Спечелете 300 коледни пуловера от лешниково-какаов крем Nutella

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/


Играта е приключила!

Печеливши: https://xmas.itst.bg/bg/bg/xp/xmas/winners

Как се участва:

Чрез покупка на лешниково-какаов крем Nutella и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

Промоцията се организира и провежда на територията на Република България във всички места за продажба, в които се предлагат Промоционалните продукти.

Участващите продукти са всички стъклени буркани с лешниково-какаов крем Nutella независимо от грамажа („Промоционални продукт(и)“), закупени в рамките на посочения в раздел 3 по-горе Промоционален период.

За избягване на съмнение в Промоцията няма да участват единичните пластмасови опаковки с лешниково-какаов крем Nutella от 15 g, както и други продукти, различни от Промоционалните продукти, включващи като част от търговското си наименование Nutella (като Nutella & Go, Nutella B-Ready и Nutella Biscuits).

Участието се осъществява в следните стъпки:

    Участникът трябва да закупи Промоционален продукт в рамките на Промоционалния период, да направи снимка/сканирано копие на касовата бележка от покупката и да запази оригинала на касовата бележка от покупката.

    След това участникът трябва да влезе на Сайта  www.nutella.com и да регистрира касовата бележка за участие в Промоцията, попълвайки форма със следните данни: български мобилен телефонен номер, имейл и да прикачи ясна и четлива снимка или сканирано копие на касовата бележка, от които да са видими следните данни: конкретното име на закупения Промоционален продукт (т.е. Nutella/Нутела или друг подобен текст, доказващ закупуването на стъклен буркан Nutella); номерът на касовата бележка; датата на касовата бележка (да е в рамките на Промоционалния период). Касови бележки, които не съдържат и не посочват ясно тези данни или не отговарят на останалите условия на Промоцията, няма да бъдат одобрявани и ще отпадат от играта (виж и забележката в края на т. 5.1). Една и съща касова бележка може да бъде регистрирана само веднъж.

    Снимките или сканираните копия на касовите бележки ще бъдат прегледани и одобрявани от техническо лице, което ще провери дали отговарят на условията за участие в Промоцията. Участниците ще бъдат уведомявани чрез имейл, дали качената касова бележка е одобрена за участие в Промоцията, или не.

    С всяка регистрирана касова бележка,  която отговаря на условията на Промоцията,  участникът увеличава шанса си за спечелване на награда, а именно:
        един от 300 коледни пуловера Nutella. Тегленето на печелившите участници ще бъде извършено в рамките на три тегления на  7 декември, 14 декември и 21 декември, като при всяко от трите тегления ще бъдат присъждани по 100 коледни пуловера Nutella (т.е. общо 300).

    От участника ще бъде изискано да потвърди, че е навършил 18-годишна възраст, че е прочел, разбрал и се е съгласил с Официалните правила и че е прочел и разбрал информацията, засягаща обработването на лични данни в Приложение 1 на Официалните правила.

    Участникът трябва да е регистрирал касовата бележка(и) за закупения Промоционален продукт(и) в рамките на Промоционалния период, но не по-късно от 23:59:59 часа на 19 декември 2022 г. 

    Всеки участник трябва да пази оригинала на регистрираната касова бележка(и), за да докаже участието си в Промоцията и за да получи наградата си, ако е спечелил такава.

    Печелившите участници ще бъдат потърсени по телефона за доуточняване на детайли по получаването на наградата. Обаждане ще бъде инициирано поне 3 пъти на ден в рамките на три  последователни дни. При невъзможност да се свържем с победителя в рамките на този период, наградата ще се присъди на негова резерва.

Забележка: За избягване на всякакво съмнение, касовата бележка ТРЯБВА задължително да съдържа, наред с другата изискуема информация, и името на закупения Промоционален продукт(и), като касови бележки, които не отговарят на това условие, ще бъдат счетени за невалидни, следователно няма да бъдат одобрявани за участие в Промоцията. Това означава, че за да се приеме за валидна една касова бележка, касовата бележка трябва да съдържа изрично името на Промоционалния продукт(и) (т.е., Nutella/Нутела или сходни наименования), като името на Промоционалния продукт(и) не може да бъде заместено от други родови понятия, включително, но не само: захарни/шоколадови/сладкарски или друг вид изделия, бонбони, сладки, крем(ове) и други подобни. Не се приемат за валидни касови бележки с неуточнени или неясни артикули.

Касови бележки, на които не се виждат ясно: номерът и датата на касовата бележка и името на закупения Промоционален продукт(и) (т.е., Nutella /Нутела или сходни наименования), ще бъдат дисквалифицирани.

Не се приемат за валидни касови бележки, върху които името на Промоционалния продукт(и) или някои от другите изискуеми данни са били добавени ръчно или преправяни допълнително.

Не се приемат за валидни и касови бележки, чийто дати показват покупка на Промоционален/и продукт/и преди или след Промоционалния период, както и касови бележки, от които е видно, че Промоционалния продукт/и са закупени извън територията на Република България

Наградите в Промоцията се присъждат по долуописания начин:

Коледен пуловер Nutella:  чрез софтуер на случаен принцип при всяко от трите тегления на горепосочените дати, а именно: 7 декември, 14 декември и 21 декември, сто от участниците (т.е. общо триста от участниците за целия Промоционален период), регистрирали поне една валидна касова бележка, одобрена за участие към съответната дата и регистрирана в рамките на периодите по-долу,  могат да спечелят тази награда.

В тегленето на 7 декември ще участват касови бележки, регистрирани в периода от 28.11 до 05.12, включително.  В тегленето на 14 декември ще участват касови бележки, регистрирани в периода от 28.11 до 12.12,  включително.  В тегленето на 21 декември ще участват касови бележки, регистрирани през целия Промоционален период. Според изискванията на т. 5.1 по-горе във всяко от тегленията ще участват само касови бележки, които са били предварително одобрени за участие.

За избягване на съмнение един участник не може да спечели и получи повече от една награда в рамките на Промоцията.

Спечелилите награди участници ще бъдат уведомени по телефон чрез обаждане.  В рамките на разговора следва да се доуточнят детайлите по получаването на наградата.

Тегленето на наградите ще се осъществи в присъствието на нотариус на 7.12, 14.12 и21.12.2022 г.

Печелившите участници ще бъдат информирани по телефон за спечелената от тях награда и за номера и датата на регистрираната касовата бележка, която е изтеглена като печеливша,  а инициалите на всеки от тях и части от телефонния им номер ще бъдат публикувани на Сайта на Промоцията. При невъзможност да се установи връзка с победителя, обаждането ще се повтори. Максималният брой опити за откриване са 9 – по 3 на ден, в рамките на 3 последователни дни.  С цел прозрачност на резултатите от проведеното теглене на наградите Организаторът публикува на Уебсайта на Промоцията инициалите на всеки печеливш участник и части от телефонния му номер.

Печелившият трябва да изпрати имейл с информация за валиден и пълен адрес на територията на Република България, трите си имена, ЕГН (или друг релевантен идентификатор за чуждестранно физическо лице).

При наличие на съмнения относно автентичността на снимката/сканираното копие на касовата бележка, качена при регистрацията, може да бъде изискано предоставяне на касовата бележка в оригинал за валидирането на печелившия. Такава проверка може да бъде направена и преди тегленето на печелившите.

Освен печелившите ще бъдат изтеглени общо и тридесет резерви за целия Промоционален период, като при всяко от тегленията на съответните дати, посочени в 5.2., ще бъдат изтеглени по десет резерви,  в случай че спечелил участник  е дисквалифициран, защото  не може да валидира участието си с предоставяне на регистрираната печеливша касова бележка, отговаряща на условията на Промоцията, в оригинал; Организаторът не може да се свърже с печелившия в продължение на 3  последователни дни; спечелил участник не е предоставил изискуемите данни или не отговаря на другите условия на Промоцията; или спечелилият откаже наградата.

В случай, че при някои от първите две тегления, посочени в 5.2., останат нераздадени награди поради недостатъчен брой печеливши и резерви, отговарящи на  изискванията за валидиране или на другите условия на Промоцията, останалите нераздадени награди ще бъдат прехвърляни съответно към следващото теглене, посочено в 5.2..  В случай че останат нераздадени награди (дори след изчерпване на резервите) след последното теглене, посочено в т. 5.2. поради недостатъчен брой печеливши и резерви, отговарящи на  изискванията за валидиране и/или на другите условия на Промоцията, останалите нераздадени награди няма да бъдат връчени и  следващо теглене за достигане и връчване на пълния брой на предвидените за Промоцията награди  няма да бъде организирано.

Наградите в промоцията са от 1 (един) вид, както следва:

    Коледен пуловер Nutella. Ще бъдат предоставени общо 300 броя награди за целия Промоционален период.

Ако поради непредвидени обстоятелства или поради причини извън контрола на Организатора и Възложителя наградите са увредени или дефектни, не се предвижда замяната им с друга награда или каквато и да е друга алтернатива. Снимките на наградите, изобразени върху промоционалните материали, са с илюстративна цел.

За информация за Промоцията може да се свържете с нас на имейл info.bulgaria@ferrero.com, който е имейлът на Промоцията, или да посетите Сайта.

Наградите ще бъдат доставени от Организатора до печелившите участници чрез куриер на посочения от печелившия участник валиден и пълен адрес на територията на Република България. За избягване на всякакви съмнения доставки на награди до адреси извън територията на Република България НЕ се извършват.

След изтегляне на спечелилите, те ще бъдат уведомявани по телефон за това. В Сайта на кампанията ще бъдат публикувани инициали и части от телефоните на печелившите.  С цел прозрачност на резултатите от проведеното теглене на наградите Организаторът публикува на Уебсайта на Промоцията инициалите на всеки печеливш участник и части от телефонния му номер.

Спечелилият участник ще трябва да изпрати на Организатора и трите си имена, ЕГН (или друг релевантен идентификатор за чуждестранно физическо лице), точен адрес на територията на Република България за получаване на наградата, както и да уточни в съгласие с него подробностите по получаването и организацията. Доставките ще бъдат осъществени в рамките на до 6 седмици, считано от датата, на която печелившият участник е изпратил пълен адрес за доставка и другите необходими данни и след като са съгласувани всички детайли по получаването на наградата. Доставките ще бъдат реализирани в работни дни, от 9:00 до 18:00 часа. Спечелилият участник удостоверява получаването на наградата с подписа си. Организаторът и Възложителят не носят отговорност и не са задължени да доставят награда в случай на неизпратен адрес или други необходими данни в рамките на 10 календарни дни, след като спечелилият е уведомен за наградата; при подаден непълен или грешен адрес или други непълни или грешни данни; ако адресът е извън територията на Република България; или в случаите, когато спечелилият наградата не може да бъде открит на адреса и на телефонния номер за връзка при 2 независими опита за доставка.

Наградите не могат да бъдат заменяни или спечелилите да изискват размяната им за паричната им равностойност, нито да променят характеристиките и параметрите им.

Краен срок - 19 декември 2022

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара