Спечелете пътуване до Уелс, таблети Fire 7 и колонки Echo Dot от KitKat

 

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/

Краен срок - 26 март 2023

Как се участва:

Чрез регистрация в сайта на играта и/или покупка на продукти KitKat за поне 5 лв. и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

Дай си фантастична почивка! Участвай за епично приключение и дневни Амазон награди.

За срока на Играта, посочен в точка 2, ал. (1) по-горе, ще бъдат раздадени общо 91 (деведесет и  една) награди, както следва:

а) 1 (словом: едно)  пътешествие до Уелс за двама:

    Включени самолетни билети
    Кола под наем: За общо 4 дни, ще бъде взета/оставена на летището в Ливърпул/Манчестър
    Настаняване: 3 нощувки в Поуис, Уелс
    Обучения по стрелба с лък, включва професионален иструктор и екипировка: 1 час
    Конна езда, включва професионален иструктор и екипировка: 1 час

б) 45 (словом: четиридесет и пет)  колонка Echo Dot (4th Gen)

в) 45 (словом: четиридесет и пет)  таблет Fire 7

Не се допуска замяна на спечелена награда с паричната ѝ равностойност или с друга награда.

МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

В зависимост от наградата, за която участва потребителя, Играта включва два механизма

А)Потребител, който желае да участва за наградата по точка 4(1) 1, буква „а“) - пътешествие до Уелс, следва да се регистрира на www.nestle.bg/kitkatpromo като отговори на въпроса: „Какво изрича Гандалф на моста в Мория?“

За участие за тази награда не се изисква покупка на продукти!

1. Потребител, който желае да участва за награда по точка 4. (1), букви „б“ и „в“ - колонка Echo Dot (4th Gen) и/или таблет Fire 7, следва да закупи по свой избор шоколадови продукти KITKAT® и/или KITKAT® POPS, KITKAT® MINI MIX, Lion®, Lion® 2Pack и Lion® Mini., за минимум 5 лева (словом: пет лева) и да регистрира касовия бон от покупката на www.nestle.bg/kitkatpromo.

Покупката трябва да е извършена само в  периода на Играта, посочен в т.2(1).

Потребителят следва да въведе име и фамилия, електронен адрес (e-mail), телефон, стойност на покупката и регистрира фискален бон/ове, като  приложи снимка на същия/те на интернет адрес: www.nestle.bg/kitkatpromo („Сайта на Играта“) и приеме правилата на Играта, Общите условия за ползване на Сайта на Играта и Правилата за поверителност на данните.

Участникът прилага фискалния/те бон/ове от закупените продукти, участващи в Играта, въвеждайки номера и стойноста на покупката от фискалния/те бон/ове, като задължително прикрепя снимка на фискалния/те бон/. Снимката/ите на фискалния/те бон/ове трябва да са добре четими, защото служат като доказателство за направената покупка и участие в Играта според правилата й. Фискалните бонове трябва да бъдат заснемани самостоятелно без други предмети върху/около тях. Ако снимката не е четима, не е заснета в цялост или има закрити или нечетими участъци, не присъстват участващи продукти на минимална стойност, участникът ще бъде дисквалифициран. Фискалния/те бон/ове могат да се регистрират 24 (двадесет и четири) часа в денонощието, 7 (седем) дни в седмицата, по време на периода на Играта.

Един потребител може да участва с един фискален бон само веднъж. Един потребител има право на неограничен брой участия с различни фискални бонове, отговарящи на условията на Играта. Един участник има право само на една от дневните Амазон награди в периода на играта, независимо от броя участия и броя на регистрираните фискални бонове.

Всеки участник е длъжен да пази всички регистрирани фискални бонове, с които е участвал, до 60 (шестдесет) дни след края на Играта.

Запознайте се с правилата на Играта, декларирайте, че имате навършени 18 години и се информирайте как обработваме вашите лични данни спрямо Политиката за поверителност на данните.

ПРОЦЕДУРА ЗА ТЕГЛЕНЕ, ОБЯВЯВАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ.

    Всеки ден в периода на Играта ще бъде извършено теглене чрез специализиран софтуер на случаен принцип на 1 (словом: един) печеливш на колонка Echo Dot (4th Gen) и 1 (словом: един) печеливш на таблет Fire 7. Изключение прави само последния ден на играта (26.03), в който ще бъдат изтеглени 4 (четири) печеливши на колонка Echo Dot (4th Gen) и 4 (четири) печеливши на таблет Fire 7 Спечелилите награди  ще се публикуват с  печелившият(те)  номер(а) на фискалния(те) бон(ове) и телефонен номер без последните три цифри в рамките на следващия ден.

     След приключване на Играта (23.59 ч. на 26.03.2023 г.) ще бъде извършено теглене чрез специализиран софтуер на случаен принцип на печелившия на  пътешествие до Уелс, заедно с 3 (словом: три ) резервни участници и валидиране на тяхното участие според правилата на Играта, в присъствието на създадена за целта комисия от представители на Организатора/Агенцията

     Спечелилият наградата по т. 2  ще бъде публикуван на сайта на играта www.nestle.bg/kitkatpromo със собствено име и фамилия и телефонен номер без последните три цифри.

     Със спечелилите ще бъде осъществена връзка чрез имейла или телефона, които са посочили при регистрация, с цел уточняване на телефон за връзка и адрес, на който да бъде доставена наградата. Ако се наложи, представител на Организатора може да се свърже със спечелилите участници по телефон за уточняване детайли във връзка доставката на наградата.

    В случай, че спечелил участник е предоставил грешен, непълен или неточен имейл адрес, както и ако печелившият участник не се свърже с Организатора до 14 (четиринайсет) дни от публикуване на печелившите, за да потърси наградата си, ще се счита, че печелившият се отказва от получаване на наградата и Организаторът има право да предостави наградата на изтеглен като резерва участник.

    За да получи наградата, спечелилият трябва да:

- представи за справка на куриера регистриран и изтеглен като печеливш фискален бон, който ще бъде  върнат веднага. Ако същият не бъде представен, спечелилият участник губи правото да получи наградата;

- представи лична карта, за да удостовери самоличността си, която се връща веднага;

- попълни и предостави на куриера декларация за получаване на наградата.

Съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица облагаеми с окончателен данък в размер на 10% са всички предметни награди с пазарна стойност над 100 (сто) лв. от участие в игри, при които печалбата се определя на случаен принцип. Дължимият данък е за сметка на участника и се удържа и внася от Организатора.

В тази игра Организаторът ще начисли за своя сметка, декларира и внесе дължимия данък.

За тази цел всеки печеливш получава от Организатора декларация. Като необходимо условие за получаване на наградата, печелившият трябва да попълни пълното си име, ЕГН/ ЛНЧ и адрес, да подпише и да върне на Организатора декларацията.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара