Спечелете 15 смартфона iPhone 14 Pro Max от Visa

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:Краен срок - 31 юли 2023

Как се участва:

Чрез плащане с мобилно устройство с карти Visa.

Пълни правила:

Промоцията стартира в 00:00 часа на 1 май 2023 г., ще продължи до 23:59 часа на 31 юли 2023 г. и се осъществява в рамките на три месечни подпериода, както следва:
● Първи месечен подпериод – от 00:00 часа на 1 май 2023 г. до 23:59 часа на 31 май 2023 г.
● Втори месечен подпериод – от 00:00 часа на 1 юни 2023 г. до 23:59 часа на 30 юни 2023 г.
● Трети месечен подпериод – от 00:00 часа на 1 юли 2023 г. до 23:59 часа на 31 юли 2023 г.

В Промоцията имат право да участват всички физически лица, навършили 18 години,притежатели на карти Visa, както и юридически лица, притежатели на карти Visa, които са издадени от някоя от изброените в списъка по-долу организации на територията на Република
България преди началото на Промоцията (1 май) и са добавени към мобилно устройство (мобилен телефон, смарт часовник или друго мобилно устройство) и/или към мобилен портфейл, с включена опция за плащане („Участващи карти“).
● “Айкарт” АД
● „Аксес Файнанс“ ООД (Бяла карта)
● „Алианц Банк България“
● “Банка ДСК” АД
● “Българо-американска кредитна банка” АД
● “Инвестбанк” АД
● “Кей Би Си Банк България” ЕАД
● “Обединена българска банка” АД
● “Пейнетикс” ЕАД
● “ПроКредит Банк (България)” ЕАД
● “Първа инвестиционна банка” АД
● “Тексим Банк” АД
● „Ти Би Ай Банк“ ЕАД
● “Транзакт Юръп” ЕАД
● “УниКредит Булбанк” АД
● “Централна кооперативна банка” АД
● “Юробанк България” АД

Механизъм на промоцията

В Промоцията могат да участват всички лица, притежатели на Участващи карти, с които в рамките на съответния месечен подпериод от Промоцията са извършили поне 20 мобилни плащания с мобилно устройство (с мобилен телефон, смарт часовник или друго устройство), включително онлайн плащания, направени през Apple Pay, Google pay, Samsung Pay и пр. мобилни портфейли, с една и съща Участваща карта.

В този смисъл право на 1 (едно) участие в тегленето на награди за съответния подпериод от Промоцията дава 1 (една) поредица от поне 20 (двадесет) отделни мобилни плащания, извършени безконтактно с мобилно устройство (с мобилен телефон, смарт часовник или
друго устройство), както и онлайн плащания, направени през ApplePay, Google pay, Samsung Pay и пр. мобилни портфейли, с една и съща Участваща карта.

Всеки Допустим Участник получава право на толкова участия в тегленето на награди за съответния подпериод от Промоцията, колкото отделни поредици от поне 20 (двадесет) отделни Мобилни Плащания направи този Допустим Участник с една и съща Участваща карта в съответния подпериод на Промоцията (примери: Ако в даден подпериод на Промоцията Допустим Участник направи 40 (четиридесет) отделни мобилни плащания безконтактно с мобилно устройство от една и съща Участваща карта, то този Допустим Участник получава право на 2 (две) участия в тегленето на награди за съответния подпериод от Промоцията.

За избягване на всяко съмнение, ако един Допустим Участник притежава повече от една Участваща карта, то същият получава право да участва в тегленията на награди за всяка Участваща карта поотделно при изпълнение на горните условия (т.е. ако с едната Участваща карта в съответния подпериод от Промоцията са извършени 10 (десет) мобилни плащания, а с друга Участваща карта, собственост на същия Участник, са извършени 10 (десет) плащания, то въпросният Участник не получава право да участва в теглене на награди за съответния подпериод от Промоцията).

За валидни се считат само мобилни плащания с мобилни устройства (с мобилен телефон, смарт часовник или друго устройство), направени безконтактно чрез ПОС терминал в търговски обекти в България, и/или в онлайн платформи позволяващи плащания с Google Pay, Apple Pay, Samsung Pay и подобни услуги за разплащания.

В Промоцията не могат да участват:
● Плащания, направени директно с карта Visa без да бъде използвано мобилно устройство, в т.ч. и безконтактни плащания, направени директно с карта Visa.
● Плащания, направени през Интернет към интернет сайтове направени директно с карта Visa.
● Плащания във физически обекти извън територията на Република България.
● Трансакции за теглене на пари в брой чрез ATM (банкомат), в банков клон/бизнес център или всеки друг начин за теглене на пари в брой.
● Плащания с карти Visa, издадени от организации, неучастващи в Промоцията.
● Плащания, направени с карти Visa, издадени след началото на Промоцията.

За всеки месечен подпериод в рамките на Промоцията [общо 3 (три) месечни подпериода] се теглят следните награди измежду всички участници, направили поне 1 поредица от 20 Мобилни Плащания през съответния месечен подпериод:
● За всеки от трите месечни подпериода: по 5 броя награди iPhone 14 Pro Max

Печелившите участници ще бъдат определени на случаен принцип чрез специализиран софтуер и в присъствието на нотариус въз основа на нарочно генерирани кодове за всяка отделна поредица от 20 Мобилни Плащания. При всяко теглене ще се определят съответният брой печеливши за съответния месечен подпериод и по 5 (пет) резервни печеливши.

Датите за тегленията на месечните награди за съответните месечни подпериоди са както следва:
● За първия месечен подпериод, който започва в 00:00 часа на 1 май 2023 г. и продължава до 23:59 часа на 31 май 2023 г. – тегленето се извършва на 17 юли 2023 г.;
● За втория месечен подпериод, който започва в 00:00 часа на 1 юни 2023 г. и продължава до 23:59 часа на 30 юни 2023 г. – тегленето се извършва на 21 август 2023 г.;
● За третия месечен подпериод, който започва в 00:00 часа на 1 юли 2023 г. и продължава до 23:59 часа на 31 юли 2023 г. – тегленето се извършва на 18 септември 2023 г.

След всяко теглене Организаторът ще информира съответните Участващи организации – издатели на Участващите карти, с които са извършени изтеглените печеливши плащания, за техните печеливши Допустими Участници, като им предостави единствено номерата на
печелившите плащания („Печеливши“). Всички Печеливши ще бъдат уведомени за спечелените от тях награди от обслужващата ги Участваща организация по избран от съответната Участваща организация начин (телефон, имейл или друго). Всяка Участваща организация трябва да потвърди на Организатора валидността на направените плащания на своите Печеливши. В случай че валидността на направените плащания на даден Печеливш не бъде потвърдена от Участващата организация, се прилага предвидената в този абзац процедура и по отношение на съответните изтеглени резервни Печеливши.

След потвърждаване от Участващите организации на направените плащания от техните Печеливши, Организаторът ще предостави съответния брой награди, описани по-горе в Раздел 6 от настоящите Официални правила, на съответната Участваща организация за Печелившите, които обслужва, и за които е потвърдила валидността на изтеглените печеливши плащания.
Всички награди ще се получават лично от Печелившите в банков клон или по куриер на посочен от Печелившия адрес след уведомление от страна на съответната Участваща организация и приемане от страна на Печелившия. 

Всички награди ще бъдат предоставяни в срок до 30 (тридесет) работни дни след датата, на която всеки Печеливш върне информация за избрания от него начин на получаване на наградата.

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара