Спечелете аудио системи, ваучери за Fashion Days и сетове за коктейли


Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/


Играта е приключила!

Печеливши: https://avendi.bg/newyear-smirnoff-winners/

Как се участва:

Чрез покупка на продукт Smirnoff и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

Механизъм за участие в Играта.

Участник в Играта може да бъде всяко лице, което отговаря на настоящите правила и което в периода на провеждането й е:

    Закупило от търговски обект на територията на Република България продукт водка „Smirnoff № 21“ в разфасовка от 0,7 л. (700ml) или 1 л. (1000 ml) или Smirnoff пакет с чаша 0.7 ( 700мл)
    Попълнило е регистрационната форма за участие на страницата по т.2.1.
    Регистрирало е касовия бон за извършената покупка в регистрационната форма на страницата по т.2.1. или чрез заснемане и прикачване на снимка на касовия бон.

Прикачената снимка трябва да възпроизвежда в цялост касовия бон по начин, който позволява нормалното разчитане на необходимите данни свързани с участие в Играта, съдържащи се в него, в това число дата на касовия бон, закупения продукт и номерът на касовия бон.

Данните, които участниците предоставят доброволно при регистрацията си в Играта са две имена (лично и фамилно име), телефон за връзка и информацията от касовия бон за извършената покупка посочена по-горе.

Участник, който е определен за победител от Играта, трябва да предостави допълнително следните данни за получаване на наградата: три имена, адрес за получаване на наградата, телефон за контакт, както и единен граждански номер с оглед данъчното облагане на предметни награди, за които това е приложимо.

Всеки участник може да се регистрира и да участва в разпределението на наградите еднократно, с всеки един регистриран от него касов бон, с който се удостоверява извършената покупка на посочения в т.6.1. продукт в периода на провеждане на Играта по т.3.1. Касов бон, който е регистриран от участник в Играта не може да бъде използван от същия или друг участник за повторна/друга регистрация.  

С цел избягване на всякакво съмнение:

Всеки участник има право право да се включи в Играта неколкократно по реда на т.6.1., единствено при условието, че при всяко негово участие регистрира различен касов бон за извършване на покупка на продукт по т.6.1.

Броят на закупените продукти отразени в един касов бон не дава право на повече от едно участие. Принцип на Играта: един касов бон дава право на едно участие.

Включването в Играта с повече от едно участие, чрез регистрация на различни касови бонове увеличава единствено шанса на участника да бъде избран за победител, НО не му дава право да получи повече от една награда. В случай, че участник с няколко участия бъде определен повторно за победител при тегленето на победителите в Играта, същият няма право да получи повторно награда и на негово място се избира за победител друг сред участниците, отговарящи на настоящите условия.

Наградите, които ще бъдат раздадени от Играта са общо 93 броя. Броят на наградите отговаря на броя на победителите, които ще бъдат изтеглени сред участниците в Играта.

Наградите са следните:

60 броя ваучера за покупка на стоки от Fashion Days – всяка награда представлява един брой ваучер на стойност 100 лева.

30 броя сетове за коктейли – всяка награда представлява един брой сет за коктейл, който съдържа един шейкър, един джигър, две бутилки Smirnoff No. 21 0,7 л., една бутилка Johnnie Walker Black Label 0,7 л., една бутилка Gordon’s gin 0,7 л., една бутилка Capitan Morgan ром 0,7 л.)

3 броя аудио система за караоке – всяка награда представлява един брой аудио система за караоке, марка Sony  модел V43D и два микрофона XM8500

Наградите се осигуряват от Организатора. Дължимият данък върху предметната награда е за сметка на Организатора. Организаторът посочва данъка в Справката по чл. 73 от ЗДДФЛ.

Не се допуска замяна на спечелена награда с друга предметна награда или с паричната й равностойност. Не се допуска прехвърлянето на собствеността върху предметната награда до момента на нейното предаване на победителя.

След изтичане на срока по т.3.1., на 01.12.2022 г. се избират победителите сред участниците в Играта, които са изпълнили условията й, като техния брой съответства на броя на наградите.

Награди, които не са раздадени при тегленето на победители, поради недостатъчен брой участници, както и не раздадени/не получени награди в хипотезите на т.8.6. и т.9.4 остават нераздадени.

Изборът на победители в Играта се извършва на случаен принцип, чрез томбола от две лица – представители, определени от Организатора, чрез използване на софтуер за избор на случаен принцип, а именно www.namepicker.net.  Лицата, избрани за победители и спечелили съответната награда, се вписват в протокол, който се подписва от двамата представители.

Определянето на победителите за съответната награда се извършва по реда на изтегляне на участниците при спазване на следната поредност за разпределение на наградите:

т.1.Определяне на шестдесет победители сред участниците за наградата ваучер за покупка на стоки от Fashion Days

т.2.Определяне на тридесет победители за наградата сет за коктейли.

т.3.Определяне на трима победители за наградата аудио система за караоке.

С цел избягване на всякакво съмнение изборът на победители за съответната награда се извършва по реда на изтеглянето им до изчерпване на броя на наградите от посочения ред и при спазване на посочената последователност.

Имената на Участниците избрани за Победители съобразно условията на настоящия раздел се обявяват на страницата по т.2.1. в срок до 2 работни дни считано от датата на избирането им по реда на т.8.2.

Освен обявяването на победителите на страницата по т.2.1., Организаторът се свързва с всеки победител на посоченият тел. номер при регистрация на код от касова бележка.

Всеки победител трябва да отговори обаждане от организатор в срок до 5 работни дни. Ако определен за победител участник не се свърже в посочения срок или не върне отговор на полученото обаждане с необходимото съдържание, той губи правото си да получи наградата и ОРГАНИЗАТОРЪТ определя по реда на т.8.2. друг победител (резервен победител) сред останалите участници за същата награда. Правилото по предходното изречение се прилага еднократно. В случай, че и резервният победител не изпълни условията на настоящата точка, наградата остава нераздадена.

Наградите се изпращат до адреса, посочен от всеки победител, чрез куриер в срок до 15 дни от получаване на данните от Победителя по реда на т.8.6. Получаването на наградата се извършва само на територията на Република България, лично от лицето, участвало в Играта и определено за победител.

При получаването на награда по т.8.3. т.2 и т.3, всеки победител подписва декларация, с която потвърждава получаването на наградата, както и предоставя и декларира предоставянето на личните си данни (три имена и ЕГН) свързани с изпълнение на данъчно-счетоводните нормативни актове относно предметната награда, представляваща облагаем доход по смисъла на ЗДДФЛ (предметна награда на стойност над 100 лева).

Краен срок - 29 ноември 2022

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара