Спечелете ваучери Sodexo по 300 лв. и 220 купи за плодове от Activia

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/


Играта е приключила!


Как се участва:

Чрез покупка на определен брой продукти Activia и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

За целите и при условията за провеждане на Играта ще бъдат раздадени общо 231 бр. награди, от които 220 (двеста и двадесет) броя Малки награди и 11 (единадесет) броя Големи награди.

“Малка награда” по смисъла на настоящите Правила означава 1 (един) брой преносима купа за плодове с вместимост 600мл, брандирана с логото на Activia.

"Голяма награда по смисъла на настоящите Правила означава 1 (един) пакет ваучери за храна Sodexo на обща стойност 300 лв. (триста лева).

Обърнете внимание: За целия период на провеждане на Играта един участник има право и може да спечели най-много една Малка награда при всяко седмично теглене и една Голяма награда.

При изтегляне на даден участник като печеливш повече от веднъж при дадено седмично теглене, той има право да получи само една Малка награда от съответното седмично теглене.

При изтегляне на даден участник като печеливш на Голяма награда повече от веднъж, той има право да получи само една Голяма награда.

Механизъм за участие за Голяма награда (задължителни условия, определящи правото на участие с възможна печалба Голяма награда):

За да получите възможност да спечелите една от обявените Големи награди, следва да изпълните следните задължителни стъпки през периода на провеждане на Играта:

Стъпка 1: Закупете наведнъж най-малко 5 /пет/ броя продукти с марка „Активиа“ от търговски обект в страната или онлайн. Запазете фискалния бон от покупката!

Стъпка 2: Посетете промо сайта на Активиа за България: www.activiapromo.bg и се регистрирайте за участие, като изберете секция „Участвай за голяма награда“ и посочите номера на фискалния бон от покупката, две имена, мобилен номер и имейл адрес за кореспонденция чрез платформата за регистрация.

Всяка успешна регистрация, извършена по гореописания начин, представлява една възможност за печалба на една от общо 11 (единадесет) броя Големи награди. Един участник може да спечели не повече от една Голяма награда, независимо от броя на регистрациите, които е направил за целия период на Играта.

Печелившите на Големи награди ще бъдат определени на случаен принцип измежду всички участници, извършили успешни регистрации на касови бонове през целия период на провеждане на Играта (от 00:00 ч. на 09.01.2023 г. до 24:00 ч. на 26.03.2023 г.).

Печелившите на Големи награди ще бъдат определени чрез едно единствено теглене, което ще се извърши на 27.03.2023 г., при условията, посочени по-долу в т.10.

Механизъм за участие за Малка награда (задължителни условия, определящи правото на участие с възможна печалба Малка награда):

За да получите възможност да спечелите една от обявените Малки награди, следва да изпълните следните задължителни стъпки:

Стъпка 1: Закупете наведнъж най-малко 3 /три/ броя продукти с марка „Активиа“ от търговски обект в страната или онлайн, през периода на провеждане на Играта. Запазете фискалния бон от покупката!

Стъпка 2: Посетете сайта на Активиа за България: www.activiapromo.bg и се регистрирайте за участие през календарната седмица, в която фискалният бон е издаден, като изберете секция „Участвай за малка награда“ и посочите номера на фискалния бон от покупката, две имена, мобилен номер и имейл адрес за кореспонденция чрез платформата за регистрация.

Обърнете внимание: Регистрацията за участие за Малка награда следва да е направена в календарната седмица, в която е издаден фискалният бон, въз основа на който се прави регистрацията и който удостоверява закупуването на най-малко 3 /три/ броя продукти с марка „Активиа“. Регистрация на фискален бон, удостоверяващ закупуването на най-малко 3 /три/ броя продукти с марка „Активиа“, издаден в периода на Играта, но регистриран извън календарната седмица, през която е издаден, не дава право на участие в разпределението на Малките награди.

Пример 1: Фискален бон, удостоверяващ закупуването на най-малко 3 /три/ броя продукти с марка „Активиа“, издаден на 17.01.2023 г. и регистриран за участие за спечелването на Малка награда в периода от 17.01.2023 г. до 24:00 ч. на 22.01.2023 г., дава право на участие в разпределението на Малките награди за календарната седмица от 16.01.2023 г. до 22.01.2023 г.

Пример 2: Фискален бон, удостоверяващ закупуването на най-малко 3 /три/ броя продукти с марка „Активиа“, издаден на 17.01.2023 г. и регистриран за участие за спечелването на Малка награда след 24:00 ч. на 22.01.2023 г., не дава право на участие в разпределението на Малките награди.

Всяка успешна регистрация за Малка награда представлява една възможност за печалба на една Малка награда през съответното седмично теглене. За целия период на Играта, един участник може да спечели не повече от една Малка награда на всяко седмично теглене, независимо от броя на регистрациите, които е направил при условията на тези правила през съответната седмица.

Печелившите на Малки награди ще бъдат теглени на случаен принцип чрез 11 (единадесет) поредни седмични тегления, при условията посочени по-долу в т.10. Във всяко седмично теглене, участват единствено регистрациите, извършени успешно и в съответствие с предвиденото в настоящите Правила през седмицата, предхождаща съответното седмично теглене, които се определят автоматично от софтуер спрямо датата и часа на регистрация на фискалния бон.

Регистрациите за Малка награда, които не са били обявени за печеливши по време на седмичното тегленето (тегленето, следващо седмицата, през която фискалните бонове, участващи в него, са били регистрирани), НЕ СЕ прехвърлят и НЕ участват в последващи седмични тегления.

Условията за разпределение на Малки награди са описани подробно в Раздел V, т.10 от настоящите Правила.

При желание за промяна на имейл адреса, посочен при извършването на дадена регистрация и посочване на нов имейл адрес, е необходимо да се извърши телефонно обаждане на: 0892252101 в работно време от 9:00 до 17:00, от понеделник до петък.

С изпълнението на горните стъпки, потребителите се регистрират за участие в Играта. С регистрацията си за участие, потребителите изрично декларират, че желаят да участват в Играта, отговарят на всички условия за участие, запознати са и приемат настоящите Правила и се задължават да ги спазват. В случай че след определяне на печелившите участници се установи, че участник не отговаря на задължителните условия и/или по един или друг начин е нарушил настоящите Правила, правото му да получи наградата се отнема и наградата му се преразпределя по установения по-долу ред.

Регистрация на фискален бон

 Един фискален бон може да бъде регистриран САМО ВЕДНЪЖ, респективно НЕ МОЖЕ да бъде регистриран едновременно за Малка и Голяма награда.

Всеки успешно регистриран бон по реда и при условията на тези Правила представлява една регистрация за участие, съответно - една възможност за печалба на Малка или на Голяма награда.

Всеки участник може да регистрира неограничен брой фискални бонове, доколкото всеки бон удостоверява различна покупка на най-малко 3 /три/ (минимален брой на закупените продукти при участие за Малка награда) или най-малко 5 /пет/ броя (минимален брой на закупените продукти при участие за Голяма награда) продукти с марка „Активиа“, закупени през периода на провеждане на Играта от търговски обект в страната или онлайн.

Регистрациите за участие с възможност за печалба на Малка награда, извършени в конкретна седмица участват единствено в седмичното теглене, което съответства на седмицата на регистрация (тегленето, следващо седмицата, през която фискалните бонове са регистрирани). Регистрациите, които не са били обявени за печеливши по време на съответното седмично теглене, НЕ СЕ прехвърлят и НЕ участват в последващи седмични тегления. При изтегляне на даден участник като печеливш повече от веднъж при дадено седмично теглене, той има право да получи само една Малка награда от съответното седмично теглене.

Условията за разпределение на Малки награди са описани подробно по-долу в Раздел V, т. 10 от настоящите правила.

Регистрациите за участие с възможна печалба на Голяма награда могат да бъдат извършвани през целия период на провеждане на Играта, като всеки отделен регистриран фискален бон представлява отделна възможност за печалба на Голяма награда по време на единственото теглене за Голяма награда, което ще се извърши непосредствено след последната седмица на Играта - на 27.03.2023 г. При изтегляне на даден участник като печеливш на Голяма награда повече от веднъж, той има право да получи само една Голяма награда.

В случай че закупи по-голям брой продукти през периода на провеждане на Играта, потребителят има право да регистрира всички закупени от него продукти и респективно да увеличи възможностите си за печалба, при условие, че покупката на всяка отделна група продукти е извършена наведнъж, отразена е в отделен фискален бон и е последвана от отделна регистрация на съответния фискален бон, при условията на настоящите Правила. (Покупка на група продукти по смисъла на Настоящите правила означава покупка на минимално установен брой продукти Активиа, които определя правото на участие в Играта за съответния вид награда, респективно – покупка на най-малко 3 (три) броя продукти за участие с възможна печалба Малка награда или покупка на най-малко 5 (пет) броя продукти за участие с възможна печалба Голяма награда.).

Пример 1: Потребител, който закупува наведнъж 6 /шест/ продукта Активиа, може да участва с две регистрации и по този начин да удвои възможностите си за печалба на Малка награда, но за целта следва да изиска от търговския обект два фискални бона за две отделни покупки и да регистрира двата отделни фискални бона, всеки от които удостоверява покупката на 3 /три/ промоционални продукта, през съответната календарна седмица, през която същите са издадени.

Пример 2: Потребител, който закупува наведнъж 10 /десет/ продукта Активиа, може да участва с две регистрации и по този начин да удвои възможностите си за печалба на Голяма награда, но за целта следва да изиска от търговския обект два фискални бона за две отделни покупки и да регистрира двата отделни фискални бона, всеки от които удостоверява покупката на 5 /пет/ промоционални продукта.

Пример 3: Потребител, който закупува наведнъж 9 /девет/ продукта Активиа, може да участва с три регистрации за малка награда, ако регистрира 3 /три/ фискални бона, всеки от които за покупка на по 3 /три/ продукта, през съответната календарна седмица, през която същите са издадени. Алтернативно, ако желае, със същата покупка потребителят може да участва с една регистрация за Малка награда и една за Голяма награда, като регистрира два касови бона – един удостоверяващ покупка 4 /четири/ продукта и още един за покупка на 5 /пет/ продукта. Регистрацията на фискалния бон за участие в разпределението на Малка награда следва да е извършено в рамките на календарната седмица, през която фискалният бон е издаден.

Обърнете внимание: При покупка на продукти „Активиа натурална“ – мултипак (3х190г.), в условията на играта това се счита за един закупен продукт.

Пример: Покупка на 1 (един) брой мултипак и още 2 (два) броя кофички по 280г. се приема за покупка на общо 3 продукта.

Механизъм за определяне на победителите

Печелившите участници ще бъдат определени чрез специален софтуер за разпределение на награди на случаен принцип. Тегленето на наградите се извършва в присъствието на представител на Организатора.

Разпределението на наградите (тегления) ще се осъществи на следните дати и при следните условия:

    Първо седмично теглене - 16.01.2023 г. – определяне на печеливши участници на 20 (двадесет) броя Малки награди. Печелившите ще бъдат определени измежду всички участници, извършили успешни регистрации за Малки награди през периода от 00:00 ч. на 09.01.2023 г. до 24:00ч. на 15.01.2023 г.
    Второ седмично теглене – 23.01.2023 г.– определяне на печеливши участници на 20 (двадесет) броя Малки награди. Печелившите ще бъдат определени измежду всички участници, извършили успешни регистрации за Малки награди през периода от 00:00 ч. на 16.01.2023 г. до 24:00 ч. на 22.01.2023 г.
    Трето седмично теглене – 30.01.2023 г.– определяне на печеливши участници на 20 (двадесет) броя Малки награди. Печелившите ще бъдат определени измежду всички участници, извършили успешни регистрации за Малки награди през периода от 00:00 ч. на 23.01.2023 г. до 24:00 ч. на 29.01.2023 г.
    Четвърто седмично теглене - 06.02.2023 г.– определяне на печеливши участници на 20 (двадесет) броя Малки награди. Печелившите ще бъдат определени измежду всички участници, извършили успешни регистрации за Малки награди през периода от 00:00 ч. на 30.01.2023 г. до 24:00 ч. на 05.02.2023 г.
    Пето седмично теглене - 13.02.2023 г.– определяне на печеливши участници на 20 (двадесет) броя Малки награди. Печелившите ще бъдат определени измежду всички участници, извършили успешни регистрации за Малки награди през периода от 00:00 ч. на 06.02.2023 г. до 24:00ч. на 12.02.2023 г.
    Шесто седмично теглене - 20.02.2023 г. – определяне на печеливши участници на 20 (двадесет) броя Малки награди. Печелившите ще бъдат определени измежду всички участници, извършили успешни регистрации за Малки награди през периода от 00:00 ч. на 13.02.2023 г. до 24:00 ч. на 19.02.2023 г.
    Седмо седмично теглене - 27.02.2023 г.– определяне на печеливши участници на 20 (двадесет) броя Малки награди. Печелившите ще бъдат определени измежду всички участници, извършили успешни регистрации за Малки награди през периода от 00:00 ч. на 20.02.2023 г. до 24:00 ч. на 26.02.2023 г.
    Осмо седмично теглене - 06.03.2023 г.– определяне на печеливши участници на 20 (двадесет) броя Малки награди. Печелившите ще бъдат определени измежду всички участници, извършили успешни регистрации за Малки награди през периода от 00:00 ч. на 27.02.2023 г. до 24:00 ч. на 05.03.2023 г.
    Девето седмично теглене - 13.03.2023 г.– определяне на печеливши участници на 20 (двадесет) броя Малки награди. Печелившите ще бъдат определени измежду всички участници, извършили успешни регистрации за Малки награди през периода от 00:00 ч. на 06.03.2023 г. до 24:00 ч. на 12.03.2023 г.
    Десето седмично теглене - 20.03.2023 г.– определяне на печеливши участници на 20 (двадесет) броя Малки награди. Печелившите ще бъдат определени измежду всички участници, извършили успешни регистрации за Малки награди през периода от 00:00 ч. на 13.03.2023 г. до 24:00 ч. на 19.03.2023 г.
    Единадесето последно теглене - 27.03.2023 г.– определяне на печеливши участници на 20 (двадесет) броя Малки награди и 11 (единадесет) броя Големи награди. Печелившите на Малки награди ще бъдат определени измежду всички участници, извършили успешни регистрации за Малки награди през периода от 00:00 ч. на 20.03.2023 г. до 24:00 ч. на 26.03.2023 г. Печелившите на Големи награди ще бъдат определени измежду всички участници, извършили успешни регистрации за Големи награди през целия период на провеждане на Играта, а именно от 00:00ч. на 09.01.2023 до 24:00 ч. на 26.03.2023 г.

Обърнете внимание на горепосочените периоди. В седмичните тегления за Малки награди участват единствено регистрациите, извършени през съответната седмица, предхождаща тегленето. Непечеливши регистрации не се прехвърлят към последващ период и не участват в следващи тегления за Малки награди, в съответствие с т. 9.5.3 от настоящите правила. Теглене за определяне на печеливши на Големи награди се извършва само веднъж – на 27.03.2023 г. и в него участват всички регистрации за Големи награди, извършени успешно през целия период на провеждане на Играта.

За целите на настоящите Правила, под понятието „седмица“ следва да се разбира седемдневния период, предхождащ датата на провеждане на съответното теглене. Предвид че разпределението на наградите се извършва в понеделник, за седмица, предхождаща всяко едно теглене, се приема седемдневния период от 00:00 ч. на понеделник до 24:00 ч. на неделята, предхождаща съответното теглене в понеделник.

При всяко седмично теглене за Малка награда ще бъдат определени по петима резервни печеливши на Малка награда.

По време на единственото теглене за Голяма награда, ще бъдат определени петима резервни печеливши на Голяма награда.

Резервните печеливши участници следва да отговарят на всички условия за участие, определени в настоящите Правила. Резервните печеливши участници имат право да получат награда единствено в следните случаи и по реда на изтеглянето си:

    Ако основен печеливш участник не предостави данни за доставка в определения от Организатора срок.
    Ако основен печеливш участник не може да бъде открит на посочения от него адрес и телефон и не приеме наградата си в срока, определен от куриерската служба.
    Ако по отношение на основен печеливш се установи, че е нарушил и/или не отговаря на условията за участие в Играта, определени в настоящите правила или се е отказал от правото си да получи награда.

В гореизброените случаи основният печеливш участник губи правото си да получи награда и да участва в следващи тегления, а неполучената от него наградата се разпределя на резервен печеливш, определен при същото теглене, при което е определен и основният печеливш участник.

Пример: Ако основен печеливш, определен при първо седмично теглене, не може да получи награда, наградата се разпределя на резервен печеливш, определен при първо седмично теглене. Ако основен печеливш от второ седмично теглене не може да получи награда, наградата се разпределя на резервен печеливш, определен при второ седмично теглене и т.н.

При неизпълнение на необходимите условия за получаване на дадена награда от основните печеливши участници и след изчерпване на възможността за връчване на награда на изтеглените резервни участници за съответното седмично теглене за Малка награда, респективно за резервните участници за получаване на Голяма награда, съответната награда остава неразпределена.

Печелившите участници ще бъдат обявени на уебсайта www.activiapromo.bg чрез публикуване на първото име на участника, първата буква от фамилията му, както и последните 4 цифри от посочения от него телефонен номер най-късно до 12:00 на деня, следващ тегленето и ще бъдат информирани на посочения при регистрацията телефон и/или допълнително посочен от тях имейл в съответствие с възможността, предвидена в т. 9.3 в срок от 48 часа от обявяването им на уебсайта, като едновременно с това ще получат данни за фискалния бон, с чиято регистрация са изтеглени като печеливши (последните три цифри от фискалния бон).

В отговор на този имейл, в срок 5 (пет) работни дни от датата на получаване му, печелившите следва да предоставят снимка или сканирано изображения на печелившия фискален бон, както и данни за доставка на наградата - три имена, адрес за доставка и телефон за връзка.

Печелившите на Голяма награда, задължително следва в отговора на имейла да предоставят, освен основната информация (адрес за доставка и телефон за връзка, номер на фискален бон и датата му на издаване) и допълнителни данни - три имена, ЕГН и постоянен адрес за целите на т. 7.3. от настоящите Правила.

Последните се събират на законово основание с цел изготвяне на задължителна счетоводна документация и се предоставят на контролните органи за целите на данъчния контрол. Същите се унищожават след изтичане на законоустановения срок за тяхното съхранение.

След като всеки печеливш участник подаде необходимите данни във връзка със спечелване на наградата чрез отговор на имейла, с който е осведомен за спечелването, ще последва потвърдителен имейл от Организатора в рамките на 2 работни дни, потвърждаващ представянето на всички необходими данни от страна на печелившия и срока за получаването на наградата.

При връчване на наградите получателят трябва да представи на служителя на куриерската служба фискалния бон, удостоверяващ покупката, въз основа на който е направена печелившата регистрация. В случай че получателят не представи печелившия фискален бон, куриерът има право да не връчи наградата, като в този случай същата се разпределя на резервен печеливш участник, изтеглен като такъв през съответното (седмично) теглене.

При загуба или унищожаване на фискалния бон, наградата е възможно да бъде получена единствено с дубликат на фискалния бон, издаден от съответния търговски обект, както и чрез електронно издаден фискален бон.

Наградите ще бъдат доставяни до посочения от печелившия участник адрес за доставка не по-късно от 20 работни дни, считано от датата на получаване на данните за доставка.

Краен срок - 26 март 2023

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара