Конкурс за детска рисунка с парични награди по 700, 400 и 200 лв. и книги и образователни комплекти

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:Краен срок - 30 април 2023

Как се участва:

Чрез изпращане на рисунка на тема "Моята паричка".

Пълни правила:

Национален конкурс за детска рисунка "Моята паричка"

Хей, малък любознайко, Познаваш ли парите?
Знаеш ли какви задължителни елементи имат банкнотите? Кой и защо е изобразен върху тях?
Разглеждал ли си защитните елементи на книжните пари?
А как според теб трябва да изглеждат парите на бъдещето?

Този конкурс е провокация към въображението на децата. И към тяхното любопитство по отношение на парите и темата за личните финанси.

Задачата е пресъздаване чрез рисунка на проект на собствена банкнота. Участници могат да бъдат деца до 12 години (включително).

Онлайн гласуване и авторитетно жури ще определят петима победители за големите награди.

За участие в Конкурса участниците е необходимо самостоятелно да нарисуват свой дизайн на банкнота. Това може да е нов дизайн на банкнота от съществуваща валута или създаване на фантастичен (измислен/несъществуващ) паричен знак и претворяването му във визуален проект на нова банкнота.

Дизайнът на банкнота може да включва рисунка само на лицева страна на измислената паричка, може да включва лице и гръб. Липсата на изображение на гръб не е основание за неодобрение, нито е изискване, свързано с оценката на журито.

Всеки участник има право да участва само с един проект в настоящия Конкурс.

Няма ограничения в използваните техники на рисуване, стига проектът да е изпълнен на ръка, без използване на компютърна графика, компютърен софтуер и хардуер.

Не се допускат за участие в Конкурса рисунки, съдържащи обидни и/или нецензурни изображения или текстове; както и такива, съдържащи текстове и/или изображения, внушаващи насилие и/или дискриминация.

Участниците нямат право да бъдат подпомагани в изготвянето на своите рисунки за участие от родител/настойник или друго трето лице.

Участниците подават своите проекти за участие в Конкурса чрез свой родител/настойник. Проектите се изпращат за участие по електронен път през официалния сайт на Конкурса www.parichka.bg.

За подаване на рисунка за участие в Конкурса участниците е необходимо чрез свой родител/настойник да попълнят създадения в сайта на коркурса Формуляр за участие, като попълнят всички задължителни полета в регистрационната форма. Рисунката на участника се изпраща през Формуляра, като се прилага под формата на файл във форматите JPG, JPEG, PNG или BMP, с размер не по-малко от 100 KB и не повече от 5 MB.

Всички одобрени за участие в Конкурса проекти ще бъдат публикувани на официалния сайт на конкурса www.parichka.bg не по-късно от 01.05.2023 г. Всеки проект ще бъде представен с рисунката-изображение и публикуване на следните лични данни на участника: име; възраст; снимка. В представянето на проекта може да бъде включено и допълнително описание, предоставено от Участника и касаещо неговата рисунка.

Неодобрените за участие в Конкурса участници и проекти няма да бъдат публикувани на сайта на Конкурса. Неодобрените участници имат право да получат информация относно мотивите за тяхното недопускане или дисквалификация. Организаторите не носят отговорност за понесени загуби или пропуснати ползи, резултат от недопускане, дисквалификация или технически проблем при подаването на заявката за участие.

Всички одобрение за участие в Конкурса участници са длъжни да съхраняват в оригинал рисунките, с които участват, поне до приключване на целия период на конкурса, включително и награждаването.

Определянето на финалисти и побeдители в Конкурса се осъществява след края на периода за участие, посочен в т. 2.2. от настоящия Раздел III.

Класирането на участниците в конкурса се извършва по две независими една от друга процедури – избор на Жури и избор на Публика.

В периода от 01.05.2023 г. до 20.05.2023 г. на сайта www.parichka.bg ще протече онлайн гласуване на публика.

Участието в гласуването става чрез заявяване на предпочитание към даден проект/участник с бутон ГЛАСУВАМ под съответния проект. Всеки глас добавя по 1 (една) точка към съответния проект. Всеки гласуващ може оцени до 10 проекта, като на всеки отделен проект може да даде само по 1 (един) глас.

За гласуване е необходимо гласуващият да има валиден личен Facebook профил или Google профил, чрез който да извърши верификация на своя глас.

Не се допуска използване на софтуерни и други технически способи, чрез които могат да бъдат добавяни машинно/автоматично гласове към дадени рисунки. При съмнение за подобно нарушение Организаторите имат право да анулират подадени гласове, за които се счита, че са натрупани по такъв начин.

След приключване на периода на гласуване през сайта на Конкурса проектът, получил най-много гласове, бива класиран като „Победител на публиката“.

5-членно жури, избрано от Организаторите и обявено на официалния сайт на Конкурса www.parichka.bg, избира 3 (три) проекта, които да класира на Първо, Второ и Трето място.

В класирането на журито участват всички допуснати за участие в Конкурса проекти, с изключение на Победителя на публиката.

Журито разглежда и оценява одобрените за участие в Конкурса проекти до 25.05.2023 г.

Журито има право да избере и трима резервни финалисти.

В своя избор и оценка на проектите Журито се ръководи от следните основни критерии за оценка: оригиналност; детайл на изпълнение и включване на ключови компоненти, характерни за графичното оформление на банкноти; творческо умение; други по преценка на Организаторите.

Обявяването на победителите в Конкурса ще се извърши на официалния сайт на конкурса www.parichka.bg до 04.06.2023 г.

В срок до 04.06.2023 г. Организаторите на конкурса ще информират победителите – Победител на публиката; Първо, Второ и Трето място на журито – за постигнатите от тях отличия.

В срок до 5 (пет) дни от уведомлението по т. 4.3. съответният участник е длъжен при поискване да изпрати до посочен от Организаторите пощенски адрес на територията на Р България чрез своя родител/настойник за своя сметка оригинала на рисунката, с която участва в Конкурса.

При неполучаване на изискания в т. 4.4. оригинал по т. 4.3. Организаторите имат право да заменят съответния участник с друг резервен такъв, избран от Журито, а за Победител на публиката да посочат следващия по брой точки участник в сайта на Конкурса.

Наградите

Победител на публиката: 700 лв., книги/образователни комплекти
Първо място на журито: 700 лв., книги/образователни комплекти
Второ място на журито: 400 лв., книги/образователни комплекти
Трето място на журито: 200 лв., книги/образователни комплекти
Специална награда на Уникредит Булбанк: 400 лв., книги/образователни комплекти

* Паричната награда ще бъде предоставена от Уникредит Булбанк в детска дебитна карта или чек

Организации-партньори, компании-партньори или медии-партньори имат право да излъчат свой победител, различен от победителите, избрани по условията на т. 3 от Раздел III и след изрично съгласие на Организаторите и одобрение на наградата. В този случай наградата за този специален победител бива предоставяна от организацията-партньор и Организаторите не носят никаква отговорност относно предоставянето и/или изпращането на наградата.

Не се допуска размяна на награда от страна на получателя за паричната й равностойност или за други материални или нематериални изгоди. Организаторите си запазват правото да заменят дадена награда с друга или с еквивалента стойност, в случай на обстоятелства извън контрола на Организаторите.

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара