Спечелете 10 броя прахосмукачки iRobot Roomba от Lidl и Milde

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/


Играта е приключила!

Печеливши:

0885 906 XXX
0887 087 XXX
0898 342 XXX
0899 047 XXX
0878 381 XXX
0883 337 XXX
0896 106 XXX
0886 383 XXX
0886 900 XXX
0896 617 XXX

Как се участва:

Чрез продукти на Milde от магазини Lidl и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

Играта се провежда единствено в търговските обекти на “ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО“ КД, находящи се на територията на Република България. Наградите могат да се получават само на територията на Република България.

В Играта участват следните продукти: тоалетна хартия, с търговска марка “MILDE“.

Участващите в Играта продукти не са изрично обособени в отделна промоционална зона и върху тях няма изрично обозначение, че участват в Играта.

За да участва в Играта, всеки участник трябва да изпълни следните стъпки:

Стъпка 1 : Да закупи продукт тоалетна хартия с търговска марка „MILDE“ от търговски обект на “ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО“ КД, находящ се на територията на Република България;

Стъпка 2 : Да влезе на интернет страницата на Играта - www.milde.bg; да се регистрира като попълни всички задължителни полета, а именно:

а) мобилен телефонен номер;

б) номер на касовия бон (приема се и регистрация с номер на дигитален касов бон, издаден и съхраняван в мобилното приложение LIDL PLUS1)

- ВАЖНО! – Може да се регистрира само касов бон, издаден в периода на Играта! Касовият бон (съответно неговото дигитално копие), следва да се пази до получаване на наградата, като на него трябва да е изписано името на закупения продукт (тоалетна хартия „ Milde “)! Касовият бон трябва да е издаден от търговски обект на “ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО“ КД! ;

г) потвърждение (чрез чек-бокс), че приема Правила на Играта, съгласен е с Политиката за поверителност; навършил е 18 години, както и потвърждение, че ако спечели, телефонният му номер (със заличаване на последните 3 цифри, пример: +359887 123***) , ще бъдат публикувани на www.milde.bg.

Единният идентификатор на всеки участник в Играта е неговият мобилен телефонен номер. Едно физическо лице има право да участва само с един телефонен номер. Всички регистрации, направени с един и същ мобилен телефонен номер, ще бъдат отнасяни към едно и също лице.

Регистрираните касови бонове, съответно дигиталните касови бонове, подлежат на проверка за съответствие с изискванията на настоящите Правила. При констатирани несъответствия съответният касов бон се счита за невалиден.

Един участник може да направи максимум 2 регистрации в рамките на всеки един от дните, в които се провежда Играта. Всеки опит за регистрация, след достигане на максималния брой регистрации за деня, ще бъде отчетен като невалидна регистрация.

Наградите в Играта са:

Общо 10 (десет) броя прахосмукачки iRobot Roomba, модел: 698.

Уведомяваме Ви, че получаването на награда по т. 6.1 подлежи на облагане с окончателен данък в размер на 10 на сто върху брутната сума на наградата. Съгласно разпоредбите на чл. 38, ал. 14 и чл. 46, ал. 1 от ЗДДФЛ, Организаторът на Играта е задължено лице за деклариране, удържане и внасяне на дължимия данък. Спечелилите участници се съгласяват и задължават, за целите на данъчното облагане, да предоставят на Организатора необходимите данни, ЕГН и три имена, за деклариране, удържане и внасяне на дължимия данък. Отказът да се предоставят тези данни е основание участието в Играта на конкретния печелиш да бъде прекратено от Организатора, като в този случай отпада и правото му да получи спечелената награда.

Един участник има право да спечели една награда с един коректно регистриран касов бон за периода на Играта. Всеки последващ опит за участие в Играта с вече регистриран касов бон се счита за невалиден. Освен това, един участник няма право да спечели повече от една награда в рамките на Играта, независимо колко отделни регистрации за участие е направил.

Един касов бон, без значение за колко броя закупени продукта тоалетна хартия „MILDE“ e, може да бъде регистриран само един път и чрез само една регистрация. В случаите, когато на касовия бон не е изписано името на продукта, касовият бон се счита за невалиден . Не се допуска до участие и касов бон, който е издаден от търговски обект, различен от обектите, посочени по т.2.2 от настоящите Правила. Освен това, не се допуска дублиране на регистрации с хартиен и с дигитален касов бон с едни и същ номер и дата на издаване.

ТЕГЛЕНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ : Тегленето на печелившите ще се извърши на 01.06.2022 г. чрез специално разработен за нуждите на Играта софтуер, който на случаен принцип ще определи 10 (десет) печеливши участника измежду всички успешно регистрирали се.

Печелившите участници ще бъдат известени чрез SMS съобщение на мобилния телефонен номер, предоставен от тях при регистрацията за участие. В SMS съобщението ще се съдържа телефонен номер на Изпълнителя, на който печелившите участници, чрез обаждане, в срок от 5 работни дни от получаването на SMS съобщението, ще трябва да посочат: трите имена, ЕГН, точен адрес и телефон за доставка на спечелената награда.

Освен печелившите участници при теглене ще бъдат изтегляни и 5 резерви. В случай, че спечелил участник не е изпълнил условието за потвърждение на наградата си, както е описано в т. 6.3.4. в петдневен срок; или спечелил участник не е предоставил валиден и пълен адрес за получаване на наградата на територията на Република България; или участникът не е намерен на предоставения адрес; или спечелилият откаже наградата, откаже да предаде на куриера печелившия касов бон или да му представи дигиталния касов бон, с който е изтеглен, или по каквато и да е друга причина участието на спечелил участник в Играта бъде прекратено, Изпълнителят ще се свърже по посочения в предходната точка начин, с първия по ред резервен печеливш, който ще бъде изтеглен по реда на т. 6. 3. 3. и чиято регистрация отговаря на изискванията на настоящите Правила. Изтегленият резервен печеливш, в срок от 5 дни, считано от уведомяването му по посочения в т. 6.3.4. начин, трябва да изпрати на Изпълнителя необходимите данни за доставка на спечелената награда: трите имена, ЕГН, точен адрес и телефон за връзка.

ОБЯВЯВАНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ : обявяването на печелившите се извършвадо 72 часа от тегленето по реда на т. 6.3.3 по-горе. Печелившите се обявяват на интернет страницата на Играта: www.milde.bg. Обявяването става чрез публикуване на изтеглените за печеливши телефонни номера на участниците със заличаване на последните 3 цифри от тях с цел сигурност (пример :+359887 123***).

Наградите ще бъдат доставени с куриер, за сметка на Изпълнителя, до всеки печеливш участник, в срок до 30 работни дни след предоставяне на необходимата информация, по реда на т. 6.3.4 по-горе. Служителите на куриерската фирма ще посетят адреса на печелившия участник само веднъж. В случай че участникът не присъства на адреса и служителят на куриерската фирма не може да предаде наградата, то куриерите ще съхраняват в срок от 10 работни дни наградата в най-близкия им офис, откъдето печелившият участник трябва да я получи лично. Ако в срок от 10 работни дни печелившият участник не посети офиса на куриерската служба, за да си вземе наградата, същият губи право да получи наградата.

Наградите се получават само от лицето, изтеглено за печеливш или от надлежно упълномощено с изрично пълномощно с нотариална заверка на подписа лице. Не се допуска получаването на наградата от друго лице. Наградите се получават само срещу представяне на касовия бон, с който участникът е спечелил наградата. При получаването на наградата се допуска и представянето на дигитален касов бон, издаден и съхраняван в мобилното приложение LIDL PLUS.

Краен срок - 1 юни 2022

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара