Спечелете лаптоп Apple, ваучери за HBO MAX и билети за музикален фестивал от Jameson

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/


Играта е приключила!

Печеливши: https://jameson-znanie.bg/

Как се участва:

С покупка на уиски Jameson и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

Участник в Играта може да бъде всяко лице, което отговаря на изискванията на настоящите правила и което в срока на провеждане на Играта по т.3.1. е изпълнило следните условия:

    Закупило е от търговски обект на територията на Република България бутилка Jameson Original, Jameson Black Barrel, Jameson Crested или Jameson Caskmates от 700 ml (700 мл) или 1 l (1 л).

    Посетило е страницата www.jameson-znanie.bg и се е регистрирало като участник в Играта.
    За включването в Играта всеки участник попълва на страницата по т.2.1. регистрационна форма, в която посочва следните свои данни и информация: номерът на касовия бон (фискалния бон), с който е закупен някой от продуктите посочени в т.5.1.1., своите три имена, email и телефон за контакт.

Данните, които участниците предоставят доброволно при участието си в Играта са тези посочените по-горе, необходими за регистрация в страницата по т.2.1. Участник, който е определен за победител от Играта трябва да предостави допълнително следните данни за получаване на награда: адрес за получаване на наградата, телефон за контакт (ако е различен от посочения при регистрацията). Победител, който е спечелил предметна награда на стойност над 100 лева, освен данните по предходното изречение за доставка на наградата, предоставя допълнително и своя единен граждански номер (ЕГН) с оглед нормативните изисквания за данъчното облагане на предметната награда.

Всяко лице, отговарящо на условията на настоящите правила може да участва в Играта многократно, при условие, че при всяко свое участие регистрира различен номер на касов бон (фискален бон), с която е извършило отделна покупка на продукт по т.5.1.1.

ВАЖНО!

С цел избягване на всякакво съмнение покупката на повече от един продукт по т.5.1.1.  удостоверена с един касов бон не увеличава шанса на участника да бъде избран за победител. Принцип в Играта е „едно участие-един касов бон“

ВАЖНО!

С цел избягване на всякакво съмнение повечето участия (регистрации с различни номера на фискален бон за покупка на продукт по т.5.1.1.) увеличават единствено шанса на съответния участник да бъде определен за победител, но не дават право за получаване на повече от една награда. Принцип в Играта е „един участник – една награда“.

Наградите, които ще бъдат раздадени в Играта са общо 56 награди, както следва:

    лаптоп Apple MacBook 13 (техническо описание Apple MacBook Air 13, True Tone, 13″, Apple M1, RAM 8GB, SSD 256GB, 8 ядра CPU и 7 ядра GPU, Space Grey, INT KB)– 1 брой.

    ваучер за едногодишен абонамент за HBO MAX – 5 броя.

    билет за фестивал „STEREO Festival 2022“, гр. Бургас, Морска гара Бургас 30.06.2022 – 03.07.2022 г. – 50 броя.  Билетът дава право на посещение на фестивала съобразно условията за провеждането му и не включва разходи за храна/напитки, транспорт настоняване и др. Организаторът не носи отговорност и не дължи каквото и да било обезщетение на победителите в случай, че Фестивалът бъде отменен поради настъпването на непредвидено и непредотвратимо събитие от извънреден характер. В този случай Организаторът има право по своя преценка да замени наградата билет за фестивал „STEREO Festival 2022“ с друга по вид предметна награда на същата или близка стойност.

ВАЖНО!

С цел избягване на всякакво съмнение всеки участник може да спечели и получи само един брой от посочените награди, независимо от обстоятелството, че може да бъде изтеглен неколкократно като победител, поради участие с повече от един регистриран фискален бон.

След приключване на Играта и в срок до пет работни дни от крайната дата по т.3.1. се избират победителите сред участниците в Играта, които отговарят и са изпълнили условията й. Броят на победителите съответства на броя на наградите (общо петдесет и шест победители). Награди, които не са раздадени при тегленето на победителите поради недостатъчен брой участници остават нераздадени.

ВАЖНО!

С цел избягване на всякакво съмнение, всеки участник може да спечели само един брой от раздаваните награди. В случай, че участник, който вече е бил избран за победител за съответната награда по реда на изтеглянето му същият няма право да получи награда от друг вид (дори и да бъде изтеглен повторно). В този случай ОРГАНИЗАТОРЪТ определя по реда на т. 7.2. друг победител на негово място. Принцип в Играта е „участникът получава наградата, за която е бил определен като Победител първоначално“.

Изборът на победители в Играта се извършва на случаен принцип чрез томбола посредством софтуер за избор на случаен принцип – random.org. Тегленето на победителите се извършва от лице/а определени от Организатора. Лицата по предходното изречение съставят протокол, в който отразяват имената на победителите и спечелената от тях награда по реда на изтеглянето им.

Определянето на победител за съответната награда се извършва по реда на изтеглянето на победителите при спазване на следния ред за разпределяне на наградите:

    Определяне на петдесет победители за награда билет за фестивал „STEREO Festival 2022“
    Определяне на петима победители за награда ваучер за едногодишен абонамент за HBO MAX.
    Определяне на един победител за награда лаптоп Apple MacBook 13

Участниците избрани за Победителите съобразно условията на настоящия раздел се обявяват в страницата по т.2.1., в срока по т.7.1.

Освен обявяването на победителите по начина посочен в т.7.4., в срока по т.7.1., Организаторът се свързва с всеки един от тях чрез съобщение изпратено до електронната поща (email) на победителя, която същият е посочил в регистрационната форма за участие в Играта.

В срок до пет дни от получаване на съобщението по т.7.5., Победителят трябва да отговори на полученото съобщение като предостави следните свои данни за получаване на наградата: три имена, телефон за контакт и адрес за доставяне на наградата. Ако участник определен за победител не отговори и не предостави необходимите данни на ОРГАНИЗАТОРА в посочения в предходното изречение срок, той губи правото си да получи наградата и ОРГАНИЗАТОРЪТ определя по реда на т. 7.2. друг победител на негово място.

Наградите се изпращат до адреса предоставен от победителите по т.7.6., чрез куриер. Получаването на наградата се извършва само на територията на Република България, лично от лицето участвало в Играта или от пълнолетно лице упълномощено от Победителя, с пълномощно с нотариална заверка на подписа. За получаване на наградата Победителят/пълномощника представя на служителя на куриерската фирма документ за самоличност, с цел удостоверяване на самоличността и възрастта на Победителя/доказване на представителната власт на пълномощника и задължително регистрирания в Играта касов бон за извършената покупка, с който участникът е бил определен за победител. Наградата на Победителя се изпраща в срок до 14 дни, считано от датата на предоставяне на информацията по т.7.6.

При получаването на наградата, всеки победител подписва декларация, с която потвърждава получаването на наградата си, като посочва своите три имена, а победителят спечелил награда лаптоп Apple MacBook 13 и ЕГН.

На основание чл.13, ал.1, т. 21 ЗДДФЛ облагаеми са предметните награди на стойност над 100 лева. Задължение на Организатора е при предаване на наградата на спечелилия участник да му бъде предоставена и служебна бележка или друг документ, от които да бъде видна стойността на наградата. Спечелилите Участници ще могат да ползват тази служебна бележка за стойността на наградата при подаване на своята данъчна декларация за финансовата 2022 г. Организаторът е задължен да посочи данъкът в Справката по чл. 73 от ЗДДФЛ. Дължимият данък върху стойността на наградата се заплаща от Организатора. 

Краен срок - 14 април 2022

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара