Спечелете 15 барбекю комплекта с престилка и прибори от Maggi и METRO

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/

Краен срок - 16 март 2022

Как се участва:

С покупка на продукти Maggi за минимум 5 лв. от магазини МЕТРО.

Пълни правила:

Играта се организира и провежда на територията на Република България във всички магазини „МЕТРО”, с изключение на покупките, направени при условия на Доставка („Участващи обекти“). Наградите могат да се получават само на територията на Република България.

В Играта участват всички продукти с търговска марка MAGGI®

Участващите в Играта продукти не са изрично обособени в отделна промоционална зона и върху тях няма изрично обозначение, че участват в Играта.

За да участва в Играта, всеки участник трябва да изпълни следните стъпки, при условие, че притежава валидна клиентска карта на Метро:

Стъпка 1: Да закупи продукти с търговска марка MAGGI® за минимум 5(пет) лв. от търговски обект на “Метро Кеш енд Кери България“ ЕООД, находящ се на територията на Република България;
Стъпка 2: Да посети интернет страницата на Играта - metro.bg/maggi ; да се регистрира като попълни всички задължителни полета, а именно:
а) име и фамилия
б) мобилен телефонен номер
в) номер на фактурата
г) клиентски номер

ВАЖНО! – Може да се регистрира само фактура, издадена в периода на Играта! Фактурата, следва да се пази до получаване на наградата, като на нея трябва да е изписано името на закупения продукт, както и да се вижда, че закупеният/те продукт/и е/са на обща стойност минимум 5 лв.! Фактурата трябва да е издадена от търговски обект на “Метро Кеш енд Кери България“ ЕООД!

Единният идентификатор на всеки участник в Играта е неговият телефонен номер. Едно физическо лице има право да участва само с един телефонен номер. Всички регистрации, направени с един и същ телефонен номер, ще бъдат отнасяни към едно и също лице.

Регистрираните фактури, подлежат на проверка за съответствие с изискванията на настоящите Правила. При констатирани несъответствия, съответната регистрация на фактура се счита за невалидна.

Наградите в Играта са:
Общо 15 (петнадесет) барбекю комплекта с престилка и прибори.

Един участник има право да спечели една награда с една коректно регистрирана фактура за периода на Играта. Всеки последващ опит за участие в Играта с вече регистрирана фактура се счита за невалиден. Освен това, един участник няма право да спечели повече от една награда в рамките на Играта, независимо колко отделни регистрации за участие е направил.

Една фактура, без значение за колко броя закупени продукта с търговска марка MAGGI®, може да бъде регистрирана само един път и чрез само една регистрация. В случаите, когато на фактурата не е изписано името на продукта, даващ право на участие, регистрацията на фактурата се счита за невалидна. Не се допуска до участие и фактура, издадена от търговски обект, различен от обектите, посочени по т.2.2 от настоящите Правила.

ТЕГЛЕНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ: тегленето на печелившите ще се извърши от Организатора чрез софтуер, като 15-те печеливши ще се теглят на случаен принцип, измежду всички участници, регистрирали се за участие. Тегленето ще се извърши еднократно след приключване на играта, но не по-късно от 31.03.2022г. в присъствието на представител на „Нестле България“АД.
ОБЯВЯВАНЕТО НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ се извършва на по-късна дата, спрямо датата на тегленето, съгласно посоченото в т.6.3.6 по-долу.

В тегленето участват всички регистрирали се до момента участници, чиято регистрация отговаря на условията на Играта. Печелившите участници ще бъдат известени чрез данните за контакт, предоставен от тях при регистрацията на сайта metro.bg/maggi в срок до 7 дни след изтеглянето им. В случай, че Печеливш откаже получаването на Награда или не бъде открит на предоставените данни за контакт в период от 2 (две) седмици от деня на теглене на Наградата, Наградата ще бъде предоставена на резервен Участник, като бъде следван редът на изтеглянето им.

Освен печелившите участници, при тегленето на наградите ще бъдат изтеглени и 15 резерви. В случай, че спечелил участник не е изпълнил условието за потвърждение на наградата си, или при поискване не предостави фактура, валидираща участието му както е описано в т. 6.3.4. в петдневен срок; участието на спечелил участник в Играта бъде прекратено, Организаторът ще се свърже по посочения в предходната точка начин, с първия по ред резервен печеливш за съответната седмица, чиято регистрация отговаря на изискванията на настоящите Правила.

Печелившите се обявяват на интернет страницата на Играта metro.bg/maggi. Обявяването става чрез публикуване на изтеглените за печеливши , които отговарят на условието на играта.

Наградите се получават само от лицето, изтеглено за печеливш. Не се допуска получаването на наградата от друго лице. Наградите се получават само срещу представяне на фактура, с която участникът е спечелил наградата и срещу представен валиден документ за самоличност. В случай на невъзможност печелившият да получи лично наградата си, то той може да изпрати друг с нарочно заверено нотариално пълномощно.

В случай че лице, обявено за печеливш, не се яви или не изпрати свой представител, за да получи наградата в рамките на един месец от обявяването му за печеливш, то губи правото на награда. В такива случаи Организаторът по своя преценка решава как да се разпореди с наградата. 

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара