Спечелете ваучер за туристически услуги, ваучери за Fashion Days и IQOS панели

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/


Играта е приключила!

Как се участва:

Чрез регистрация и качване на снимка/текст в сайта на играта.

Пълни правила:

Играта е отворена за участие за всички физически лица навършили 18-годишна възраст, които са потребители на тютюневи изделия и/или изделия, свързани с тютюневите изделия, с изключение на служителите на „Филип Морис България“ ЕООД, рекламните агенции, свързани с Играта, както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители, братя, сестри и съпрузи).

Наградите, които могат да бъдат спечелени при участие в Играта, са следните:

1 бр. Ваучер за туристическа услуга на стойност 500 лв., предоставен от ПРЕМИЕР ТУРС ЕООД
3 бр. х Ваучера за пазаруване на стойност 100 лв. от Fashion Days ;
20 бр. х IQOS панели от серия Together We Celebrate.

Не се допуска замяна на спечелената награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

За да участва в Играта всеки участник трябва:

–  да посети страницата https://iqosbulgaria.com/wall-of-iqos/winter-2022/ и да изпрати свой текст или изображение (съдържание, генерирано от потребителя, наричано по-долу „Съдържание“).

– да се регистрира за участие в игра на късмета на https://iqosbulgaria.com/wall-of-iqos/winter-2022/ , като предостави своите актуални лични данни – две имена, телефонен номер и имейл адрес. Доколкото участието е лично, забранено е предоставянето на чужди лични данни.

– да приеме Официалните правила;

– да се запознае със Съобщението относно обработването на личните данни за целите на Играта, налично на https://iqosbulgaria.com/wall-of-iqos/winter-2022/

Участието в Играта не е обвързано с покупка на стоки.

Изпратеното от участниците Съдържание може да бъде публикувано на страницата https://iqosbulgaria.com/wall-of-iqos/winter-2022/, след предварително одобрение от Организатора, ако отговаря на следните условия:

Съдържанието не следва да съдържа:

    Обиди, език или изображения, представляващи или призоваващи към вербално или физическо насилие ;
    Коментари или изображения, които насаждат омраза или са дискриминационни по отношение на раса, етнически произход, религия, пол, увреждане, сексуална ориентация или политически убеждения;
    Линкове, коментари или изображения с открито сексуално съдържание;
    Нарушения на авторски права или права на интелектуална собственост;
    Спам, линкбейт или файлове, съдържащи вируси, които могат да повредят компютрите или мобилните устройства на Организатора, потребителите или на трети лица;
    Атаки срещу определени групи или коментари със заплахи, обиди и тормоз;
    Търговски предложения или промоция на конкуренти;
    Конфиденциална информация или търговски тайни;
    Представяне под чужда самоличност за друг човек или организация;
    Изображения на отделни части на тялото, освен ръце;
    Изображения или езикови изрази, в които участват лица под 18 години или са предназначени или насочени към тях, или които са с конкретна или специална отличителност, която да е разпознаваема предимно или само от лица под 18 години; (включително такива, свързани с Коледните празници) ;
    Лога или марки, различни от IQOS;
    Неофициални IQOS аксесоари;
    Препоръки на IQOS като алтернатива на тютюнопушенето;
    Теми касаещи здравето, политика, религия или друга чувствителна информация;
    Език или изображения, които могат пряко да се свържат с употребата на тютюневи изделия (напр. споменаване на вкус, мирис, качества на тютюневото изделие, показване на употребата на тютюневи изделия, глаголът „пуша“ и пр.).
    Разпознаваемо изображение на лице, ненавършило 25-годишна възраст (независимо дали това е участникът, изпратил съдържанието или трето лице).

Участникът, изпратил съдържанието, следва да е автор на Съдържанието и да притежава правата на интелектуална собственост върху него.

За всяко Съдържание, което участник споделя с Организатора, участникът заявява и декларира, че:

    Е настоящ потребител на тютюневи изделия и/или изделия, свързани с тютюневите изделия и е навършил/а 18 години (ако неговото изображение не се появява в съответното Съдържание) или 25 години (ако негово разпознаваемо изображение се появява в съответното Съдържание);
    Съдържанието е негово оригинално произведение и не нарушава права на интелектуална собственост, права на защита на личните данни или други права на трети лица;
    Разрешението за ползване на Съдържанието по силата на настоящото споразумение („лицензия“) не е в нарушение или противоречие с настоящи договорни задължения на участника или приложимите закони;
    Всички лица, чието разпознаваемо изображение се появява в Съдържанието, включително и участникът, са навършили поне 25 години; участникът е дал възможност на лицата да се запознаят със Съобщението относно обработването на личните данни за целите на Играта, налично на https://iqosbulgaria.com/wall-of-iqos/winter-2022/ и има разрешение (съгласие) от тези лица да: i) ги снима, записва или филмира, ii) да включва техни фотографии, аудио запис или видео запис в Съдържанието и да iii) публикува Съдържанието, без да се дължи възнаграждение за това, и iv) да предостави при поискване от Организатора копие от писменото разрешение (съгласие), получено от тях.

    b) Участникът запазва всички права върху Съдържанието, но с настоящото предоставя на Организатора и неговите свързани лица лицензия със срок от 10 години да ползва и копира оригиналното Съдържание, предоставено от участника за всякакви законосъобразни цели, в т.ч. и за търговски цели, без заплащане и по преценка на Организатора, и без поемане на отговорност или гаранции (изрични или по подразбиране) във връзка с ползването му, от датата, в която предостави на Организатора и неговите свързани лица тази лицензия.

    c) Участникът предоставя на Организатора и неговите свързани лица права за възпроизвеждане, видоизменяне, показване, излагане и изготвяне на производни произведения, публично представяне, разпространение, излъчване и друго ползване на Съдържанието, в неговата цялост или на части от него според желанието на Организатора (или неговите свързани лица), за горепосочените цели и във всякакви средства за комуникация, както и във всички географски региони.

    d) Участникът дава разрешение на Организатора и неговите свързани лица да използват неговите име, псевдоним, изображение, потребителско име, глас, представяне на живо или на запис, автограф, фотографии или биографична информация за него или тези на други хора, включени в Съдържанието съгласно Съобщението до потребителите на ФМИ относно защитата на лични данни, налично на https://pmiprivacy.com/bg/consumer, и декларира, че е уведомил другите хора, включени в Съдържанието, за тези условия.

    e) Организаторът и неговите свързани лица не носят отговорност в случай че Съдържанието нарушава имуществени или неимуществени права на трети лица, оклеветява трети лица или накърнява личния живот на трети лица. Участникът следва да обезщети и да предпази Организатора и неговите свързани лица от отговорност във връзка с всички искове и претенции, вреди, отговорност, загуби, дължими суми, разходи и разноски, възникнали от или свързани с такива нарушения.

    f) Участникът се съгласява, че дава тази лицензия доброволно и има право да я предостави на Организатора.

Всеки регистрирал се участник, изпратил Съдържание в периода на провеждане на Играта съгласно т. 5.1 по-горе, участва в игра на късмета с награди (не е нужно Съдържанието да е било одобрено и публикувано от Организатора, за да има участник правото да бъде включен в играта на късмета). Печелившите се определят на случаен принцип в периода 19.01.2023 г.- 23.01.2023г.

В игра на късмета ще бъдат определени:

    Двадесет и четири печеливши на наградите.
    Печеливши при допълнително(и) разиграване(ия) на играта на късмета, в случай че някой от печелившите не желае да получи спечелената награда или няма право да я получи съгласно тези Официални правила.

Печелившите участници ще бъдат уведомени чрез имейл и/или Вайбър съобщение и/или телефонно обаждане на предоставените от тях данни за контакт в срок до 10 работни дни от изтеглянето на печелившите.

Всеки от печелившите участници, който спечели награда, трябва в срок до 5 (пет) календарни дни, считано от датата на уведомяване, да предостави на Организатора конкретен валиден адрес за доставка. Ако Организаторът не получи нужната информация в срок, участникът губи правото да получи спечелената награда. Получаването на наградата е само лично. Печелившият участник трябва да удостовери самоличността си и факта, че е пълнолетен, на куриера, за да получи наградата.

За да получи наградата, печелившият участник трябва да представи на куриера лична карта за сверяване на самоличността, като последната веднага му се връща, а за получаване на наградата „Ваучер за туристическа услуга“ подписва приемно-предавателен протокол, съдържащ информацията, необходима за данъчни цели и удостоверяващ, че наградата му е връчена.

Краен срок - 15 януари 2023

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара