата Игра, са следните:
а. 5 броя професионална джага Leeds GamesPlanet® (големи награди);
б. 50 броя футболен пуф Barbaron (моментни награди);
в. 500 броя NIVEA MEN термо чаши за път (моментни награди).

МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА

1. При еднократна покупка на продукти NIVEA MEN на обща стойност минимум 15 лв. с ДДС от който и да е търговски обект в страната, клиентът има възможност да участва в Играта за спечелване на една от наградите от т. 4.1. За да се регистрира, всеки клиент следва да влезе на www.nivea.bg/zashtita и да въведе своите три имена, e-mail, телефон за връзка, номер и дата на касов бон/фактура и да качи снимка на оригинал на съответния касов бон/фактура, удостоверяваща покупката на продукт/и NIVEA MEN на стойност минимум 15 лв. с ДДС.

За участие в Играта се изисква лицето да попълни всички задължителни полета в регистрационната форма, описани по-горе, да прикачи снимка на касов бон/фактура и да даде изричното си съгласие, чрез отметка в електронната регистрационна форма за участие в Играта, личните му данни да бъдат обработвани от Организатора за целите на Играта. Участникът отговоря за верността и коректността на предоставените от него данни.

Оригиналът на касовия бон/фактурата за извършената покупка на продукт/и NIVEA MEN на стойност минимум 15 лв. с ДДС през периода на Играта следва да бъде запазен от лицето.

Всеки Участник (идентифициран с две имена и имейл съгласно регистрацията си) има право да участва в Играта до 4 пъти в рамките на една календарна седмица, като за всяка регистрация качи снимка на касов бон/фактура, удостоверяваща нова покупка на продукти NIVEA MEN, на стойност минимум 15 лв. с ДДС, от която и да е търговска верига в страната, различна от вече регистриран касов бон/фактура и при изпълнение на условията в настоящите Официални правила. Всеки Участник може да спечели общо не повече от 1 моментна и 1 голяма награда, независимо от броя регистрирани различни касови бонове/фактури.

Наградите 50 броя футболен пуф Barbaron и 500 броя NIVEA MEN термо чаши за път са моментни и още при регистрацията си Участникът ще узнае дали е печеливш по отношение
на някоя от тях. Един регистриран Участник има право да спечели общо не повече от 1 от моментните награди и 1 от големите награди съгласно Раздел 7 от настоящите Официални правила, а именно 5 броя професионална джага Leeds GamesPlanet®.

В случай че Участник е спечелил моментна награда от Играта, то същият може да участва в
тегленето за голяма награда съгласно Раздел 7 от настоящите Официални правила само ако
е регистрирал и квалифициращ касов бон/фактура, различен от този, с който вече е спечелил
моментната награда.

Ако с един и същи касов бон/фактура са закупени NIVEA MEN продукти на по-висока
стойност от 15 лв. с ДДС, клиентът има право да направи само една регистрация с този касов
бон/фактура и неговото име ще участва в Играта за посочените награди само веднъж.

На 24.07.2023 г. в офис на представителя на „Байерсдорф България“ ЕООД – „Република Интерактив“ СРЛ (Republika Interactive SRL), VAT No: RO23981359, дружество регистрирано съгласно законодателството на Република Румъния, на адрес: Румъния, гр. Букурещ, Сектор 2, ул. „Барбу Вареску“ No 137А, ще бъдат изтеглени общо 5 (петима) печеливши Участници за големите награди в Играта, а именно 5 броя професионална джага Leeds GamesPlanet®. 

Тегленето на големите награди се извършва на случаен принцип, електронно чрез платформата www.random.org. Заедно с имената на петимата печеливши Участници, ще бъдат изтеглени и имената на 5 (петима) резервни такива. Изтеглянето на имената на печелившите Участници се извършва в следния ред – първо се изтеглят имената на 5 печеливши Участници, след което се изтеглят имената на 5 резервни печеливши Участници.

Участниците, спечелили някоя от големите награди, а именно 5 броя професионална джага Leeds GamesPlanet®, ще бъдат информирани в двуседмичен срок от обявяването им чрез позвъняване на посочените от тях телефонни номера от представител на Организатора, като следва да му предоставят адрес за доставка на съответно спечелената голяма награда.

Участниците, които са спечелили някоя от моментните награди, а именно 50 броя футболен
пуф Barbaron и 500 броя NIVEA MEN термо чаши за път, ще получат потвърждение за
това по имейл от представител на Организатора в едноседмичен срок от обявяването им на
www.nivea.bg/zashtita, като следва да предоставят адрес за доставка на съответно спечелената моментна награда.

Всеки Участник има възможност да спечели общо не повече от една моментна и една голяма награда от настоящата Игра. В случай че Участник бъде изтеглен повече от два пъти със същата регистрация или с друга, той се замества от резервен печеливш Участник, по реда за заместване, определен в настоящите Официални правила.

Всички награди от настоящата Игра, а именно 50 броя футболен пуф Barbaron и 500 броя NIVEA MEN термо чаши за път – моментни награди, и 5 броя професионална джага Leeds GamesPlanet® – големи награди, се доставят чрез куриер на съответния адрес за доставка, посочен от печелившите Участници, в срок до тридесет работни дни от датата на уведомяването на Организатора за адреса за доставка на наградата. Разходите по доставяне на наградите се поемат от Организатора.

Във връзка с данъчното облагане на предметни награди, които не са с незначителна стойност по смисъла на §1, т. 62 от Допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ, големите предметни награди в настоящата Игра, а именно 5 броя професионална джага Leeds GamesPlanet®, подлежат на облагане с окончателен данък по реда на чл. 38, ал. 14 във вр. с чл. 65, ал. 7 ЗДДФЛ, който се удържа и внася от Организатора – за негова сметка. В изпълнение на задължението си по ЗДДФЛ Организаторът е длъжен да посочи имената на печелившия Участник, неговото ЕГН и постоянен адрес в справката по чл. 73, ал. 1, т.2 от ЗДДФЛ за изплатените през годината доходи и удържан данък.

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара