Спечелете цялостен игрови състезателен симулатор от Monster Energy

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/


Играта е приключила!

Печеливш:

Име Фамилия Телефон Касов бон
К А *******381 022***

Как се участва:

С покупка на продукти Monster Energy за минимум 50 лв. от магазини Аванти.

Пълни правила:

Кампанията „Купи продукти в магазини Аванти за минимум 50 лв., от които поне четири кена
Monster Energy и участваш в томбола за Гейминг Състезателен Симулатор!“ се организира и провежда на територията на Република България, а участващи търговски обекти са всички търговски обекти на търговска верига „АВАНТИ“ (“AVANTI”)

Участващи продукти са всички налични продукти в магазини „АВАНТИ“ (“AVANTI”) на територията на България, включително и всички видове (вкусове и опаковки) на продукт Monster Energy, разпространявани в магазинната мрежа на търговска верига „АВАНТИ“ (“AVANTI”) в Република България.

Общият брой и вид на наградите, които могат да бъдат спечелени от потребителите при участие в Кампанията, е следният:
1. Цялостен игрови състезателен симулатор – 1 брой (на обща стойност не надхвърляща 4360.00 лв. с ДДС),
Съдържащ:
- 1бр. Игрови (гейминг) стол
- 1 бр. Стойка за екран и конзола
- 1 бр. Игрова конзола
- 1 бр. Екран Full HD

Едно участвало в Кампанията лице, изтеглено като печелившо в томболата, получава само една награда.

Наградата не включва инсталация, поддръжка и ремонт или разходите за тях.

Не се допуска замяна на спечелената награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни.

Наградите, изобразени на промоционалните материали са индикативни и е възможно разминаване в цвят, форма и други външни белези на продукта.

Всеки потребител, който в рамките на продължителността на Кампанията закупи в магазини
„АВАНТИ“ (“AVANTI”) продукти (покупка, за която се издава един системен касов бон) на обща стойност 50 лева или повече, от които поне 4 (четири) кена Monster Energy от някой от участващите в Кампанията продукти, подробно описани в част 6 от Официалните правила, може да участва в Кампанията.

След закупуване на в магазини „АВАНТИ“ (“AVANTI”) на продукти (покупка, за която се издава един системен касов бон) на обща стойност 50 лева или повече, от които поне 4 (четири) кена Monster Energy, потребителят регистрира номера от касовата бележка на сайта на кампанията gaming.monsterpromo.bg. С една касова бележка може да се участва само веднъж и една касова бележка може да бъде регистрирана само един единствен път, дори и условията за стойност на покупката и брой продукти Monster да надхвърлят няколко пъти минимално изискуемите. Всеки участник може да регистрира повече от една касова бележка и по този начин да участва повече от веднъж за участие в Кампанията.

При първоначалната регистрация, всеки желаещ да участва в Кампанията попълва специална форма за участие, в която трябва да посочи своите имена /собствено и фамилно име/, телефон за връзка и e-mail. Тези данни ще бъдат използвани само и единствено за цели, както следва: за участие в Кампанията и за идентифициране на участника при изпращането или предоставянето му на спечелена от него награда в играта, включително обявяване на сайта на имената на спечелилите и предоставяне на информацията на куриер. Всички предоставени от участниците лични данни са защитени съгласно изискванията на ЗЗЛД и ОРЗД – за повече информация, моля вижте Част 14 от настоящите правила.

Всеки един регистриран номер на касова бележка дава на участника право на едно участие в
Кампанията и съответно в разиграване на томбола за разпределение на случаен принцип на посочената в Част 7 от правилата награда.

Всеки участник трябва да пази до края на промоционалната активност касовите бележки, чиито
номера е регистрирал, за доказване достоверността на регистрираните касови бележки и на направените покупки, отговарящи на минималните условия за участие в кампанията. В случай, че спечели следва да представи касовата бележка от регистрацията, преди да му бъде изпратена или дадена наградата. Един участник може да спечели само една награда, дори да е регистрирал повече от една касова бележка с необходимите покупки. Регистрирането на повече касови бележки увеличава шанса за спечелване на награда.

Печелившото име ще бъде изтеглени в срок до 16.04.2022г. на случаен принцип измежду всички
участници, които са се включили в Активността. Организаторът изтегля и резервен печеливш участник, който да получи наградата в случай, че спечелилият не може да бъде открит в срок от 20 работни дни от обявяване на печелившите на gaming.monsterpromo.bg

Името на печелившият участник ще бъдат обявено в рамките на три работни дни от деня, в който е изтеглен печелившият на gaming.monsterpromo.bg

Получаването на наградата се осъществява срещу представяне на лична карта и представяне на
касова бележка от печелившата регистрация. Така се удостоверява самоличността на получателя и редовността на регистрацията в кампанията с валидна касова бележка. Представителят на организатора може да поиска от печелившите фото копие на касовата бележка от регистрацията по e-mail – за потвърждение на редовността на регистрацията. Доставката на наградата е изцяло за сметка на организатора. Предаването на наградата е след оформяне на съответен приемо-предавателен протокол.

В деня на реалното получаване на наградата печелившият подписва протокол/декларация,
съдържащ/а пълната информация относно самоличността му (име, адрес, ЕГН) и удостоверяващ/а, че наградата му е връчена от Организатора или представител на Организатора. Приемайки награди с пазарна стойност над 100 лева без ДДС, печелившият се счита за уведомен, че по смисъла на чл.65, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗЗДФЛ) и всички свързани условия в същия закон Организаторът има задължението да декларира спечелената награда пред Национална агенция по приходите за съответния период. За да получи наградата, печелившият трябва заедно с протокола, да представи личната карта за сверяване на самоличността, като последната веднага му се връща. Тези данни ще бъдат използвани само и единствено с цел, както следва: за деклариране по смисъла на чл.65,
ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗЗДФЛ) и всички свързани условия в същия закон и за идентифициране на участника при изпращането или предоставянето на спечелената от него награда в Кампанията и във връзка с това информация за името и адреса на спечелилите ще бъде представена на Представител на организатора. Организаторът съхранява данните за срока изискуем от българското законодателство.

Краен срок - 31 март 2022

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара