Спечелете 50 броя кафемашини, модел: Philips EP 2220/10 от Queen's

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:
Играта е приключила!


Как се участва:

Чрез покупка на продукти Queen's от 1 L и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

Играта е обвързана с покупка и включва закупуване на продукти с марката “Queen’s” – всички вкусове, в разфасовка от 1 L, с регистриране на касови бележки с натрупващи се суми /точки/ на обща стойност минимум 10 лв. /10 точки/. 1 лев = 1 точка. Продуктите, участващи в играта, не са обозначени със специална маркировка.

Касовата бележка за покупката се приема за валидна, независимо от мястото, от което продуктът е закупен, стига да е на територията на Република България, и на касовия бон ясно и недвусмислено да се вижда обектът, от който е закупен продуктът, наличието на продуктите Queen’s 1 L и тяхната стойност.

МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ.

    В играта има право да участва всяко пълнолетно физическо лице, относно което са налице условията, посочени в раздел III, т.2 от настоящите правила, наричано по-долу Участник, което следва да изпълни следните условия:

        Да закупува продукти, участващи в играта, посочени в раздел IV, т.1, по-горе, в периода 01.04.2023 г – 30.04.2023 г.

        Да създаде свой потребителски профил на уеб сайта на Играта: http://promo.queens.bg/ в периода от 00:00:00 часа на 01.04.2023 г. до 23:59:59 часа на 30.04.2023 г., да потвърди, че е съгласен с настоящите правила, да попълни задължителните полета с личните си данни: име и фамилия, и-мейл мобилен телефонен номер и да регистрира своето участие в периода от 00:00:00 часа на 01.04.2023 г. до 23:59:59 часа на 30.04.2023 г. на следния сайт: http://promo.queens.bg/.

        Да регистрира номер, дата и сума (до 2 знака след десетичната запетая) на касова бележка /касови бележки/, съдържаща покупка на продукти Queen’s, разфасовка 1 L, с обща минимална стойност на продуктите от една или няколко касови бележки – минимум 10 лева, на промоционалния сайт http://promo.queens.bg/, коeто доказва закупуването на продукти посочени в IV, т.1.

        Да качи ясна и видима снимка на касовата бележка в профила си на сайта на Играта http://promo.queens.bg/, от която ясно и недвусмислено да се вижда, че продуктите на касовата бележка са Queen’s 1 , тяхната стойност, обектът, от който са закупени, номерът на касовата бележка.

        Касови бележки с неясна снимка, посочена невярна стойност или включващи различни продукти от посочените в раздел IV, т.1, се смятат за невалидни и Организаторът си запазва правото да не ги включи в тегленето за спечелване на награда. Една и съща касова бележка не може да се използва при повече от един потребител и не може да се регистрира повече от веднъж.

    Участникът може да се включи в томболата за спечелване на кафемашина, модел: Philips EP 2220/10, ако е натрупал минимум 10 точки, като е закупил продукти на обща минимална стойност минимум 10 лв., /1лв.= 1т./ и е регистрирал съответните касови бележки на http://promo.queens.bg/. Участниците регистрирали касова бележка /касови бележки/ на стойност 10 лева /10 точки/ повече от веднъж, имат по-голям шанс да спечелят награда.

    За целия срок на Играта, и независимо от броя регистрираните касови бележки, един участник може да спечели максимално 1 брой кафемашина Philips EP 2220/10.

    Участникът трябва да направи своята регистрация за участие в играта еднократно. При регистрацията участникът вписва e-mail адрес и той става неговото потребителско име и създава своя парола. В случай на закупуване на следващ продукт участникът регистрира номера на касовата бележка и сумата на закупените продукти Queen’s 1 L, като влиза на сайта http://promo.queens.bg/, използвайки своите потребителско име и парола.

    Всеки участник трябва да запази до края на Играта касовите бележки, регистрирани на сайта на Играта http://promo.queens.bg/. При предоставяне на награда на спечелил участник, Организаторът или негов представител може да изиска всички касови бележки, регистрирани от участника на сайта http://promo.queens.bg/, като доказателство за участието на спечелилия в играта и условие за получаване на наградата.

Всеки участник има право да регистрира неограничен брой касови бележки , отговарящи на изискванията на настоящите правила. . Всяка касова бележка и стойността на закупените сокове Queen’s се регистрират еднократно на http://promo.queens.bg/ и след натрупване на 10 точки /1 т. = 1 лев/, участникът  участва в томболата за кафемашина.

    За участие в томболата се изискват покупки на минимална стойност 10 лв. или натрупани 10 т. 1 лв.= 1т.

Награден фонд: 50 броя кафемашини, модел: Philips EP 2220/10.

    Наградите в Играта се присъждат на случаен принцип, чрез томбола със специализиран софтуер, в която участват всички регистрирани, съгласно изискванията на настоящите правила, участници.

    Тегленето на наградите ще се проведе на 01.05.2023 г., като ще бъдат изтеглени 50 печеливши и 20 резерви.

    Всички награди се предоставят в съответствие с разпоредбите на действащото в страната данъчно законодателство.

Съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица, облагаеми с окончателен данък, в размер на 10%, са всички предметни награди с пазарна стойност над 100 (сто) лв. от участие в игри, при които печалбата се определя на случаен принцип. Дължимият данък е за сметка на участника и се удържа и внася от Организатора.

В настоящата игра, Организаторът ще начисли за своя сметка, декларира и внесе дължимия данък. За тази цел всеки печелившият участник получава от Организатора специално изработен приемо-предавателен протокол за целите на играта. Като необходимо условие за получаване на наградата, печелившият участник трябва да попълни пълното си име, ЕГН/ ЛНЧ и адрес, да подпише и да върне на Организатора протокола, чрез Куриера или лично.

Организаторът включва информацията за получателя и стойността на получената предметна награда в справка, която подава към Националната агенция по приходите.

Организаторът не носи отговорност за некоректно предоставени данни във връзка с декларирането на предоставената награда, както и за неизпълнение на задължението за нейното деклариране от страна на участника.

    Печелившите участници ще бъдат изтеглени чрез специализиран софтуер и публикувани на сайта на Играта http://promo.queens.bg/ в рамките на 3 дни от тегленето на наградите на 01.05.2023 г. Спечелилите ще бъдат публикувани на сайта на Играта с двете сиимена и последните четири цифри на регистрирания телефонен номер и ще бъдат информирани, чрез телефонно обаждане, в рамките на 7 календарни дни за спечелената от тях награда.

    За да бъде установено, че участникът отговаря на условията на настоящите правила за получаване на наградата, същият следва да потвърди, че може да предостави регистрираните за участие касови бележки на закупените продукти, посочени в раздел IV, т.1, на тези правила.

Доставките ще бъдат осъществявани съгласно работното време на куриерска фирма Speedy. Куриерските разходи са за сметка на Организатора.

Краен срок - 30 април 2023

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара