Спечелете 10 куфара Samsonite Bon Air от Nivea Sun и Lilly

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/

Краен срок - 31 юли 2022

Как се участва:

Чрез покупка на продукти Nivea Sun от магазини Лили Дрогерие.

Пълни правила:

Играта се провежда в периода от 01.07.2022 г. до 31.07.2022 г. във всички търговски
обекти на „Лили Дрогерие“ ЕООД на територията на Република България. Детайли за
Играта са описани в РАЗДЕЛ 6.

В Играта участват всички продукти с марка „NIVEA SUN“.

Наградите, които могат да бъдат спечелени в Играта, са 1 от 10 куфара Samsonite
Bon Air.

Цветът и моделът на наградите не са по избор на Участника, спечелил наградата.

Наградите, показани в рекламните материали на Играта, са илюстративни и могат да се
различават от реалните.

МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА

При еднократна покупка на продукт NIVEA SUN от търговска верига „Лили Дрогерие“
ЕООД, клиентът има възможност да участва в Играта за спечелване на една от посочените
в РАЗДЕЛ 4 награди. Всеки клиент може да се регистрира на nivea.bg/lillysun, като въведе
своите три имена, e-mail, телефон за връзка и качи снимка на оригинал на фискален
бон/фактура, удостоверяващ покупката на продукт/и NIVEA SUN.

За участие в Играта се изисква лицето да попълни всички задължителни полета в
регистрационната форма, описани по-горе, да прикачи снимка на фискален бон/фактура и
да даде изричното си съгласие, чрез отметка в електронната регистрационна форма за
участие в Играта, личните му данни да бъдат обработвани от Организатора за целите на
Играта.

Участникът отговоря за верността и коректността на предоставените от него данни.

Оригиналът на фискалния бон за извършената покупка на продукт/и NIVEA SUN през
периода на Играта от търговска верига „Лили Дрогерие“ ЕООД следва да бъде запазен от
лицето.

Всеки Участник има право да участва в Играта многократно, като за всяка регистрация
качи снимка на фискален бон/фактура, удостоверяваща нова покупка на продукт/и NIVEA
SUN от търговска верига „Лили Дрогерие“ ЕООД, различен от вече регистрирания фискален
бон/фактура и при изпълнение на условията в настоящите Официални правила.

Ако с един и същи фискален бон/фактура са закупени няколко NIVEA SUN продукти от
търговска верига „Лили Дрогерие“ ЕООД, клиентът има право да направи само една
регистрация с този фискален бон/фактура и неговото име ще участва в Играта за посоченaтa
награда само веднъж.

Цената на участващите в Играта продукти се определя от съответния търговски обект.

Забранени са действия от страна на Участници в Играта, с които се цели вероятността
за спечелване на награда да бъде повишена посредством използване на средства и методи,
различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Официални правила. При
установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до
манипулиране на резултатите при разпределението на наградите, Организаторът на Играта
си запазва правото да дисквалифицира съответния Участник или Участници и да го/ги лиши
от правото да получи/получат спечелената в резултат на такива действия награда или
награди.

На 05.08.2022г. в офис на представителя на „Байерсдорф България“ ЕООД –
„Република Интерактив“ СРЛ (Republika Interactive SRL), VAT No: RO23981359, дружество
регистрирано съгласно законодателството на Република Румъния, на адрес: Румъния, гр.
Букурещ, Сектор 2, ул. „Барбу Вареску“ No 137А, ще бъдат изтеглени 10 (десет) печеливши
Участници. Тегленето на наградите се извършва на случаен принцип, електронно чрез
платформата www.random.org. Заедно с имената на десетте печеливши Участници, ще бъдат
изтеглени и имената на десет резервни такива. Изтеглянето на имената на печелившите
Участници се извършва в следния ред – първо се изтеглят имената на 10 печеливши
Участници, след което се изтеглят имената на 10 резервни печеливши Участници.

За резултатите от тегленето на наградата се съставя протокол, в който по реда на
изтеглянето се вписват имената на печелившите и резервните печеливши Участници.

Участниците, спечелили наградите, ще бъде информирани до 18.00 часа на 26.08.2022г.
чрез позвъняване на посочените от тях телефонни номера.

В случай, че Организаторът не може да се свърже повече от 2 пъти с печелившите
Участници на посочените от тях телефонни номера, тези Участници се заместват от
изтеглените резервни печеливши Участници. Заместването се извършва по реда на
изтеглянето на резервните печеливши Участници.

Във връзка с данъчното облагане на предметни награди, които не са с незначителна
стойност по смисъла на §1, т. 62 от Допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ, предметните
награди в настоящата Игра подлежат на облагане с окончателен данък по реда на чл. 38, ал.
14 във вр. с чл. 65, ал. 7 ЗДДФЛ, който се удържа и внася от Организатора – за негова сметка.
В изпълнение на задължението си по ЗДДФЛ Организаторът е длъжен да посочи имената на
печелившия Участник, неговото ЕГН и постоянен адрес в справката по чл. 73, ал. 1, т.2 от
ЗДДФЛ за изплатените през годината доходи и удържан данък.

При получаването на наградите печелившите Участници трябва да представят документ
за самоличност и оригинал на фискален бон/фактура (оригиналът на фискален бон/фактура
се представя от печелившия Участник единствено за справка, след която същият му бива
надлежно върнат с оглед запазването на рекламационните му права), свидетелстващ за
закупени продукти NIVEA SUN от „Лили Дрогерие“ ЕООД в периода на Играта, спазвайки
изискването на т. 6.2 от настоящите правила, както и да предоставят на Организатора
допълнителни свои лични данни – ЕГН и постоянен адрес, с оглед задължението на
Организатора по чл. 73, ал. 1, т. 2 от ЗДДФЛ. Доколкото нуждата от обработване на
допълнителните лични данни на печелившите Участници е вменена на Организатора по
силата на закон, по смисъла на чл. 6, параграф 1, буква „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679 на
Европейския парламент и на Съвета, съгласие за обработка на лични данни на печелившите
Участници не се изисква.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара