Спечелете електрически кани, кухненски прибори и чопъри KitchenAid от Billa

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/

Краен срок - 12 октомври 2022

Как се участва:

Чрез покупка на продукт KitchenAid от Billa и регистрация на код.

Пълни правила:

Спечели продукт на KitchenAid всяка седмица!

КАК ДА УЧАСТВАШ?

    Купи KitchenAid продукти от всеки Billa магазин от 28.07.2022 г. до 12.10.2022 г.
    Регистрирай кода от ръководството за употреба на billapromo.bg
    Всяка седмица участвай в томбола за 5 електрически кани*, 5 кухненски прибора с поставка** и 3 чопъра***

*KitchenAid 5KEK1222WH (електрическа кана, бяла) на стойност 194 лв. (препоръчителна цена на дребно на производителя)
**KitchenAid (поставка за прибори с включени прибори) на стойност 194 лв. (препоръчителна цена на дребно на производителя)
***KitchenAid 5KFC3515EOB чопър, черен, на стойност 155 лв. (препоръчителна цена на дребно на производителя)

МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА

Право на участие в играта имат всички дееспособни физически лица, навършили 18 години.  Регистрация за участие на участник, който не е навършил 18 години към датата на регистрацията, ще се счита за невалидна. В случай че участник, който е спечелил награда, е на възраст под 18 години към датата на регистрацията, неговото участие ще бъде счетено за невалидно и наградата няма да му бъде присъдена и/или дадена.

В периода на играта от 28.07.2022 г. до 12.10.2022 г. вкл. ще бъдат проведени общо 11 седмични томболи, като за всяка седмица се теглят 5 електрически кани, 3 чопъра и 5 кухненски приборa с поставка „KitchenAid“. Ще бъдат раздадени общо 55 електрически кани, 33 чопъра и 55 кухненски приборa с поставка „KitchenAid“.

За участие в седмична томбола е необходимо да бъде извършена покупка на продукт с марка „KitchenAid“ в периода от 28.07.2022 г. до 12.10.2022 г. вкл., независимо от вида на продукта и неговата стойност, и кодът от ръководството за употреба на продукта да бъде регистриран на www.billapromo.bg. За участие в седмичната томбола могат да се регистрат както продуктите, закупени с отстъпка при условията на Лоялната програма по Раздел 4 по-горе, така и продуктите, закупени на обявената им регулярна продажна цена.  

Регистрацията се счита за валидна, ако участникът попълни следните полета: код за регистрация от ръководството за употреба на продукта (код за регистрация се съдържа в ръководството за употреба на всеки участващ продукт), име и фамилия, имейл адрес и телефон за връзка, на които може да бъде уведомен при спечелване на награда.

Кодът за регистрация от ръководството за употреба на продукта представлява съчетание от 8 символа, комбинация от цифри и латински букви (напр. CHM3HJ). Всеки код е уникален и може да бъде регистриран само веднъж.  
 
Всеки участник има право на неограничен брой участия в играта при спазване на условията за участие. Един участник може да спечели повече от една награда. За всяко участие е необходим отделен код.

Участниците, които имат успешна регистрация за участие в една седмична томбола, участват в тегленето за награда само за тази седмична томбола. За участие в последващи седмични томболи е необходимо да бъде регистриран успешно нов код.
Например: Ако сте регистрирали код от ръководството за употреба на продукта на 05.08.2022 г., участвате в Седмична томбола № 2, за която наградата ще бъде изтеглена на 11.08.2022 г. За да участвате в седмична томбола № 3,  следва в периода от 11.08.2022 г. до 17.08.2022 г. да регистрирате нов код, т.е. код от ръковдството за употреба на друг закупен продукт с марка “KitchenAid”.

За всяка седмица се теглят 5 електрически кани, 3 чопъра и 5 кухненски приборa с поставка „KitchenAid“, като датите на теглене са както следва:

 | Седмична томбола № | Дата на теглене | Период за регистрация на код
 | Седмична томбола № 1 | 04.08.2022 г. | от 28.07.2022 г. до 03.08.2022 г.
 | Седмична томбола № 2 | 11.08.2022 г. | от 04.08.2022 г. до 10.08.2022 г.
 | Седмична томбола № 3 | 18.08.2022 г. | от 11.08.2022 г. до 17.08.2022 г.
 | Седмична томбола № 4 | 25.08.2022 г. | от 18.08.2022 г. до 24.08.2022 г.
 | Седмична томбола № 5 | 01.09.2022 г. | от 25.08.2022 г. до 31.08.2022 г.
 | Седмична томбола № 6 | 08.09.2022 г. | от 01.09.2022 г. до 07.09.2022 г.
 | Седмична томбола № 7 | 15.09.2022 г. | от 08.09.2022 г. до 14.09.2022 г.
 | Седмична томбола № 8 | 22.09.2022 г. | от 15.09.2022 г. до 21.09.2022г.
 | Седмична томбола № 9 | 29.09.2022 г. | от 22.09.2022 г. до 28.09.2022 г.
 | Седмична томбола № 10 | 06.10.2022 г. | от 29.09.2022 г. до 05.10.2022 г.
 | Седмична томбола № 11 | 13.10.2022 г. | от 06.10.2022 г. до 12.10.2022 г.

Тегленето на наградите се извършва на случаен принцип измежду всички участници, успешно регистрирали код в периода на съответната седмична томбола. За тегленето се използва специализиран компютърен софтуер, осигуряващ шанс за награда на всички успешно регистрирани участници. В рамките на една седмична томбола за всеки отделен продукт, участващ в седмичната томбола, се тегли един спечелил и един резервен участник, успешно регистрирали код в периода на съответната седмична томбола. За тегленето на наградата се съставя и подписва протокол.

Имената на печелившите участници и телефонните им номера без последните 3 цифри ще бъдат публикувани в деня, следващ деня на теглене на наградата на www.billapromo.bg. За спечелването на награда участниците се уведомяват по телефона. По телефона спечелилият участник трябва да потвърди, че желае да получи спечелената награда и да посочи адрес на магазин BILLA, в който желае да получи наградата.

В случай че в рамките на три дни спечелил участник не отговори на позвъняванията на БИЛЛА, респ. не потвърди получаването на наградата, същият губи правото да получи награда. В този случай се пристъпва към свързване с изтегления резервен участник, като по отношение на него се прилагат гореописаните правила. 

Крайният срок за получаване на всички награди е 12.11.2022г. Всички претенции за награди, предявени след определения краен срок, се считат за невалидни. За получаване на наградата спечелилият участник следва да се яви в съответния магазин BILLA, посочен като обект за получаване на наградата. В случай че до определения краен срок спечелилият участник не се яви в съответния магазин BILLA да получи наградата си, той губи правото си на наградата, за което BILLA не дължи никакви обезщетения.

За получаването на награда се подписва приемо-предавателен протокол в два екземпляра, съдържащ данни за самоличността на спечелилото лице (име, адрес, ЕГН, телефонен номер). Спечелилият участник следва да удостовери самоличността си с представяне на лична карта, като последната му се връща веднага. При несъвпадение на данните от личната карта с данните от регистрацията, спечелилият участник губи правото да получи награда. 

Наградата е с пазарна стойност над 100 лв. Приемайки награди с пазарна стойност над 100 лева, печелившите се считат за уведомени, че по смисъла на чл.65, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица и всички свързани условия в същия закон, БИЛЛА има задължение да декларира спечелената награда пред Национална агенция по приходите, както и да внесе дължимия данък от името на печелившия.

Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. Правото да се получи спечелена награда не може да бъде прехвърляно на трети лица. 

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара